Neo Pentan

X là kim loại phản ứng được với dung dịch H2SO4 loãng, Y là kim loại phản ứng được với dung dịch Fe(NO3)3. Hai kim loại X, Y lần lượt là

A. Mg, Ag.       B. Fe, Cu.       C. Cu, Fe.       D. Ag, Mg.

Neo Pentan chọn trả lời