Thi thử THPT 2018 – Chuyên Nguyễn Quang Diêu (Lần 4)

File word đề thi, đáp án và giải chi tiết

⇒ Đáp án và giải chi tiết:

41C

42C 43B 44C 45A 46B 47A 48A 49C 50B

51C

52D 53A 54D 55B 56D 57C 58D 59B

60D

61B

62A 63A 64A 65D 66B 67D 68D 69B

70C

71A 72B 73C 74B 75C 76D 77D 78A 79A

80C

Câu 41: Hiđroxit lưỡng tính là

A. Fe(OH)3.                     B. Fe(OH)2.                     C. Cr(OH)3.                     D. Cr(OH)2.

Câu 42: Trong 4 kim loại dưới đây, kim loại có tính khử mạnh nhất là

A. Fe.                               B. Cu.                              C. Al.                               D. Ag.

Câu 43: Công thức sắt (III) hiđroxit là

A. Fe(OH)2.                     B. Fe(OH)3.                     C. FeO.                            D. Fe2O3.

Câu 44: Chất khí vừa tham gia vào quá trình quang hợp trong cây xanh, vừa là nguyên nhân chính gây ra hiệu ứng nhà kính là

A. O2.                              B. N2.                               C. CO2.                            D. SO2.

Câu 45: Cho các chất sau: tristearin, tinh bột, alanin, tripeptit (Gly-Ala-Val). Số chất tham gia phản ứng thủy phân trong môi trường kiềm là

A. 2.                                 B. 1.                                 C. 3.                                 D. 4.

Câu 46: Cho các nhận định sau:

(a) Ở điều kiện thường, trimetylamin là chất khí, tan tốt trong nước.

(b) Ở trạng thái tinh thể, các amino axit tồn tại dưới dạng ion lưỡng cực.

(c) Polipeptit gồm các peptit có từ 11 đến 50 gốc α-aminoaxit và là cơ sở tạo nên protein.

(d) Dung dịch anilin trong nước làm xanh quỳ tím.

Số nhận định đúng là

A. 4.                                 B. 3.                                 C. 2.                                 D. 1.

Xem giải

Câu 47: Hỗn hợp X gồm Al, Fe2O3 và Cu có số mol bằng nhau.Hỗn hợp X tan hoàn toàn trong dung dịch

A. HCl (dư).                    B. NaOH (dư).                C. AgNO3 (dư).              D. NH3 (dư).

Câu 48: Cho  190 ml dung dịch Ba(OH)2 1M vào dung dịch chứa 0,05 mol Al2(SO4)3 đến khi phản ứng hoàn toàn, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là

A. 36,51.                          B. 34,95.                          C. 44,27.                          D. 35,73.

Câu 49: Sắt có số oxi hóa +2 trong hợp chất nào sau đây?

A. Fe2(SO4)3.                   B. Fe2O3.                         C. FeSO4.                        D. Fe(NO3)3.

Câu 50: Chất nào sau dưới đây không phải là chất hữu cơ?

A. C2H2.                          B. NaHCO3.                    C. C2H5OH.                    D. HCOONa.

Câu 51: Tơ nào sau đây thuộc tơ nhân tạo?

A. tơ nilon-6,6.                B. tơ olon.                       C. tơ visco.                      D. tơ tằm.

Câu 52: Dung dịch nào sau đây có pH < 7?

A. NaCl.                          B. Ba(OH)2.                     C. NaOH.                        D. HCl.

Câu 53: Xà phòng hóa hoàn toàn triglyxerit X trong dung dịch NaOH dư, thu được glyxerol, natri oleat, natri stearat và natri panmitat. Phân tử khối của X (theo đvC) là

A. 860.                             B. 862.                             C. 864.                             D. 866.

Xem giải

Câu 54: Cho vài giọt nước brom vào dung dịch anilin, lắc nhẹ thấy xuất hiện

A. dung dịch màu xanh.  B. bọt khí.                        C. kết tủa đỏ nâu.            D. kết tủa trắng.

Câu 55: Chất không làm mất tính cứng của nước cứng tạm thời là

A. Na3PO4.                      B. NaNO3.                       C. Ca(OH)2.                    D. Na2CO3.

Câu 56: Este nào sau đây làm mất màu dung dịch Br2 ở điều kiện thường?

A. C6H5-COO-CH3 (thơm).                                    B. CH3COO-C2H5.

C. C2H5COO-C2H5.                                                D. CH2=CH-COO-CH3.

Câu 57: Kim loại vừa phản ứng với dung dịch HCl, vừa phản ứng với dung dịch NaOH là

A. Cu.                              B. Cr.                               C. Al.                               D. Fe.

Câu 58: Cho các phát biểu sau:

(a) Điện phân dung dịch NaCl (điện cực trơ, có màng ngăn), thu được khí H2 ở catot.

(b) Cho CO dư qua hỗn hợp MgO và CuO đun nóng (phản ứng hoàn toàn), thu được chất rắn gồm MgO và Cu.

Bạn đã xem chưa:  [2019] Thi thử THPT Quốc gia Chuyên Lương Thế Vinh - Đồng Nai (Lần 2)

(c) Nhúng thanh Zn vào dung dịch chứa CuSO4 và H2SO4 thì Zn bị ăn mòn điện hóa.

(d) Cho dung dịch AgNO3 vào dung dịch Fe(NO3)2, thu được kết tủa Ag.

Tổng số phát biểu đúng là

A. 1.                                 B. 2.                                 C. 3.                                 D. 4.

Xem giải

Câu 59: Cho sơ đồ phản ứng sau:

nqd3

Mỗi mũi tên là một phản ứng hóa học. Số phản ứng mà nitơ đóng vai trò chất oxi hóa là

A. 1.                                 B. 2.                                 C. 3.                                 D. 4.

Xem giải

Câu 60: Phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Dung dịch K2Cr2O7 có màu da cam.

B. Trong hợp chất, crom có số oxi hóa đặc trưng là +2, +3, +6.

C. CrO3 là oxi axit.

D. Cr2O3 tan được trong dung dịch NaOH loãng.

Câu 61: Nhỏ từ từ 125 ml dung dịch hỗn hợp K2CO3 0,08M và NaHCO3 0,12M vào 250 ml dung dịch HCl 0,1M và khuấy đều. Sau phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được V ml khí CO2 (đktc). Giá trị của V là

A. 448.                             B. 400.                             C. 896.                             D. 560.

Xem giải

Câu 62: Vật liệu polime nào sau đây có chứa nguyên tố nitơ?

A. Tơ olon.                      B. Cao su buna.                C. Tơ visco.                    D. Poli(vinyl clorua).

Câu 63: Các hình vẽ sau mô tả một số phương pháp thu khí thường tiến hành ở phòng thí nghiệm. Cho biết từng phương pháp  (1), (2), (3) có thể áp dụng để thu được khí nào trong các khí sau: O2, N2, Cl2, HCl, NH3, SO2?

thukhi

A. (1) thu NH3; (2) thu HCl, SO2, Cl2; (3) thu O2, N2.

B. (1) thu NH3, N2, Cl2;  (2) thu SO2;  (3) thu O2, HCl.

C. (1) thu O2, N2;  (2) thu SO2 Cl2;  (3) thu NH3, HCl.

D. (1) thu O2, HCl; (2) thu SO2, NH3; (3) thu N2 Cl2.

Xem giải

Câu 64: Rót từ từ V lít dung dịch HCl 0,1M vào 100 ml dung dịch NaAlO2 0,2M. Sau phản ứng hoàn toàn thì thu được 0,78 gam kết tủa. Giá trị lớn nhất của V là

A. 0,50.                            B. 0,05.                            C. 0,10.                            D. 0,20.

Xem giải

Câu 65: Hòa tan hoàn toàn Fe3O4 trong dung dịch H2SO4 (loãng, dư), thu được dung dịch X. Cho dãy gồm các chất: Cu, Fe(NO3)3, KMnO4, BaCl2, Ag, KNO3, NaCl. Số chất trong dãy phản ứng được với dung dịch X là

A. 3.                                 B. 4.                                 C. 6.                                 D. 5.

Xem giải

Câu 66: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp E gồm axit axetic và metyl fomat. Hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy (CO2 và hơi H2O) vào dung dịch chứa 0,15 mol Ba(OH)2, thu được kết tủa và dung dịch X. Cho từ từ dung dịch NaOH vào X, đến khi kết tủa lớn nhất thì cần ít nhất 30 ml dung dịch NaOH 1M. Giá trị của m là

A. 10,80.                          B. 5,40.                            C. 4,95.                            D. 9,90.

Xem giải

Câu 67: Cho sơ đồ chuyển hoá sau:

qb20182

Biết X, Y, Z, T là các hợp chất của crom. Chất Y và T lần lượt là

A. K2Cr2O7 và Cr2(SO4)3.                                        B. K2CrO4 và CrSO4.

C. K2Cr2O7 và CrSO4.                                             D. K2CrO4 và Cr2(SO4)3.

Câu 68: Thực hiện các thí nghiệm sau đến phản ứng xảy ra hoàn toàn:

(1) Cho P2O5 vào dung dịch NaOH theo tỉ lệ mol (nP2O5 : nNaOH = 1 : 5)

(2) Cho dung dịch KOH đến dư vào dung dịch AlCl3.

Bạn đã xem chưa:  [2024] Thi thử TN sở GDĐT Sóc Trăng

(3) Cho Fe3O4 vào dung dịch HCl loãng dư.

(4) Cho dung dịch Ba(OH)2 đến dư vào dung dịch NaHCO3.

(5) Cho bột Cu vào dung dịch Fe2(SO4)3 dư.

Số thí nghiệm thu được dung dịch chứa hai muối là

A. 5.                                 B. 2.                                 C. 4.                                 D. 3.

Xem giải

Câu 69: Hòa tan 7,64 gam hỗn hợp X gồm NaH2PO4, Na2HPO4 và Na3PO4 vào nước dư thu được dung dịch Y. Trung hòa hoàn toàn Y cần 100 ml dung dịch KOH 1M, thu được dung dịch Z. Khối lượng kết tủa thu được khi cho Z tác dụng hết với dung dịch AgNO3 (dư) là

A. 33,52 gam.                  B. 25,14 gam.                  C. 41,90 gam.                  D. 16,76 gam.

Xem giải

Câu 70: Kết quả thí nghiệm của các dung dịch  X, Y, Z, T với các thuốc thử được ghi lại như sau:

Mẫu thử

Thuốc thử Hiện tượng

X

Cu(OH)2 trong môi trường kiềm Có màu xanh lam

Y

Dung dịch I2

Có màu xanh tím

Z Dung dịch AgNO3 trong môi trường NH3 đun nóng

Kết tủa Ag trắng sáng

T Nước Br2

Kết tủa trắng

Dung dịch X, Y, Z, T lần lượt là

A. saccarozơ, xenlulozơ, glucozơ, phenol.              B. triolein, hồ tinh bột, glucozơ, anilin.

C. saccarozơ, hồ tinh bột, fructozơ, anilin.             D. glucozơ, hồ tinh bột, saccarozơ, phenol.

Câu 71: Đốt cháy hoàn toàn 2,58 gam X gồm (C2H2, C2H4, C2H6, C3H6 và H2) bằng khí oxi. Cho hấp thụ hết sản phẩm cháy vào bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư thấy 18 gam kết tủa trắng xuất hiện và khối lượng bình tăng m gam. Giá trị của m là

A. 11,7.                            B. 11,2.                            C. 13,5.                            D. 12,2.

Xem giải

Câu 72: Hỗn hợp X gồm glyxin và lysin. Cho m gam X tác dụng hoàn toàn với dung dịch NaOH dư, thu được dung dịch Y chứa (m + 3,3) gam muối. Mặt khác nếu cho m gam X tác dụng hoàn toàn với dung dịch HCl, thu được dung dịch Z chứa (m + 7,3) gam muối. % theo khối lượng của glyxin trong hỗn hợp X là

A. 49,33%.                      B. 50,67%.                       C. 20,43%.                      D. 79,57%.

Xem giải

Câu 73: Hỗn hợp X chứa hai este no, mạch hở (chỉ chứa chức este, không có chức khác). Thủy phân hoàn toàn 0,375 mol X bằng NaOH (vừa đủ) thu được hỗn hợp muối và a mol hỗn hợp Y gồm hai ancol. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn 0,375 mol X trên thu được 2,1 mol CO2 và t mol H2O. Đốt cháy hoàn toàn a mol hai ancol trên cần vừa đủ 1,0125 mol O2, sản phẩm cháy thu được chứa 1,2 mol H2O. Nếu cho toàn bộ Y vào bình đựng Na dư thu được 43,65 gam muối. Giá trị của (a + t) là

A. 2,325.                          B. 1,725.                          C. 2,025.                          D. 2,475.

Xem giải

Câu 74: Thực hiện sơ đồ phản ứng (đúng với tỉ lệ mol các chất) sau:

nqd2

Có các nhận định nào sau:

(a) Phân tử X3 và X5 có cùng số nguyên tử hiđro.

(b) X có công thức phân tử là C14H22O4N2.

(c) X1 và X4 lần lượt có công thức phân tử là C8H4O4Na2, C6H10O4.

(d) X2 có tên thay thế là hexan-1,6-điamin.

Tổng số nhận định đúng là

A. 2.                                 B. 4.                                 C. 1.                                 D. 3.

Xem giải

Câu 75: Hòa tan a gam hỗn hợp A gồm Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4, Fe(OH)2, Fe(OH)3, FeCO3 trong dung dịch HCl (vừa đủ) thu được 1,344 lít (đktc) hỗn hợp khí có tỉ khối so với He bằng 5,75 và dung dịch B. Mặt khác, hòa tan hoàn toàn a gam hỗn hợp A trong dung dịch HNO3 dư thu được dung dịch C chứa 48,4 gam muối và 0,1 mol khí gồm 2 khí (trong đó có một khí hóa nâu trong không khí). Cho AgNO3 dư vào B thấy xuất hiện m gam kết tủa. Biết rằng các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m gần nhất với:

Bạn đã xem chưa:  [2015 - 2016] Thi học sinh giỏi lớp 12 - Tỉnh Đồng Tháp

A. 84.                               B. 92.                               C. 80.                               D. 88.

Xem giải

Câu 76: Hỗn hợp X gồm alanin, axit glutamic và hai amin thuộc dãy đồng đẳng của metylamin. Đốt cháy hoàn toàn 0,8 mol hỗn hợp X, thu được 6,32 mol hỗn hợp Y gồm CO2, H2O và N2. Dẫn Y qua bình đựng dung dịch H2SO4 đặc dư, thấy khối lượng bình tăng 59,04 gam. Nếu cho 235,76 gam hỗn hợp X tác dụng vừa đủ với dung dịch hỗn hợp gồm (HCl 0,1M và H2SO4 0,2M), thu được m gam muối trung hòa. Giá trị của m là

A. 324,82.                        B. 366,69.                        C. 342,28.                        D. 365,96.

Xem giải

Câu 77: Cho các phát biểu sau:

(a) Gang là hợp kim của sắt chứa từ 0,01-2% khối lượng cacbon.

(b) Bột nhôm trộn với bột Fe2O3 dùng để hàn đường ray bằng phản ứng nhiệt nhôm.

(c) Bột Mg trộn với chất oxi hóa dùng để chế tạo chất chiếu sáng ban đêm.

(d) Dùng bột lưu huỳnh để xử lí thủy ngân rơi vãi khi nhiệt kế bị vỡ.

(e) Các kim loại kali và natri dùng làm chất trao đổi nhiệt trong một vài loại lò phản ứng hạt nhân.

(g) Khi làm thí nghiệm kim loại đồng tác dụng với dung dịch HNO3 đặc, người ta nút ống nghiệm bằng bông tẩm dung dịch kiềm.

Số phát biểu đúng là

A. 6.                                 B. 4.                                 C. 3.                                 D. 5.

Xem giải

Câu 78: Hai peptit X, Y mạch hở (đều được tạo bởi Ala và Glu; MX < MY). Z là đipeptit Gly-Ala. Thủy phân hoàn toàn a mol hỗn hợp E gồm (X, Y và Z) trong dung dịch NaOH 2M thì dùng vừa đủ hết 700 ml, sau phản ứng thu được hỗn hợp F chứa 147,8 gam gồm 3 muối. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn 23,52gam E rồi cho sản phẩm cháy gồm (CO2, H2O và N2) qua dung dịch Ca(OH)2 dư thì thu được 91 gam kết tủa. Biết trong a mol hỗn hợp E có 0,1 mol Z, số mol Y gấp 3 lần số mol X. Thành phần % theo khối lượng Y trong hỗn hợp E gần nhất với giá trị nào sao đây?

A. 75%.                           B. 70%.                            C. 65%.                           D. 60%.

Xem giải

Câu 79: Hòa tan hết 6,03 gam hỗn hợp gồm Mg và Al2O3 trong dung dịch chứa HCl 0,5M và H2SO4 0,1M. Sau khi kết thúc phản ứng thu được dung dịch X. Cho từ từ dung dịch NaOH 1M vào dung dịch X, phản ứng được biểu diễn theo đồ thị sau:

nqd

Nếu cho  250 ml dung dịch Ba(OH)2 1M vào dung dịch X thì sau phản ứng thu được m gam kết tủa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là

A. 18,24.                          B. 24,48.                          C. 20,34.                         D. 26,68.

Xem giải

Câu 80: Điện phân dung dịch chứa Cu(NO3)2, CuSO4 và NaCl với điện cực trơ, cường độ dòng điện không đổi 2A, hiệu suất 100%. Kết quả thí nghiệm được ghi trong bảng sau:

Thời gian điện phân (giây)

 t  t + 2895  2t

Tổng số mol khí ở 2 điện cực

 a  a + 0,03  2,125a
Số mol Cu ở catot  b  b + 0,02  b + 0,02

Giá trị của t là

A. 2895.                           B. 4825.                           C. 3860.                           D. 5790.

Xem giải

Bình luận

200
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!