Hóa hữu cơ tổng hợp (Phần 4)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết (Xem giải) Câu 1. Hỗn hợp X chứa C2H4, C2H6O2, C3H8O2, C3H4O2 và CH4 (trong đó số mol của CH4 gấp đôi số mol của C3H4O2. Đốt cháy hoàn toàn 10,52 gam X thu được tổng khối lượng H2O và CO2 là 30,68 gam. Mặt khác, hấp thụtoàn bộ sản phẩm cháy vào 400 ml dung dịch Ca(OH)2 1M thấy xuất  m gam kết tủa. Giá trị m là? A. 32         B. 35         C. 36         D. 34 (Xem giải) Câu 2. Đốt

Xem thêm

Mục lục: Bài tập tổng hợp

» 400 bài tập nâng cao: [Phần 1]–[Phần 2]–[Phần 3]–[Phần 4]–[Phần 5]–[Phần 6]–[Phần 7]–[Phần 8] » 1000 bài tập nâng cao: [Phần 1]–[Phần 2]–[Phần 3]–[Phần 4]–[Phần 5]–[Phần 6]–[Phần 7]–[Phần 8]–[Phần 9]–[Phần 10]–[Phần 11]–[Phần 12]–[Phần 13]-[Phần 14]–[Phần 15]–[Phần 16]–[Phần 17]–[Phần 18]–[Phần 19]–[Phần 20]–[Phần 21]–[Phần 22]–[Phần 23]–[Phần 24]–[Phần 25] » Hữu cơ cơ bản: [Phần 1]–[Phần 2]–[Phần 3]–[Phần 4]–[Phần 5]–[Phần 6]–[Phần 7]–[Phần 8]–[Phần 9]–[Phần 10]–[Phần 11]–[Phần 12] » Bài tập hữu cơ tổng hợp: [Phần 1]–[Phần 2]–[Phần 3]–[Phần 4] » Bài tập vô cơ tổng hợp: [Phần 1]–[Phần 2] » Bài tập khủng 2016 – Tác giả: Bùi Quang Tùng. » 60 bài tập 8, 9, 10

Xem thêm

Bài tập hóa học tổng hợp (Phần 8)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết (Xem giải) Câu 351: Nung nóng để thực hiện phản ứng nhiệt nhôm 51,0 gam hỗn hợp gồm Al, CuO và Fe3O4 trong điều kiện không có không khí, thu được hỗn hợp rắn X. Chia X làm hai phần bằng nhau. Phần 1 cho vào dung dịch NaOH loãng dư, thấy lượng NaOH phản ứng là 13,6 gam đồng thời thoát ra x mol khí H2 và còn lại 12,0 gam rắn không tan. Hòa tan hết phần 2 trong dung dịch chứa 0,8 mol H2SO4 và y

Xem thêm

Bài tập hóa học tổng hợp (Phần 7)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết (Xem giải) Câu 301: Hòa tan m gam hỗn hợp Na, K, Al và BaO vào nước dư, thu được dung dịch Y và 9,52 lít H2 (đktc). Cho từ từ đến hết dung dịch chứa 0,2 mol H2SO4 và 0,3 mol HCl thu được 46,65 gam hỗn hợp kết tủa và dung dịch Z chỉ chứa 24,95 gam hỗn hợp các muối clorua và sunfat trung hòa. Giá trị của m là A. 34,1.       B. 36,5.       C. 42,0       D.

Xem thêm

Tổng hợp 1000 bài hóa nâng cao – Tào Mạnh Đức (Phần 25)

(Xem giải) Câu 961. Hỗn hợp X gồm glyxin, alanin, valin và axit glutamic; trong đó tỉ lệ mN : mO = 11 : 32. Cho 22,78 gam X tác dụng với dung dịch HCl dư, thu được 30,81 gam muối. Nếu cho 22,78 gam X tác dụng với dung dịch KOH vừa đủ, thu được m gam muối. Giá trị của m là A. 28,94.       B. 33,42.       C. 33,98.       D. 38,46. (Xem giải) Câu 962. Đốt cháy hoàn toàn 18,24 gam hỗn hợp X gồm hai este đơn chức, mạch

Xem thêm

Tổng hợp 1000 bài hóa nâng cao – Tào Mạnh Đức (Phần 24)

(Xem giải) Câu 921. Hòa tan hết 11,44 gam hỗn hợp gồm Ca, CaO, Mg và MgO trong dung dịch HCl loãng dư, thu được 3,36 lít khí H2 (đktc) và dung dịch X có chứa 14,25 gam MgCl2. Đem cô cạn dung dịch X thu được lượng muối khan là A. 31,02 gam.          B. 29,79 gam.          C. 30,12 gam.         D. 29,97 gam. (Xem giải) Câu 922. Đốt cháy hoàn toàn m gam chất béo X bằng lượng oxi vừa đủ, thu được 290,4 gam CO2 và 114,48 gam

Xem thêm

Tổng hợp 1000 bài hóa nâng cao – Tào Mạnh Đức (Phần 23)

(Xem giải) Câu 881. Cho 10,02 gam hỗn hợp X gồm Mg, Al và Cu vào dung dịch HCl loãng dư, thu được 2,688 lít khí H2 (đktc) và dung dịch chứa 10,86 gam muối. Nếu hòa tan hết 10,02 gam X trên vào dung dịch HNO3 loãng dư, thu được 0,12 mol khí NO duy nhất và dung dịch chứa x gam muối. Giá trị của x là A. 40,98 gam.        B. 39,78 gam.        C. 41,78 gam.        D. 41,38 gam. (Xem giải) Câu 882. Cho 4,48 lít khí CO (đktc)

Xem thêm

Tổng hợp 1000 bài hóa nâng cao – Tào Mạnh Đức (Phần 22)

(Xem giải) Câu 841. Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol hỗn hợp gồm hai cacbohiđrat cần dùng 1,2 mol O2, thu được CO2 và H2O có tổng khối lượng là 72,96 gam. Mặt khác đun nóng 0,2 mol X trên với dung dịch AgNO3/NH3 (dùng dư), thu được x gam Ag. Giá trị của x là A. 25,92 gam.         B. 43,20 gam.         C. 60,48 gam.         D. 17,28 gam. (Xem giải) Câu 842. Để 15,68 gam phôi Fe ngoài không khí, sau một thời gian thu được 20,72 gam hỗn hợp X

Xem thêm

Tổng hợp 1000 bài hóa nâng cao – Tào Mạnh Đức (Phần 21)

(Xem giải) Câu 801. Cho 18,24 gam hỗn hợp chứa Mg và Cu với tỉ lệ mol tương ứng là 1 : 2 vào dung dịch chứa 0,12 mol Fe(NO3)3. Sau khi các phản ứng hoàn toàn, thu được m gam rắn. Giá trị của m là A. 18,72 gam.       B. 19,84 gam.      C. 17,60 gam.      D. 14,40 gam. (Xem giải) Câu 802. Hòa tan hoàn toàn 9,0 gam hỗn hợp gồm Mg và Al bằng lượng vừa đủ dung dịch HNO3, sau khi các phản ứng kết thúc, thu được dung dịch X

Xem thêm

Tổng hợp 1000 bài hóa nâng cao – Tào Mạnh Đức (Phần 20)

(Xem giải) Câu 761. Đốt cháy 13,92 gam hỗn hợp gồm Al, Zn và Mg trong 4,48 lít (đktc) hỗn hợp khí gồm O2 và Cl2, thu được hỗn hợp rắn X (không thấy khí thoát ra). Cho toàn bộ X vào dung dịch chứa a mol HCl loãng (dùng dư), thấy thoát ra 0,12 mol khí H2; đồng thời thu được dung dịch Y chứa các chất tan có cùng nồng độ mol/l. Giá trị của a là A. 0,72.         B. 0,84.         C. 0,76.         D. 0,64 (Xem giải) Câu 762.

Xem thêm

Tổng hợp 1000 bài hóa nâng cao – Tào Mạnh Đức (Phần 19)

(Xem giải) Câu 721. Cho 12,76 gam hỗn hợp gồm Na và Al2O3 vào nước dư, thu được 2,24 lít khí H2 (đktc) và dung dịch X. Cho 200 ml dung dịch HCl 0,8M vào dung dịch X, kết thúc phản ứng thu được m gam kết tủa. Giá trị m là A. 9,36 gam.         B. 12,48 gam.         C. 7,80 gam.         D. 6,24 gam. (Xem giải) Câu 722. Cho một nhúm bông (trong đó hàm lượng xenlulozơ chiếm 90%) có khối lượng m gam vào dung dịch H2SO4 70% (dùng dư),

Xem thêm

Tổng hợp 1000 bài hóa nâng cao – Tào Mạnh Đức (Phần 18)

(Xem giải) Câu 681. Đun nóng este X đơn chức, mạch hở với dung dịch KOH 12% (vừa đủ), thu được 87,1 gam dung dịch Y. Chưng cất dung dịch Y, thu được 6,9 gam ancol etylic. Giả sử nước bay hơi không đáng kể. Công thức phân tử của X là. A. C6H10O2.         B. C5H10O2.         C. C5H8O2.         D. C6H12O2. (Xem giải) Câu 682. Hỗn hợp X chứa hai chất béo được tạo bởi từ axit stearic và axit oleic. Xà phòng hóa hoàn toàn m gam X, thu được 13,8

Xem thêm

Tổng hợp 1000 bài hóa nâng cao – Tào Mạnh Đức (Phần 17)

(Xem giải) Câu 641. X, Y là hai este mạch hở, trong phân tử chỉ chứa một loại nhóm chức và đều có công thức phân tử CnH2n-6O4. Thủy phân hoàn toàn 46,75 gam hỗn hợp E chứa X, Y với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được hỗn hợp Z chứa hai ancol đều no và 47,2 gam hỗn hợp gồm hai muối; trong đó có a gam muối A và b gam muối B. Lấy toàn bộ Z đem đốt cháy cần dùng 27,16 lít O2 (đktc), thu được 22,95 gam nước. Tỉ lệ gần đúng của a

Xem thêm

Tổng hợp 1000 bài hóa nâng cao – Tào Mạnh Đức (Phần 16)

(Xem giải) Câu 601. Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm glucozơ, fructozơ và saccarozơ, thu được CO2 và H2O có tổng khối lượng là (m + 11,52) gam. Nếu đun nóng mgam X trên với dung dịch H2SO4 loãng (dư), lấy toàn bộ sản phẩm hữu cơ tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 đun nóng (dư) thu được x gam bạc. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của x là. A. 6,48 gam.         B. 12,96 gam         C. 8,64 gam.         D. 25,92 gam. (Xem giải)

Xem thêm

Tổng hợp 1000 bài hóa nâng cao – Tào Mạnh Đức (Phần 15)

(Xem giải) Câu 561. Xà phòng hóa hoàn toàn 18,5 gam CH3COOCH3 trong dung dịch KOH 16%, thu được 193,5 gam dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y, thu được m gam rắn khan. Giả sử H2O bay hơi không đáng kể. Giá trị m là A. 30,50.         B. 46,5.          C. 38,5.          D. 42,0. (Xem giải) Câu 562. Chất hữu cơ X dạng mạch hở có dạng ClH3N-R-COOR’ (R, R’ là các gốc hiđrocacbon), phần trăm khối lượng của nitơ trong X là 11,155%. Cho X tác dụng

Xem thêm

Tổng hợp 1000 bài hóa nâng cao – Tào Mạnh Đức (Phần 14)

(Xem giải) Câu 521. Nhúng thanh Fe vào dung dịch X gồm 0,01 mol Cu(NO3)2 và 0,1 mol NaHSO4. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thấy có khí NO thoát ra (sản phẩm khử duy nhất của N+5), đồng thời khối lượng thanh Fe giảm m gam. Giá trị m là A. 2,16 gam.          B. 4,96 gam.          C. 2,80 gam.          D. 2,24 gam. (Xem giải) Câu 522. Đốt cháy hoàn toàn 4,56 gam hỗn hợp X gồm metylamin, đimetylamin, trimetylamin cần dùng 0,36 mol O2.

Xem thêm

Tổng hợp 1000 bài hóa nâng cao – Tào Mạnh Đức (Phần 13)

(Xem giải) Câu 481. Cho 3m gam kim loại M vào dung dịch H2SO4 đặc, nóng (dư), thu được dung dịch X và khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất của S+6). Cô cạn dung dịch X, thu được 19m gam muối khan. Kim loại M là A. Mg.         B. Al.          C. Fe.          D. Cu. (Xem giải) Câu 482. Cho 0,2 mol X gồm glucozơ và saccarozơ vào dung dịch AgNO3/NH3 dư, thu được 17,28 gam Ag. Nếu cho 0,2 mol X tác dụng tối đa với V ml

Xem thêm

Tổng hợp 1000 bài hóa nâng cao – Tào Mạnh Đức (Phần 12)

(Xem giải) Câu 441. Tiến hành điện phân 200 ml dung dịch chứa CuSO4 1M và NaCl 0,8M bằng điện cực trơ với cường độ dòng điện không đổi I = 5A trong thời gian 5790 giây thì dừng điện phân, thấy khối lượng dung dịch giảm m gam. Giá trị m là A. 16,40.         B. 18,48.       C. 20,48.       D. 20,76. (Xem giải) Câu 442. Hòa tan hết hỗn hợp gồm 8,64 gam Mg và 4,8 gam MgO trong dung dịch HNO3 loãng, dư, kết thúc phản ứng thu được dung

Xem thêm

Tổng hợp 1000 bài hóa nâng cao – Tào Mạnh Đức (Phần 11)

(Xem giải) Câu 401. Cho các cặp chất sau đều có tỉ lệ mol 1 : 1: (a) Ca và Al2O3; (b) Na và Al; (c) AgNO3 và Fe(NO3)2; (d) Al(OH)3 và NaOH; (e) Na và (NH4)2CO3; (g) Ba và AlCl3. Số cặp chất tan hoàn toàn trong nước dư, chỉ thu được dung dịch trong suốt là A. 6.          B. 4.         C. 3.         D. 5. (Xem giải) Câu 402. Đốt cháy hoàn toàn m gam triglyxerit X, thu được CO2 có số mol nhiều hơn H2O là

Xem thêm

Tổng hợp 1000 bài hóa nâng cao – Tào Mạnh Đức (Phần 10)

(Xem giải) Câu 361. Cho m gam một oxit sắt phản ứng vừa đủ với 0,2 mol H2SO4, thu được dung dịch chỉ chứa một muối duy nhất và 448 ml khí SO2 (đktc, sản phẩm khử duy nhất của S+6). Giá trị của m là A. 6,40.          B. 9,28.         C. 8,64.         D. 11,60. (Xem giải) Câu 362. Cho 7,56 gam peptit X (C6H11O4N3) tác dụng với 200 ml dung dịch NaOH 1M (đun nóng), cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được chất rắn Y. Phần

Xem thêm

Tổng hợp 1000 bài hóa nâng cao – Tào Mạnh Đức (Phần 9)

(Xem giải) Câu 321. Đốt cháy hoàn toàn 6,48 gam kim loại M trong khí Cl2 dư, thu được 32,04 gam muối. Hòa tan lượng muối này vào nước rồi cho tác dụng với 250 ml dung dịch NaOH 2M thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là A. 18,72.          B. 15,66.          C. 13,00.          D. 14,50. (Xem giải) Câu 322. Đun nóng 10,68 gam chất hữu cơ X (C3H7O2N) với 200 ml dung dịch KOH 1M, cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được

Xem thêm
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!