Bài tập H2SO4 (Phần 4)

File word đề thi, đáp án và giải chi tiết

Đang cập nhật…

(Xem giải) Câu 1. Hòa tan hoàn toàn 3,6 gam Mg vào 39,2 gam dung dịch H2SO4 80%. Sau phản ứng, chỉ thu được dung dịch X và khí. Cho dung dịch X tác dụng hoàn toàn với 250 ml dung dịch NaOH 2M, lọc bỏ kết tủa được dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y, thu được 32,865 gam chất rắn Z. Nồng độ phần trăm của MgSO4 trong X là

A. 42,35%.         B. 54,22%.         C. 42,06%.         D. 50,03%.

(Xem giải) Câu 2. Hòa tan hoàn toàn a gam hỗn hợp X gồm Mg và Fe trong dung dịch H2SO4 loãng thu được dung dịch Y và 2,24 lít H2 (ở đktc). Thêm tiếp b gam bột một oxit sắt vào dung dịch Y thu được dung dịch Z. Dung dịch Z phản ứng vừa đủ 100 ml dung dịch KMnO4 0,3M thu được dung dịch T chứa H2SO4 dư và 72,74 gam hỗn hợp muối trung hòa. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Tổng (a + b) có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây ?

A.14,8.        B. 23,5.        C. 15,5.        D.16,2.

Bạn đã xem chưa:  Bài tập H2SO4 (Phần 3)

Bình luận

200
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!