Neo Pentan

Dãy gồm các ion không cùng tồn tại đồng thời trong dung dịch là:

A. K+, Na+, CO32-, OH-.       B. K+, H+, NO3-, Cl-.

C. Mg2+, Na+, SO42-, Cl-.       D. Al3+, CH3COO-, Cl-, H+.

Neo Pentan chọn trả lời