Neo Pentan

Hiện tượng nào dưới đây được mô tả sai?

A. Thổi NH3 qua CuO đốt nóng, thấy CuO từ màu đen chuyển thành màu đỏ.

B. Thêm NH3 dư vào dung dịch CuSO4, kết thúc phản ứng thu được kết tủa màu xanh.

C. Dẫn khí amoniac vào bình chứa khí clo thấy có khói trắng xuất hiện.

D. Dung dịch NH3 làm phenolphtalein có màu hồng và quỳ tím chuyển màu xanh.

Neo Pentan đã chọn câu trả lời