Hóa vô cơ tổng hợp (Phần 2)

File word đề thi, đáp án và giải chi tiết

Câu 1. Cho 11,3 gam hỗn hợp X gồm Na, Mg, Al vào trong 240 gam dung dịch H2SO4 24,5% thu được dung dịch Y và 11,2 lít H2 (đktc). Cho từ từ V ml dung dịch Ba(OH)2 0,5M vào Y đến khi thu được kết tủa Z cực đại có khối lượng 156,3 gam thì dừng lại. Nung kết tủa Z đến khối lượng không đổi thì thu được m gam chất rắn T.

a) Tính khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp X.

b) Tính m và C% các chất tan trong dung dịch Y.

Xem giải

Câu 2. Cho 21,6 gam bột Mg tan hết trong dung dịch hỗn hợp gồm NaNO3 và NaHSO4 thu được dung dịch X chỉ chứa m gam hỗn hợp các muối trung hòa và 5,6 lít hỗn hợp khí Y gồm N2O và H2 (tỉ khối của Y so với H2 là 13,6). Giá trị gần nhất của m là

A. 240.         B. 288.         C. 292.         D. 285.

Xem giải

Câu 3. Hỗn hợp A có khối lượng 8,14 gam gồm CuO, Al2O3, FexOy. Cho H2 dư đi qua A nung nóng sau khi phản ứng xong thu được 1,44 gam H2O. hòa tan hoàn toàn A cần dùng 170 ml dung dịch H2SO4 1M được dung dịch B. Cho B tác dụng với NaOH dư, lọc kết tủa đem nung trong không khí đến khối lượng không đổi thu được 5,2 gam chất rắn. Xác định công thức của oxit sắt và khối lượng mỗi oxit trong A

Xem giải

Câu 4. Cho 10,24 gam hỗn hợp X gồm Fe và Cu vào dung dịch H2SO4 0,6M và NaNO3 đun nóng, kết thúc phản ứng thu được dung dịch Y chỉ chứa các muối sunfat và 2,688 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, đktc). Cho Ba(OH)2 dư vào dung dịch Y, lọc lấy kết tủa nung ngoài không khí đến khối lượng không đổi thu được 69,52 gam rắn khan. Giả sử thể tích dung dịch thay đổi không đáng kể. Nồng độ mol/l của Fe2(SO4)3 trong dung dịch Y là:

A. 0,015M           B. 0,020M           C. 0,025M           D. 0,050M

Xem giải

Câu 5. Cho hỗn hợp Q (0,6 mol Fe; 0,2 mol Mg) vào một dung dịch chứa 0,9 mol H2SO4 (loãng) thu được dung dịch X. Cho tiếp vào dung dịch X 0,15 mol HNO3 và 0,05 mol HCl sau phản ứng thu được dung dịch Y và khí NO (là sản phẩm giảm số oxi hóa duy nhất của N). Cho dung dịch Ba(OH)2 lấy dư vào dung dịch Y thì khối lượng kết tủa tạo ra có giá trị là: (biết các phản ứng hoàn toàn).

 A. 172,3 gam           B. 184 gam            C. 246,4 gam            D. 280,4 gam

Xem giải

Câu 6. Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm CuSO4, FeSO4 và Fe2(SO4)3 vào nước thu được dung dịch Y. Thành phần phần trăm khối lượng lưu huỳnh trong X là 22,5%. Cho dung dịch Y tác dụng với 1 lượng dư dung dịch NaOH, lọc thu được kết tủa Z. Nung kết tủa Z trong không khí đến khối lượng không đổi thu được chất rắn R. Cho một luồng khí CO đi qua ống sứ đựng R thu được 8,32 gam hỗn hợp kim loại . Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Tìm giá trị của m.

Xem giải

Câu 7. Cho khí CO qua 70,25 gam hỗn hợp X gồm Fe2O3 và một oxit của kim loại R (R có hóa trị không đổi), nung nóng thu được 3,36 lít (đktc) khí CO2 và hỗn hợp chất rắn Y gồm Fe, FeO, Fe3O4, Fe2O3, oxit của R. Hỗn hợp Y phản ứng vừa đủ với 750ml dung dịch H2SO4 1M thu được 1,12 lít (đktc) khí H2 và hỗn hợp Z. Thêm tiếp dung dịch NaOH từ từ cho tới dư vào hỗn hợp Z, sau phản ứng hoàn toàn thu được kết tủa T. Lọc kết tủa T để ngoài không khí đến khối lượng không đổi thu được 101,05 gam chất rắn. Xác định công thức của oxit kim loại R

Xem giải

Câu 8. X là quặng hematit đỏ chứa 64,0% Fe2O3 (còn lại là tạp chất không chứa nguyên tố Fe). Y là quặng manhetit chứa 92,8% Fe3O4 (còn lại là tạp chất không chứa nguyên tố Fe). Trộn m1 tấn quặng X với m2tấn quặng Y thu được 1 tấn hỗn hợp Z. Đem toàn bộ Z luyện gang, rồi luyện thép thì thu được 420,42 kg thép chứa 0,1% gồm cacbon và các tạp chất. Giả thiết hiệu suất toàn bộ quá trình là 75%. Tỉ lệ m1 : m2 là:

Bạn đã xem chưa:  Tổng hợp 1000 bài hóa nâng cao - Tào Mạnh Đức (Phần 5)

 A. 1 : 2.          B. 1 : 1.          C. 2 : 1.          D. 3 : 4.

Xem giải

Câu 9. Hòa tan hoàn toàn 0,02 mol Fe và 0,01 mol Cu vào 200 ml dung dịch gồm HNO3 0,1M và HCl 0,4M thu được dung dịch X. Cho dung dịch AgNO3 dư vào X thì xuất hiện a gam kết tủa. Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn, sản phẩm khử của NO3- là khí NO duy nhất. Giá trị của a là:

 A. 11,48.         B. 13,64.          C. 2,16.          D. 12,02.

Xem giải

Câu 10. Cho 4,08 gam Mg tác dụng với dung dịch hỗn hợp Cu(NO3)2 và H2SO4 loãng khuấy đều, đến khi phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch A; 0,896 lít (đktc) hỗn hợp khí B gồm 2 khí không màu, có một khí hóa nâu ngoài không khí và 1,76 gam hỗn hợp 2 kim loại có cùng số mol. Biết tỉ khối của B so với H2 bằng 8. Khối lượng muối trong A là:

A. 21,44 gam        B. 23,80gam        C. 19,32 gam        D. 39,16 gam

Xem giải

Câu 11. Cho hỗn hợp X chứa các kim loại Mg, Fe, Cu (dạng bột, được trộn đều). Tiến hành hai TN sau:

TN1. Lấy 16,32 gam X tác dụng hoàn toàn với Cl2 dư thu được 42,4125 gam chất rắn.

TN2. Hòa tan 0,66 mol X bằng 500 ml dung dịch HCl 1,6M, thu được dung dịch Y, chất rắn Z và 8,064 lít khí H2 (đktc). Cho dung dịch AgNO3 dư vào dung dịch Y thu được khí NO (sp khử duy nhất của N+5) và m gam kết tủa. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây:

A. 141          B. 175          C. 151           D. 125

Xem giải

Câu 11. Cho 8,5 gam hỗn hợp gồm Na và K vào 200 ml dung dịch HCl 1M thu đc 3,36 lít H2 (đktc). Cô cạn dung dịch sau phản ứng thì khối lượng chất rắn khan thu được là:

A. 13,7            B. 15,6            C. 18,5            D 17,3

Xem giải

Câu 12. Thổi khí CO đi qua ống sứ đựng m gam Fe2O3 nung nóng. Sau phản ứng thu được m1 gam chất rắn Y gồm 4 chất. Hòa tan hết chất rắn Y bằng dung dịch HNO3 dư thu được 0,448 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, đo ở điều kiện tiêu chuẩn) và dung dịch Z. Cô cạn dung dịch Z thu được m1+16,68 gam muối khan. Giá trị của m là bao nhiêu?

Xem giải

Câu 13. Nung 40,8 gam chất rắn gồm C, Fe, FeO, Fe2O3 và Fe3O4 (trong đó số mol Fe và các oxit sắt đều bằng nhau) tới phản ứng hoàn toàn thu được 3,36 lit khí (đktc) và hỗn hợp chất rắn gồm sắt và các oxit của nó. Để hòa tan hết chất rắn này cần dùng tối đa a mol HNO3 (sản phẩm khử duy nhất của N+5 trong phản ứng là NO). Giá trị của a là

A. 1,3         B. 2,6            C. 1,8            D. 1,9

Xem giải

Câu 14. Cho 0,10 mol Ba vào dung dịch chứa 0,10 mol CuSO4 và 0,12 mol HCl. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, lọc lấy kết tủa nung ở nhiệt độ cao đến khối lượng không đổi thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là:

A. 23,3 gam        B. 26,5 gam         C. 24,9 gam         D. 25,2 gam

Xem giải

Câu 15. Hòa tan hoàn toàn 7,59 gam hỗn hợp X gồm Na, Na2O, NaOH, Na2CO3 trong dung dịch axit H2SO4 40% (vừa đủ) thu được V lít (đktc) hỗn hợp Y khí có tỉ khối đối với H2 bằng 16,75 và dung dịch Z có nồng độ 51,449%. Cô cạn Z thu được 25,56 gam muối. Giá trị của V là:

Bạn đã xem chưa:  Bài toán hỗn hợp nhiều chất

A. 0,672         B. 1,344         C. 0,896         D. 0,784

Xem giải

Câu 16. Hòa tan hết m gam hỗn hợp Fe, Mg vào 100 ml dung dịch H2SO4 loãng thu được dung dịch X. Cho dung dịch X tác dụng với lượng dư KNO3, thu được dung dịch Y và 168 ml khí NO. Nhỏ dung dịch HNO3 loãng, dư vào dung dịch Y thì thấy thoát ra thêm 56 ml khí NO nữa. Cũng lượng X trên cho phản ứng với dung dịch NaOH dư thu được 5,6 gam kết tủa. Biết NO là sản phẩm khử duy nhất. Giá trị của m là

A. 2,88         B. 2,96         C. 2,42         D. 3,52

Xem giải

Câu 17. Cho 12,6 gam hỗn hợp K và Mg vào 450 ml dung dich HCl 1M thu được 5,6 lít H2, 2,65 gam rắn và dung dich X. Cô can dung dich X (sau khi đã loai bỏ chất rắn) thu đươc bao nhiêu gam chất rắn khan?

Xem giải

Câu 18. Cho hơi nước đi qua than nóng đỏ thu được 0,8 mol hỗn hợp X gồm CO, CO2 và H2. Cho toàn bộ X phản ứng với hết với CuO dư đun nóng thu được chất rắn Y. Hòa tan hết Y bằng HNO3 loãng dư thu được 0,4 mol khí NO (sản phẩm khử duy nhất). Tỉ khối của X so với H2 là:

A. 7,875         B. 10,00           C. 3,9375          D. 8,00

Xem giải

Câu 19. Cho 19,02 gam hỗn hợp X gồm Mg, Ca, MgO, CaO, MgCO3, CaCO3. Cho X tác dụng với dung dịch HCl đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thì thu được dung dịch Z và 4,704 lít hỗn hợp khí Y, tỉ khối của Y so với H2 bằng 12,5. BIết rằng Z chỉ chứa 12,825 gam MgCl2 và m gam CaCl2 Tính giá trị của m.

Xem giải

Câu 20. Đốt cháy 13,92 gam hỗn hợp gồm Al,Zn, Mg trong 4,48 lít (đktc) hỗn hợp khí gồm O2 và Cl2 thu được hỗn hợp rắn X (không thấy khí thoát ra). Cho toàn bộ X vào dung dịch chứa a mol HCl loãng (dùng dư), thấy thoát ra 0,12 mol khí H2, đồng thời thu được dung dịch Y chứa các chất tan có cùng nồng độ mol/l. Tính a:

A. 0,72          B. 0,84          C. 0,76          D. 0,64

Xem giải

Câu 21. Đốt m gam hỗn hợp FeS và FeS2 bằng 28 lít hỗn hợp X gồm O2, O3, N2 (đktc) có tỉ khối so với H2 là 20,12 thu được 5m/6 gam (chỉ gồm 1 chất) và 26,32 lít hỗn hợp khí (đktc) gồm SO2 và N2 có tỉ khối với không khí là d. Xác định m và d.

Xem giải

Câu 22. Hòa tan m gam hỗn hợp X gồm Na, K, K2O và Ba (trong đó oxi chiếm 7,85% về khối lượng) vào nước thu được dung dịch Y và 0,19 gam H2. Cho Y tác dụng với dung dịch Cu(NO3)2 dư thu được 15,19 gam kết tủa. Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 13,3         B. 15,5         C. 12,2         D. 14,4

Xem giải

Câu 23. Hỗn hợp X gồm Ca, Mg, MgCO3, MgO, CaO. Cho 23,84 gam hỗn hợp X tác dụng với dung dịch HCl vừa đủ thu được dung dịch chứa 48,48 gam chất tan; 7,616 lít hỗn hợp khí Y (đktc) có tỉ khối hơi so với Hidro là 143/17. Cho 23,84 gam hỗn hợp X tác dụng với dung dịch HNO3 loãng dư thu được hỗn hợp khí Z gồm NO và CO2 có tỉ khối hơi so với Hidro là a và dung dịch T. Cô cạn dung dịch T thu được 74,72 gam chất rắn khan. Giá trị của a là:

A. 16,75        B. 18,50        C. 20,25        D. 17,80

Xem giải

Câu 24. Nhiệt phân 82,9 gam hỗn hợp X gồm KMnO4, K2MnO4, MnO2, KClO3 và KClO (trong đó clo chiếm 8,565% khối lượng), sau một thời gian thu được chất rắn Y và V lít O2 (đktc). Hòa tan hoàn toàn Y cần 1 lít dung dịch HCl 3M (đun nóng), thu được 19,04 lít Cl2 (đktc) và dung dịch Z chứa hai chất tan có cùng nồng độ mol. Giá trị của V là :

Bạn đã xem chưa:  Bài tập chất béo (Phần 2)

A. 3,36.            B. 2,24.            C. 5,60.             D. 4,48.

Xem giải

Câu 25: Hỗn hợp X gồm Na, K, Ba trong X có số mol của Ba bằng một nữa số mol của hỗn hợp. Cho m gam hỗn hợp X tan hết trong nước, thu được dung dịch Y và khí H2. Cho toàn bộ khí H2 tạo ra đi qua một ống chứa 0,3 mol CuO và 0,2 mol FeO nung nóng, sau phản ứng thu được 33,6 gam chất rắn trong ống. Đem toàn bộ dung dịch Y  cho vào một dung dịch chứa 0,2 mol HCl, 0,02 mol AlCl3 và 0,05 mol Al2(SO4)3 thu được y gam kết tủa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của y là:

A. 58,22            B. 52,30             C. 37,58             D. 41,19

Xem giải

Câu 26. Hòa tan 3,82 gam hỗn hợp X gồm NaH2PO4, Na2HPO4 và Na3PO4 vào nước dư thu được dung dịch Y. Trung hòa hoàn toàn Y cần 50 ml dung dịch KOH 1M, thu được dung dịch Z. Khối lượng kết tủa thu được khi cho Z tác dụng hết với dung dịch AgNO3 dư là:

A. 20,95 gam.            B. 16,76 gam.                C. 12,57 gam.                D. 8,38 gam.

Xem giải

Câu 27: Hỗn hợp X gồm Ba, BaO, Na, Na2O và K. Cho m gam hỗn hợp X vào nước dư thu được 3,136 lít H2 (đktc), dung dịch Y chứa 7,2 gam NaOH; 0,93m gam Ba(OH)2 và 0,044m gam KOH. Hấp thụ hoàn toàn 7,7952 lít CO2 (đktc) vào dung dịch Y thu được a gam kết tủa. Giá trị gần nhất của a là

A. 25,5.              B. 27,5.              C. 24,5.              D. 26,5.

Xem giải

Câu 28: Hỗn hợp X gồm Al, Fe2O3, Fe3O­4, CuO trong đó oxi chiếm 25,39% khối lượng hỗn hợp. Cho m gam hỗn hợp X tác dụng với 8,96 lít CO (điều kiện tiêu chuẩn) sau một thời gian thu được chất rắn Y và hỗn hợp khí Z có tỉ khối so với hiđro là 19. Cho chất rắn Y tác dụng với dung dịch HNO3 loãng dư thu được dung dịch T và 7,168 lít NO (điều kiện tiêu chuẩn, sản phẩm khử duy nhất). Cô cạn dung dịch T thu được 3,456m gam muối khan. Giá trị của m gần với giá trị nào sau đây nhất?

A. 42,5              B. 35,0              C. 38,5              D. 40,5

Xem giải

Câu 29: Hòa tan hết 10,24 gam hỗn hợp X gồm Fe và Fe3O4 bằng dung dịch chứa 0,1 mol H2SO4 và 0,5 mol HNO3, thu được dung dịch Y và hỗn hợp gồm 0,1 mol NO và a mol NO2 (không còn sản phẩm khử nào khác). Chia dung dịch Y thành hai phần bằng nhau. Phần một tác dụng với 500 ml dung dịch KOH 0,4M, thu được 5,35 gam một chất kết tủa. Phần hai tác dụng với dung dịch Ba(OH)2 dư, thu được m gam kết tủa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị m GẦN NHẤT  là

A. 20,63              B. 41,25              C. 20,22              D. 31,87

Xem giải

Câu 30: Hỗn hợp X gồm Fe3O4, CuO và Al, trong đó tổng % khối lượng của kim loại bằng 75% khối lượng hỗn hợp. Cho 0,06 mol khí CO qua m gam X nung nóng, sau một thời gian thu được chất rắn Y và hỗn hợp khí Z gồm 2 khí có số mol bằng nhau. Hòa tan hoàn toàn Y trong dung dịch HNO3 loãng dư, thu được dung dịch chứa 3,08m gam muối và 0,04 mol khí NO (sản phẩm khử duy nhất). Giá trị của m xấp xỉ bằng giá trị nào sau đây?

A. 9,02               B. 9,51              C. 9,48              D. 9,77

Xem giải

1
Bình luận

200
Mới nhất Cũ nhất Thích nhiều nhất
banbeoi

mình muốn tải bài viết, thì trả phí có tải được không?

error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!