Neo Pentan

Nhúng các cặp kim loại dưới đây (tiếp xúc trực tiếp với nhau) vào dung dịch HCl. Trường hợp Fe không bị ăn mòn điện hóa là:

A. Fe và Zn.       B. Fe và Cu.

C. Fe và Pb.       D. Fe và Ag.

Neo Pentan chọn trả lời