Bài tập đồ thị (Phần 3)

⇒ Tải file đề bài: Download (Xem giải) Câu 1. Nhỏ từ từ dung dịch Ba(OH)2 vào ống nghiệm chứa dung dịch HCl và Al2(SO4)3. Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của khối lượng kết tủa theo thể tích dung dịch Ba(OH)2 như sau: Giá trị của m là: A. 41,65           B. 40,15           C. 35,32           D. 38,64 (Xem giải) Câu 2. Sục từ từ khí CO2 (đktc) vào 100ml dung dịch hỗn hợp NaOH 1M và Ca(OH)2 3M. Đồ thị biểu diễn số mol kết tủa theo thể tích

Xem thêm

Bài tập đồ thị (Phần 2)

⇒ Tải file đề bài: Download Câu 1. Cho dung dịch Ba(OH)2 1M vào dung dịch X chứa H2SO4, MgSO4 và Al2(SO4)3. Phản ứng được biểu thị theo sơ đồ sau: Nếu đem cô cạn dung dịch X, thu được m gam muối khan. Giá trị của m là A. 64,20 gam.            B. 61,92 gam.            C. 58,32 gam.            D. 67,80 gam. ⇒ Xem giải Câu 2. Hòa tan hết 37,86 gam hỗn hợp gồm Ba, BaO, Al và Al2O3 vào lượng nước dư, thu được dung dịch X

Xem thêm

Bài tập đồ thị (Phần 1)

⇒ Tải file đề bài: Download Câu 1. Sục từ từ khí CO2 đến dư vào dung dịch chứa Ba(OH)2 và NaAlO2. Khối lượng kết tủa thu được sau phản ứng được biểu diễn trên đồ thị sau: Giá trị của m là: A. 47,86            B. 57,71             C. 49,05             D. 35,30 ⇒ Xem giải Câu 2. Cho từ từ đến dư dung dịch HCl vào 100 ml dung dịch gồm NaAlO2 aM và NaOH bM. Đồ thị biểu diễn mối liên hệ giữa số

Xem thêm
error: Vui lòng không sao chép !!