Bài tập H2SO4 (Phần 3)

(Xem giải) Câu 1. Hỗn hợp X gồm Fe2O3, FeS2, Fe(OH)2 và CuO. Cho m gam X vào bình kín chứa 1,875 mol khí O2 (dư) rồi nung nóng bình cho đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. Ngưng tụ toàn bộ hơi nước thì thấy áp suất trong bình giảm 10% so với trước khi nung. Mặt khác, cho m gam X vào dung dịch H2SO4 đặc nóng, dư thì thu được 35,28 lít SO2 (đktc, sản phẩm khử duy nhất của S+6) và dung dịch Y chứa 332m/155 gam muối. Biết trong X, oxi chiếm 20,645% về khối

Xem thêm

Bài tập H2SO4 (Phần 2)

⇒ Tải file đề bài: Download (Xem giải) Câu 1. Hòa tan hoàn toàn 4,8 gam Mg vào 49 gam dung dịch H2SO4 80% chỉ thu được dung dịch X và khí. Cho X tác dụng hoàn toàn với 700 ml dung dịch KOH 1M, sau đó lọc bỏ kết tủa được dung dịch Y. Cô cạn Y được chất rắn Z nặng 58,575 gam. Tính C% của MgSO4 trong X. A. 48,66           B. 44,61            C. 49,79               D. 46,24 (Xem giải) Câu 2. Cho m gam hỗn hợp Mg, Fe, Al2O3,

Xem thêm

Bài tập H2SO4 (Phần 1)

⇒ Tải file đề bài: Download Câu 1-Hòa tan hết 11,1 gam hỗn hợp 3 kim loại trong dung dịch H2SO4 loãng dư thu được dung dịch A và 8,96 lít khí (đktc). Cô cạn dung dịch A thu được m gam muối khan. m có giá trị là : A. 59,1 gam                         B. 35,1 gam                                 C. 49,5 gam                   D. 30,3 gam ⇒ Xem giải Câu 2-Hòa tan hết 20,608 gam một kim loại M bằng dung dịch H2SO4 loãng dư thu được dung dịch A và V lít khí (đktc). Cô cạn dung dịch A thu được 70,0672 gam

Xem thêm
error: Vui lòng không sao chép !!