Phản ứng Oxi hóa – Khử (Phần 2)

File word đề thi, đáp án và giải chi tiết

⇒ Đáp án và giải chi tiết:

41A 42D 43B 44B 45C 46D 47B 48D 49D 50D
51B 52B 53A 54A 55C 56A 57C 58B 59A 60B
61C 62A 63D 64D 65A 66B 67B 68A 69C 70D
71A 72B 73A 74B 75A 76C 77C 78B 79B 80A

(Xem giải) Câu 41: Hệ số cân bằng của Cu2S và HNO3 trong phản ứng: Cu2S + HNO3 → Cu(NO3)2 + H2SO4 + NO + H2O là

A. 3 và 22.            B. 3 và 18.             C. 3 và 10.             D. 3 và 12.

(Xem giải) Câu 42: Cho phương trình phản ứng: Al + HNO3 → Al(NO3)3  + N2 + N2O + H2O. Biết khi cân bằng tỉ lệ số mol giữa N2O và N2 là 3 : 2, hãy xác định tỉ lệ mol nAl : nN2O : nN2 trong số các kết quả sau

A. 44 : 6 : 9.         B. 46 : 9 : 6.              C. 46 : 6 : 9.          D. 44 : 9 : 6.

(Xem giải) Câu 43: Khi cho Zn dư vào dung dịch HNO3 thu được hỗn hợp khí A gồm N­2O và N2 (không có sản phẩm khử khác), khi phản ứng kết thúc cho thêm NaOH vào bình lại thấy giải phóng hỗn hợp khí B. Hỗn hợp khí B đó là

A. H2, NO2 .          B. H2, NH3.           C. N2, N2O.           D. NO, NO2

(Xem giải) Câu 44: Hoà tan 7,8 gam hỗn hợp bột Al và Mg trong dung dịch HCl dư. Sau phản ứng khối lượng dung dịch axit tăng thêm 7,0 gam. Khối lượng nhôm và magie trong hỗn hợp đầu là

A. 2,7 và 1,2.         B. 5,4 và 2,4.            C. 5,8 và 3,6.         D. 1,2 và 2,4.

(Xem giải) Câu 45: Hòa tan hoàn toàn 2,4 gam kim loại Mg vào dung dịch HNO3 loãng, giả sử chỉ thu được V lít khí N2 duy nhất (đktc). Giá trị của V là

A. 0,672 lít.            B. 6,72lít.            C. 0,448 lít         D. 4,48 lít.

(Xem giải) Câu 46: Hoà tan 62,1 gam kim loại M trong dung dịch HNO3 loãng thu được 16,8 lít hỗn hợp khí X ở đktc gồm 2 khí không màu hoá nâu trong không khí. Tỉ khối hơi của X so với H2 là 17,2. Kim loại M là

A. Mg.            B. Ag.            C. Cu.           D. Al.

(Xem giải) Câu 47: Hòa tan 4,59 gam Al bằng dung dịch HNO3 thu được hỗn hợp khí NO và N2O có tỉ khối hơi đối với hiđro bằng 16,75. Thể tích NO và N2O thu được ở đktc là:

A.  2,24 lít và 6,72 lít.        B.  2,016 lít và 0,672 lít.

C.  0,672 lít và 2,016 lít.            D. 1,972 lít và 0,448 lít.

(Xem giải) Câu 48: Cho 1,35 gam hỗn hợp A gồm Cu, Mg, Al tác dụng với HNO3 dư được 1,12 lít NO và NO2 (đktc) có khối lượng trung bình là 42,8. Tổng khối lượng muối nitrat sinh ra là:

A. 9,65         B. 7,28         C. 4,24        D. 5,69

(Xem giải) Câu 49: Cho 18,4 gam hỗn hợp Mg, Fe với dung dịch HNO3 đủ được 5,824 lít hỗn hợp khí NO, N2 (đktc). Khối lượng hỗn hợp khí là 7,68 gam. Khối lượng Fe và Mg lần lượt là:

A. 7,2 và 11,2.       B. 4,8 và 16,8.         C. 4,8 và 3,36.         D. 11,2 và 7,2.

(Xem giải) Câu 50: Cho 0,15 mol oxit sắt tác dụng với HNO3 đun nóng, thoát ra 0,05 mol NO. Công thức oxit sắt là

A. FeO.        B. Fe2O3.        C. Fe3O4.          D. FeO hoặc Fe3O4.

(Xem giải) Câu 51: Cho 1,84 gam hỗn hợp Cu và Fe hòa tan hết trong dung dịch HNO3 dư tạo thành 0,01 mol NO và 0,04 mol NO2. Số mol Fe và Cu theo thứ tự là

Bạn đã xem chưa:  Phản ứng Oxi hóa - Khử (Phần 4)

A. 0,02 và 0,03.        B. 0,01 và 0,02.         C. 0,01 và 0,03.           D. 0,02 và 0,04.

(Xem giải) Câu 52: Hoà tan hoàn toàn m gam FexOy bằng dung dịch H2SO4 đặc nóng thu được khí A và dung dịch B. Cho khí A hấp thụ hoàn toàn bởi dung dịch NaOH dư tạo ra 12,6 gam muối. Mặt khác, cô cạn dung dịch B thì thu được 120 gam muối khan. Công thức của sắt oxit FexOy là

A. FeO.        B. Fe3O4.         C. Fe2O3.          D. FeO2.

(Xem giải) Câu 53: Hoà tan hoàn toàn m gam Fe3O4 vào dung dịch HNO3 loãng dư, tất cả lượng khí NO thu được đem oxi hoá thành NO2 rồi sục vào nước cùng dòng khí O2 để chuyển hết thành HNO3. Cho biết thể tích khí oxi (đktc) đã tham gia quá trình trên là 3,36 lit. Khối lượng m của Fe3O4 là giá trị nào sau đây?

A. 139,2 gam.           B. 13,92 gam.         C. 1,392 gam.             D. 1392 gam.

(Xem giải) Câu 54: Trộn 5,6 gam bột sắt với 2,4 gam bột lưu huỳnh rồi nung nóng trong điều kiện không có không khí, thu được hỗn hợp rắn Y. Cho Y tác dụng với lượng dư dung dịch HCl, giải phóng hỗn hợp khí Z và còn lại một phần không tan G. Để đốt cháy hoàn toàn Z và G cần vừa đủ V lít O2 (ở đktc). Giá trị của V là

A. 2,8.          B. 3,36.            C. 3,08.          D. 4,48.

(Xem giải) Câu 55: Hòa tan hoàn toàn y gam một oxit sắt bằng H2SO4 đặc, nóng thấy thoát ra khí SO2 duy nhất. Trong thí nghiệm khác, sau khi khử hoàn toàn cũng y gam oxit đó bằng CO ở nhiệt độ cao rồi hòa tan lượng sắt tạo thành bằng H2SO4 đặc, nóng thì thu được lượng khí SO2 nhiều gấp 9 lần lượng khí SO2 ở thí nghiệm trên. Công thức của oxit sắt là

A. FeO.           B.  Fe2O3             C. Fe3O4.          D. FeCO3.

(Xem giải) Câu 56:  Thể tích dung dịch HNO3 1M (loãng) ít nhất cần dùng để hòa tan hoàn toàn một hỗn hợp gồm 0,15 mol Fe và 0,15 mol Cu là (biết phản ứng tạo chất khử duy nhất là NO)

A. 0,8 lít.           B. 1,0 lít.         C. 0,6 lít.           D. 1,2 lít.

(Xem giải) Câu 57:  Đốt cháy x mol Fe bởi oxi thu được 5,04 gam hỗn hợp (A) gồm các oxit sắt. Hòa tan hoàn toàn (A) trong dung dịch HNO3 thu được 0,035 mol hỗn hợp (Y) gồm NO và NO2. Tỷ khối hơi của Y đối với H2 là 19. Tính x

A. 0,06 mol.        B. 0,065 mol.       C.  0,07 mol.         D. 0,075 mol.

(Xem giải) Câu 58: Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp X gồm 0,02 mol FeS2 và 0,03 mol FeS vào lượng dư H2SO4 đặc nóng thu được Fe2(SO4)3, SO2 và H2O. Hấp thụ hết SO2 bằng một lượng vừa đủ dung dịch KMnO4 thu được dung dịch Y không màu, trong suốt, có pH = 2. Tính số lít của dung dịch (Y)

A. Vdd(Y)  = 57 lít    B. Vdd (Y) = 22,8 lít.      C. Vdd(Y) = 2,27 lít.      D. Vdd(Y) = 28,5 lít.

(Xem giải) Câu 59: Trộn 0,54 gam bột nhôm với bột Fe2O3 và CuO rồi tiến hành phản ứng nhiệt nhôm thu được hỗn hợp A. Hoà tan hoàn toàn A trong dung dịch HNO3 được hỗn hợp khí gồm NO và NO2 có tỉ lệ số mol tương ứng là 1 : 3. Thể tích (đktc) khí NO và NO2 lần lượt là:

A. 0,224 lít và 0,672 lít.           B. 0,672 lít và 0,224 lít.

C. 2,24 lít và 6,72 lít.            D. 6,72  lít và 2,24 lít.

(Xem giải) Câu 60: Hòa tan hoàn toàn 12,42 gam Al bằng dung dịch HNO3 loãng (dư), thu được dung dịch X và 1,344 lít (ở đktc) hỗn hợp khí Y gồm hai khí là N2O và N2. Tỉ khối của hỗn hợp khí Y so với khí H­2 là 18. Cô cạn dung dịch X, thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là:

Bạn đã xem chưa:  Bài tập Cấu tạo nguyên tử (Phần 2)

A. 97,98.           B. 106,38.        C. 38,34.             D. 34,08.

(Xem giải) Câu 61: Cho m gam Al vào 100 ml dung dịch chứa Cu(NO3)2 0,5M và AgNO3 0,3M sau khi phản ứng kết thúc thu được 5,16 gam chất rắn . Giá trị của m là:

A. 0,24.         B. 0,48.           C. 0,81.           D. 0,96.

(Xem giải) Câu 62: Cho 0,3 mol Magie vào 100 ml dung dịch hổn hợp chứa Fe(NO3)3 2M và Cu(NO3)2 1M, sau khi phản ứng xẩy ra hoàn toàn, khối lượng kim loại thu được là

A. 12 gam.         B. 11,2 gam.        C. 13,87 gam.       D. 16,6 gam.

(Xem giải) Câu 63: Cho 7,22 gam hỗn hợp X gồm Fe và một kim loại M có hoá trị không đổi,chia X thành 2 phần bằng nhau. Phần 1 tác dụng với HCl dư thu được 2,128 lit khí (đktc). Phần 2 cho tác dụng với dung dịch HNO3 dư thu được 1,792 lit NO duy nhất (đktc). Kim loại M và %M trong hỗn hợp là:

A. Al với 53,68%.      B. Cu với 25,87%.      C. Zn với 48,12%.     D. Al với 22,44%.

(Xem giải) Câu 64: Hoà tan hoàn toàn một lượng kim loại R hóa trị n bằng dung dịch H2SO4 loãng rồi cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được một lượng muối khan có khối lượng gấp 5 lần khối lượng kim loại R ban đầu đem hoà tan. Kim loại R đó là

A. Al.         B. Ba.         C. Zn.          D. Mg.

(Xem giải) Câu 65: Cho m gam Cu phản ứng hết với dung dịch HNO3 thu được 8,96 lít (đktc) hỗn hợp khí NO và NO2 có tỉ khối đối với H2 là 19. Giá trị của m là

A. 25,6 gam.        B. 16 gam.         C. 2,56 gam.       D. 8 gam.

(Xem giải) Câu 66: Trộn đều 10,8 gam  Al với hỗn hợp Fe2O3, CuO, Cr2O3 rồi đốt nóng để tiến hành phản ứng nhiệt nhôm thu được hỗn hợp X. Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp X trong dd HNO3 đun nóng thu được V lít (đktc) hỗn hợp khí NO, NO2 có tỉ khối so với hiđro là 21. V có giá trị là:

A. 20,16 lít.         B. 17,92 lít.        C. 16,8 lít.         D. 4,48 lít.

(Xem giải) Câu 67: Cho 10,8 gam hỗn hợp A gồm Mg và Fe tác dụng với 500 ml dung dịch AgNO3 sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch B và 46 gam chất rắn D. Cho dung dịch B tác dụng với dung dịch NaOH dư sau đó nung kết tủa ngoài không khí đến khối lượng không đổi thì được 12 gam chất rắn E. Tính nồng độ mol/l của dung dịch AgNO3.

A. 0,5.              B. 0,8.                C. 1.                 D. 1,25.

(Xem giải) Câu 68: Hoà tan 20,8 gam hỗn hợp bột gồm FeS, FeS2, S bằng dung dịch HNO3 đặc nóng dư thu được 53,76 lít NO2 (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc) và dung dịch A. Cho dung dịch A tác dụng với dung dịch NaOH dư, lọc lấy toàn bộ kết tủa nung trong không khí đến khối lượng không đổi thì khối lượng chất rắn thu được là

A. 16 gam.        B. 9 gam.        C. 8,2 gam.        D. 10,7 gam.

(Xem giải) Câu 69: Hoà tan 2,64 gam hỗn hợp Fe và Mg bằng dung dịch HNO3 loãng, dư, thu được sản phẩm khử là 0,896 lít (ở đktc) hỗn hợp khí gồm NO và N2, có tỷ khối so với H2 bằng 14,75. Thành phần % theo khối lượng của sắt trong hỗn hợp ban đầu là

Bạn đã xem chưa:  Liên kết hóa học (Phần 1)

A. 61,80%.        B. 61,82%.        C. 38,18%.         D. 38,20%.

(Xem giải) Câu 70: Hoà tan hết 9,6 gam kim loại M trong dung dịch H2SO4 đặc, nóng, thu được SO2 là sản phẩm khử duy nhất. Cho toàn bộ lượng SO2 này hấp thụ vào 0,5 lít dung dịch NaOH 0,6M, sau phản ứng đem cô cạn dung dịch được 18,9 gam chất rắn. Kim loại M đó là

A. Ca.               B. Mg.               C. Fe.                  D. Cu.

(Xem giải) Câu 71: Cho 0,03 mol Fe3O4 tác dụng với HNO3 loãng thu được V lít NO (đktc). Giá trị của V là

A. 0,224.       B. 0,448.       C. 0,672.       D. 2,016.

(Xem giải) Câu 72: Hòa tan hoàn toàn 49,6 gam hỗn hợp X gồm Fe, FeO, Fe3O4, Fe2O3 bằng dung dịch H2SO4 đặc nóng thu được dung dịch Y và 8,96 lít SO2 (đktc). Khối lượng muối có trong dung dịch là

A. 135.       B. 140.       C. 145.       D. 150.

(Xem giải) Câu 73: Hòa tan 1,35 gam hỗn hợp Cu, Mg và Al bằng dung dịch HNO3 dư thu được 1,12 lít hỗn hợp khí gồm NO2 và NO có tỉ khối so với H2 là 21,4 (không tạo muối NH4NO3). Khối lượng hỗn hợp muối thu được là

A. 5,69.       B. 5,2.       C. 5,7.       D. 5,8.

(Xem giải) Câu 74: Thổi khí CO qua m gam Fe2O3 nóng thu được 6,72 gam chất rắn X. Hòa tan X trong dung dịch HNO3 đặc nóng, dư thu được 0,16 mol NO2 (duy nhất). Giá trị của m là

A. 7,5.       B. 8,0.       C. 8,5.       D. 9,0.

(Xem giải) Câu 75: Cho V lít khí CO (đktc) qua ống sứ đựng 10 gam Fe2O3 nung nóng thu được hỗn hợp X. Cho X tan trong dung dịch HNO3 dư thu được 0,05 mol NO. Giá trị V và khối lượng hỗn hợp X là

A. V = 1,68 lít; m = 8,8 gam.       B. V = 6,72 lít; m = 18,2 gam.

C. V = 2,24 lít; m = 8,2 gam.       D. V = 3,36 lít; m = 10,2 gam.

(Xem giải) Câu 76: Cho m gam kim loại hòa tan vừa đủ trong 500 ml dung dịch HNO3 (không tạo khí) làm khô dung dịch tu được m + 21,6 gam muối. Nồng độ axit HNO3 là

A. 0,7M.       B. 0,8M.       C. 0,75M.         D. 0,9M.

(Xem giải) Câu 77: Hoà tan Fe trong HNO3 dư thấy sinh ra hỗn hợp khí chứa 0,03 mol NO2 và 0,02 mol NO. Khối lượng Fe bị hòa tan là

A. 0,56.       B. 1,12.       C. 1,68.       D. 2,24.

(Xem giải) Câu 78: Hòa tan hoàn toàn 14,8 gam hỗn hợp kim loại Fe và Cu vào lượng dư dung dịch hỗn hợp HNO3 và H2SO4 đậm đặc, nóng. Sau phản ứng thu được 10,08 lít khí NO2 và 2,24 lít SO2 (đktc). Khối lượng Fe trong hỗn hợp là

A. 5,6.       B. 8,4.       C. 18.       D. 18,2.

(Xem giải) Câu 79: Hòa tan 23,2 gam Fe3O4 trong dung dịch HNO3 vừa đủ sau đó cô cạn dung dịch và nhiệt phân muối đến khối lượng không đổi được chất rắn có khối lượng

A. 23,2.       B. 24.       C. 21,6.       D. 72,6.

(Xem giải) Câu 80: Cho 11 gam hỗn hợp Fe, Al tác dụng hết với dung dịch HNO3 loãng thu được 0,3 mol khí NO (sản phẩm khử duy nhất). Phần trăm khối lượng Al trong hỗn hợp là

A. 49,1.       B. 50,9.       C. 36,2.         D. 63,8.

4
Bình luận

200
Mới nhất Cũ nhất Thích nhiều nhất
Selen

Ad ơi, cho e hỏi tại sao chất khử lại là quá trình oxi hoá mà không gọi là quá trình khử v ạ

Van Duong

hỗn hợp khí x gồm o2 và o3 có tỉ khối hơi so với oxi là 1,3. tính % về khối lượng của mỗi khí trong hỗn hợp

van hung

k tai ve dc

error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!