Neo Pentan

Cho dung dịch NaOH vào dung dịch chất X, thu được kết tủa màu nâu đỏ. Chất X là:

A. FeCl3.       B. MgCl2.       C. CuCl2.       D. FeCl2

Neo Pentan chọn trả lời