Neo Pentan

Cho sơ đồ phản ứng sau:

Mỗi mũi tên là một phản ứng hóa học. Số phản ứng mà nitơ đóng vai trò chất oxi hóa là

A. 1.                                 B. 2.

C. 3.                                 D. 4.

ntnta2222 đã trả lời