Neo Pentan

Cho 0,375 mol anđehit X tác dụng với lượng dư AgNO3 trong dung dịch NH3, đun nóng thu được 162 gam Ag. Hiđro hoá X thu được Y, biết 0,6 mol Y phản ứng vừa đủ với 27,6 gam Na. Công thức cấu tạo thu gọn của X là

A. OHC-CHO.       B. CH3CH(OH)CHO.

C. CH3CHO.       D. HCHO.

Neo Pentan đã chọn câu trả lời