Neo Pentan

Có các phát biểu sau:
(1) NH2CH2CONHCH2CH2COOH có chứa 1 liên kết peptit trong phân tử.
(2) Etylamin, metylamin ở điều kiện thường đều là chất khí, có mùi khai, độc.
(3) Anilin làm xanh quỳ tím.
(4) Glu-Ala tác dụng với dung dịch NaOH theo tỉ lệ mol 1: 2.
(5) Phân tử Gly-Val-Ala có 4 nguyên tử oxi.
Số phát biểu đúng là:

A. 1.       B. 4.       C. 2.       D. 3.

Neo Pentan chọn trả lời