Tram Tram

X là este đơn chức, không no chứa một liên kết đôi C=C, Y là este no hai chức (X, Y đều mạch hở). Đốt cháy hoàn  toàn  23,16 gam hỗn hợp E chứa X, Y cần dung 0,96 mol O2. Mặt khác đun nóng 23,16 gam E cần dung 330 ml dung dịch NaOH 1M, thu được một ancol duy nhất và hỗn hợp chứa a gam muối A và b gam muối B (M­A > MB). Tỉ lệ gần nhất của a : b là?

A. 1,1.         B. 1,6.         C. 0,8.         D. 1,3.

Neo Pentan sửa câu hỏi