Neo Pentan

Đốt cháy hoàn toàn 9 gam etylamin thu được sản phẩm có chứa V lít khí N2 (đktc). Giá trị của V là

A. 3,36.       B. 2,24.       C. 1,12.       D. 4,48.

Neo Pentan chọn trả lời