Hau Hau

Hỗn hợp X chứa hai este no, mạch hở (chỉ chứa chức este, không có chức khác). Thủy phân hoàn toàn 0,375 mol X bằng NaOH (vừa đủ) thu được hỗn hợp muối và a mol hỗn hợp Y gồm hai ancol. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn 0,375 mol X trên thu được 2,1 mol CO2 và t mol H2O. Đốt cháy hoàn toàn a mol hai ancol trên cần vừa đủ 1,0125 mol O2, sản phẩm cháy thu được chứa 1,2 mol H2O. Nếu cho toàn bộ Y vào bình đựng Na dư thu được 43,65 gam muối. Giá trị của (a + t) là

A. 2,325.         B. 1,725.        C. 2,025.        D. 2,475.

Neo Pentan chọn trả lời