Xác định công thức dựa vào phản ứng, tính chất và đặc điểm của chất (Phần 2)

⇒ Đáp án và giải chi tiết:

1A 2C 3D 4C 5C 6C 7C 8C 9B 10A
11C 12D 13D 14D 15C 16A 17C 18D 19B 20A
21C 22B 23A 24C 25D 26B 27B 28D 29B 30D

(Xem giải) Câu 1. Este X no, mạch hở, đa chức có công thức phân tử CnH10On. Xà phòng hóa hoàn toàn 11,7 gam X bằng dung dịch NaOH vừa đủ thu được một ancol Y và m gam hỗn hợp E gồm hai muối của hai axit cacboxylic. Cho các phát biểu sau:
(a) Y hòa tan Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường tạo dung dịch màu xanh lam
(b) 1 mol X tráng bạc tạo ra 4 mol Ag
(c) Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp E thu được số mol Na2CO3 và CO2 bằng nhau
(d) Từ etilen, bằng một phản ứng có thể tạo ra Y.
(e) Giá trị của m là 13,5 gam.
Số phát biểu đúng là:

A. 5        B. 3        C. 4        D. 2

(Xem giải) Câu 2. Cho este hai chức, mạch hở X (C7H10O4) tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH, đun nóng, thu được ancol Y (no, hai chức) và hai muối của hai axit cacboxylic Z và T (MZ < MT). Chất Y không hòa tan được Cu(OH)2 trong môi trường kiềm. Phát biểu nào sau đây sai?

A. Axit Z có phản ứng tráng bạc.

B. Oxi hóa Y bằng CuO dư, đun nóng, thu được anđehit hai chức.

C. Axit T có đồng phân hình học.

D. Có một công thức cấu tạo thỏa mãn tính chất của X.

(Xem giải) Câu 3. Cho sơ đồ phản ứng (đúng với tỉ lệ mol các chất):
(1) X + 2NaOH → Y + Z + T. (nhiệt độ)
(2) Y + H2SO4 → P + Na2SO4.
(3) 2Z → Q (C2H6O) + T. (nhiệt độ, xúc tác)
(4) 2Z + P → đimetyl ađipat + 2T. (nhiệt độ, xúc tác)
Phân tử khối của X là

A. 202.       B. 188.          C. 174.        D. 160.

(Xem giải) Câu 4. Cho chất X có công thức phân tử là C11H10O4 và sơ đồ phản ứng sau
(1) X + NaOH → Y + Z + T + H2O
(2) Y + NaOH → CH4 + Na2CO3 (Biết nY : nNaOH = 1 : 2)
(3) Z + AgNO3 + NH3 + H2O → M + Ag + NH4NO3
(4) T + CO2 + H2O → C6H5OH + NaHCO3
Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Công thức phân tử của Y là C2H3O2Na.

B. Chất X có 2 công thức cấu tạo phù hợp.

C. Trong phân tử Z có 4 nguyên tử hiđro.

D. T là chất lưỡng tính.

(Xem giải) Câu 5. Hợp chất hữu cơ X mạch hở chỉ chứa một loại nhóm chức và có công thức phân tử C9H16O4. Từ X thực hiện các phản ứng hóa học sau:
(1) X + NaOH (dư) → Y + Z + H2O
(2) Z + O2 → T
(3) Y + H2SO4 (loãng) → T + Na2SO4
Cho các phát biểu sau:
(1) Z và T có cùng số nguyên tử cacbon và hiđro.
(2) T là hợp chất hữu cơ đa chức.
(3) Z là hợp chất anđehit; T là hợp chất axit cacboxylic.
(4) Ở điều kiện thường, nhiệt độ sôi của Y cao hơn của Z.
(5) Ở điều kiện thường, T ở trạng thái lỏng.
Số phát biểu đúng là?

A. 3         B. 2         C. 4         D. 5

(Xem giải) Câu 6. Este X hai chức mạch hở có công thức phân tử C7H10O4. Từ X thực hiện các phản ứng sau
(1) (X) + NaOH (dư) → (X1) + (X2) + (X3)
(2) (X2) + H2 → (X3)
(3) (X1) + H2SO4 (loãng) → (Y) + Na2SO4
Công thức cấu tạo của chất Y là

A. HOOC-CH2-CH2-COOH       B. CH2=CH-COOH

C. HOOC-CH2-COOH       D. HOOC-CH=CH-COOH

(Xem giải) Câu 7. Thủy phân hoàn toàn este E (C8H12O6, chứa 3 chức este) trong dung dịch NaOH đun nóng, thu được sản phẩm gồm ancol X và hai chất hữu cơ Y và Z (MX < MY < MZ). Cho Z tác dụng với HCl, thu được chất hữu cơ T (C2H4O3). Đề hiđrat hóa X, thu được anken F. Cho các phát biểu sau:
(1) Khi cho a mol T tác dụng với Na dư, thu được a mol khí H2.
(2) Có 3 đồng phân cấu tạo thỏa mãn tính chất của E.
(3) Chất E có phản ứng tráng gương.
(4) Oxi hóa chất T trong điều kiện thích hợp, thu được hợp chất hữu cơ đa chức.
(5) Đốt cháy hoàn toàn chất Y, thu được số mol CO2 bằng số mol H2O
Số phát biểu đúng là

A. 2           B. 3            C. 4             D. 5.

(Xem giải) Câu 8. Cho sơ đồ phản ứng theo đúng tỉ lệ mol
(a) X + 2NaOH → X1 + X2 + X3
(b) X2 + HCl → X5 + NaCl
(c) X1 + HCl → X4 + NaCl
(d) X4 + 2AgNO3 + 4NH3 + H2O → X6 + 2Ag + 2NH4NO3
(e) X3 + CO → X5
Biết X có công thức phân tử C6H8O4, chứa hai chức este, mạch hở.
Cho các phát biểu sau đây:
(1) Phân tử khối của X5 là 60.
(2) X4 là hợp chất hữu cơ tạp chức.
(3) X3 là ancol.
(4) Phân tử X1 có hai nguyên tử oxi.
(5) Phân tử khối của X4 là 88.
Số phát biểu đúng là

A. 2.      B. 3.      C. 4.      D. 5.

(Xem giải) Câu 9. Cho các sơ đồ phản ứng theo đúng tỉ lệ mol:
(a) X + 2NaOH → X1 + X2 + H2O (đun nóng)
(b) X1 + H2SO4 → X3 + Na2SO4
(c) nX3 + nX4 → Poli(etilen terephtalat) + 2nH2O (đun nóng, xúc tác)
(d) X3 + 2X2 ⇌ X5 + 2H2O (H2SO4 đặc, đun nóng)
Cho biết: X là hợp chất hữu cơ có công thức phân tử C10H10O4; X1, X2, X3, X4, X5 là các hợp chất hữu cơ khác nhau. Cho các phát biểu sau:
(a) Cho a mol X2 tác dụng với một lượng dư Na thu được 0,5a mol H2.
(b) Phân tử X chỉ chứa một loại nhóm chức.
(c) Phân tử X3 là axit hữu cơ đơn chức.
(d) Khối lượng mol của X4 là 46g/mol.
(e) X1 là muối hữu cơ tạp chức.
Số lượng phát biểu sai là

Bạn đã xem chưa:  102 bài tập peptit - Phần 2

A. 3.       B. 4.       C. 2.       D. 5.

(Xem giải) Câu 10. Từ chất X (C5H8O4) mạch hở, không phản ứng tráng bạc và có các phản ứng sau:
X + 2NaOH → Y + Z + H2O.
Z + HCl → T + NaCl
T (H2SO4 đặc) → Q + H2O
Biết Q làm mất màu dung dịch brôm. Kết luận nào sau đây đúng?

A. Chất Y là natri axetat.        B. T là hợp chất hữu cơ đơn chức, no.

C. X là hợp chất hữu cơ đa chức.       D. Q là axit metacrylic.

(Xem giải) Câu 11. Hợp chất X có công thức C6H10O5 (trong phân tử không chứa nhóm -CH2-). Khi cho X tác dụng với NaHCO3 hoặc với Na thì số mol khí sinh ra luôn bằng số mol X đã phản ứng. Từ X thực hiện các phản ứng sau (theo đúng tỉ lệ mol):
(1) X → Y + H2O
(2) X + 2NaOH → 2Z + H2O
(3) Y + 2NaOH → Z + T + H2O
(4) 2Z + H2SO4 → 2P + Na2SO4
(5) T + NaOH (t°, CaO) → Na2CO3 + Q
(6) Q + H2O → G
Biết rằng X, Y, Z, T, P, Q đều là các hợp chất hữu cơ mạch hở. Có các phát biểu sau:
(a) X chứa đồng thời nhóm chức ancol, axit, este.
(b) Y có nhiều trong sữa chua.
(c) P tác dụng Na dư cho.
(d) Q có khả năng làm hoa quả nhanh chín.
(e) Hiđro hóa hoàn toàn T (Ni, t°) thu được Z.
(g) Dùng G để sản xuất axit axetic theo phương pháp hiện đại.
Số phát biểu đúng là

A. 4.       B. 2.       C. 3.       D. 5.

(Xem giải) Câu 12. Este no, mạch hở E có công thức phân tử CnH10On-1. Cho E tác dụng với dung dịch NaOH, thu được hai muối X, Y (đều là muối của axit cacboxylic, MX < MY) và một ancol Z. Cho các phát biểu sau:
(a) Có 4 cấu tạo thỏa mãn tính chất của (E).
(b) Dung dịch chất X tham gia phản ứng tráng bạc.
(c) Chất Z tác dụng với Cu(OH)2 tạo dung dịch xanh lam.
(d) E là este của etylen glicol với hai axit cacboxylic.
(e) X, Y là muối của hai axit cacboxylic kế tiếp trong dãy đồng đẳng.
Số phát biểu đúng là

A. 4.        B. 5.        C. 2.         D. 3.

(Xem giải) Câu 13. Thủy phân hoàn toàn chất hữu cơ E (C11H12O4) bằng dung dịch NaOH, cô cạn dung dịch sau phản ứng thì phần hơi thu được ancol X và phần rắn thu được hai chất hữu cơ Y, Z. Biết MX < MY < MZ. Cho Z tác dụng với dung dịch HCl loãng, dư, thu được hợp chất hữu cơ T (C3H4O4). Cho các phát biểu sau:
(1) Khi cho a mol T tác dụng với Na dư, thu được a mol H2.
(2) Ancol X là etan-1,2-diol.
(3) Khối lượng mol của Y là 106 gam/mol.
(4) Có 4 công thức cấu tạo thỏa mãn tính chất của E.
(5) E có đồng phân hình học
Số phát biểu đúng là

A. 1.       B. 3.       C. 4.       D. 2.

(Xem giải) Câu 14. Este X có công thức phân tử C8H12O6. Xà phòng hóa hoàn toàn X bằng dung dịch NaOH dư thu được một chất hữu cơ Y duy nhất. Biết Y không làm mất màu dung dịch nước brom và khi đun nóng Y với vôi tôi xút thu được khí CH4. Nhận xét nào sau đây là sai:

A. X có 1 công thức cấu tạo duy nhất

B. X có chức C bậc 1

C. Y có công thức CH3COONa

D. a mol X phản ứng vừa đủ với 3a mol NaOH

(Xem giải) Câu 15. Hợp chất hữu cơ X mạch hở có công thức phân tử C12H20O7. Phân tử của X không chứa nhóm -CH2- nhưng có chứa một nhóm -OH (hidroxyl) và một nhóm -COOH (cacboxyl). Từ X thực hiện các phản ứng theo các phương trình hóa học sau:
(1) X → Y + H2O
(2) X + 3NaOH → 3Z + H2O
(3) Z + HCl → T + 3NaCl
(4) T → E + H2O
Biết rằng E là hợp chất hữu cơ đơn chức, mạch hở. Tên gọi của E là

A. Axit acrylic        B. Axit isobutiric

C. Axit metacrylic        D. Axit propionic

(Xem giải) Câu 16. Thực hiện sơ đồ phản ứng sau (đúng tỉ lệ mol các chất):
(1) X + 3NaOH → Y + 2Z + H2O
(2) 2Y + H2SO4 → 2T + Na2SO4
Biết X là hợp chất hữu cơ chứa vòng benzen có công thức phân tử C9H8O4.
Cho các nhận định sau:
(1) Trong chất X chứa một nhóm -CH2-.
(2) Chất T tác dụng với dung dịch NaOH dư, theo tỉ lệ mol 1:2.
(3) Chất Z cho được phản ứng tráng gương.
(4) Trong chất T chứa hai nhóm hidroxyl (-OH).
Số nhận định đúng là:

Bạn đã xem chưa:  Lý thuyết trong đề thi THPT của Bộ Giáo Dục (Phần 7)

A. 3          B. 2          C. 1         D. 4

(Xem giải) Câu 17. Hợp chất hữu cơ X mạch hở có công thức phân tử C7H6O4. Từ X thực hiện các chuyển hóa sau:
(1) X + NaOH → X1 + X2 + X3
(2) X2 + CO → X4
(3) X3 + O2 → X4
(4) X1 + H2SO4 → X5 + Na2SO4
Phát biểu nào sau đây không đúng?

A. X tác dụng với Br2 theo tỉ lệ mol 1:3.        B. X2, X3 có cùng số nguyên tử hidro.

C. X5 có đồng phân hình học        D. X3 có phản ứng tráng gương

(Xem giải) Câu 18. Cho sơ đồ sau:
(a) X1 (C5H6O4) + NaOH → X2 + X3 + H2O
(b) X3 + HCl → X4 +NaCl
(c) C2H2 + H2O → X2
(d) X4 + C2H5OH ⇌ X5 + H2O
Biết rằng X5 là hợp chất hữu cơ đa chức. Phân tử khối của X5 là:

A. 100        B. 128        C. 142        D. 160

(Xem giải) Câu 19. Cho hai chất hữu cơ X và Y có công thức phân tử lần lượt là C8H8O4 và C8H6O5. Lấy cùng số mol của X tác dụng với Na và số mol Y tác dụng với NaHCO3 thì lượng khí thu được bằng nhau. Từ X và Y thực hiện các phản ứng theo các phương trình hoá học sau:
X + 3NaOH → X1 + X2 + 2H2O
Y + 4NaOH → X1 + X3 + 3H2O
Biết rằng X1 là hợp chất có chứa vòng benzen và chứa các nguyên tố C, H, O, Na. Phân tử khối của X1 là:

A. 154       B. 220       C. 145      D. 131

(Xem giải) Câu 20. Cho các sơ đồ phản ứng theo đúng tỉ lệ mol:
X + 2NaOH → X1 + X2 + X3
2X1 + H2SO4 → Na2SO4 + 2X4
2X2 + H2SO4 → Na2SO4 + 2X5
X3 + O2 → X5 + H2O (xúc tác men giấm)
Biết X (C6H10O4) chỉ chứa chức este, các phân tử X3, X4, X5 có cùng số nguyên tử cacbon. Cho các phát biểu sau:
(a) Ở điều kiện thường, X1, X2, X3 đều là chất lỏng.
(b) Nhiệt độ sôi của X4 và X5 đều cao hơn X3.
(c) Các chất X3, X4, X5 đều tan tốt trong nước
(d) Có hai cấu tạo của X thảo mãn sơ đồ trên
(e) X4 là hợp chất hữu cơ đơn chức, mạch hở
(f) Các chất X3, X5 đều tác dụng với CH3OH (H2SO4 đặc xúc tác, t°)
Số phát biểu đúng là

A. 3         B. 4          C. 5         D. 2

(Xem giải) Câu 21.Thực hiện sơ đồ phản ứng sau (đúng tỉ lệ mol các chất):
(1) X + 2NaOH → X1 + X2 + X3 (t°)
(2) X1 + 2NaOH → X4 + 2Na2CO3 (CaO, t°)
(3) X4 + H2O → X2 (xt, t°)
(4) X2 + H2 → X3 (Ni, t°)
(5) X3 → X5 + X6 (H2SO4 đặc, t°)
(6) X5 → Polietilen (PE) (xt, t°)
Nhận định nào sau đây là sai?

A. X1 có công thức phân tử Na2C4O4

B. Điều chế trực tiếp X2 từ X5 bằng một phản ứng

C. X chứa 2 nhóm -CH3

D. Làm no hoàn toàn 1 mol X cần dùng 3 mol H2 (xt Ni, t°)

(Xem giải) Câu 22. Cho sơ đồ phát ứng sau:
(1) X (C4H6O2) + H2O (H+, t°) → Y + Z
(2) Z + O2 (xt Mn2+, t°) → Y
Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Chất Y và chất Z có cùng công thức đơn giản

B. Nhiệt độ sôi của chất Y cao hơn nhiệt độ sôi của etanol.

C. Chất X có phản ứng ráng gương

D. Chất X cộng Br2 trong CCl4 theo tỉ lệ mol 1:2.

(Xem giải) Câu 23. Hợp chất hữu cơ X mạch hở có công thức phân tử C5H6O4. X tác dụng với NaOH trong dung dịch theo tỉ lệ mol 1 : 2, tạo ra muối của axit cacboxylic no Y và hợp chất hữu cơ Z. Dẫn Z qua CuO nung nóng thu được andehit đa chức T có phản ứng tráng bạc, tạo ra Ag theo tỉ lệ mol 1 : 4. Cho các phát biểu sau:
(1) Chất Z không no có một liên kết C=C.
(2) Chất X có hai đồng phân cấu tạo.
(3) X là hợp chất tạp chức.
(4) Cả X và Y đều tham gia phản ứng tráng bạc.
(5) Axit Y dùng để điều chế cacbonmonoxit trong phòng thí nghiệm.
Số phát biểu đúng là:

A. 2         B. 3         C. 1        D. 4

(Xem giải) Câu 24. Chất hữu cơ X mạch hở có công thức phân tử C6H10O4 (chứa hai chức este). Thủy phân hoàn toàn X trong dung dịch NaOH đun nóng, thu được ancol Y và các chất hữu cơ Z, T (MZ < MT). Axit hóa chất Z thu được chất F (MF = MY). Trong các phát biểu sau:
(a) Chất X có phản ứng tráng gương
(b) Dung dịch Y hòa tan được Cu(OH)2
(c) Axit hóa chất T, thu được hợp chất hữu cơ tạp chức
(d) Chất F là axit cacboxylic đơn chức
(e) Chất Y có thể điều chế trực tiếp từ etilen
Số phát biểu đúng là:

A. 2        B. 3       C. 4       D. 5

(Xem giải) Câu 25. Chất hữu cơ E (C8H12O4, chứa hai chức este), mạch hở và không có phản ứng tráng gương. Thủy phân hoàn toàn E bằng dung dịch NaOH, thu được sản phẩm gồm andehit X và hai chất hữu cơ Y, Z (MX < MY < MZ). Cho chất Z tác dụng với HCl dư, thu được hợp chất hữu cơ T (C3H6O3). Cho các phát biểu sau:
(a) Khi đề hidrat hóa T (xúc tác H2SO4 đặc, 170°C), thu được axit acrylic.
(b) Có 4 công thức cấu tạo thỏa mãn tính chất của E.
(c) Axit hóa chất Y thu được axit cacboxylic no, đơn chức.
(d) Đốt cháy hoàn toàn X, Y, Z đều thu được số mol CO2 bằng số mol H2O.
(e) Cho a mol chất T tác dụng với Na dư, thu được a mol khí H2.
Số phát biểu đúng là:

Bạn đã xem chưa:  Xác định công thức dựa vào phản ứng, tính chất và đặc điểm của chất (Phần 4)

A. 2      B. 3        C. 4      D. 5

(Xem giải) Câu 26. Cho hai chất hữu cơ no, mạch hở E, F (đều có công thức phân tử C4H6O4 và có 2 nhóm chức este) tham gia phản ứng theo đúng tỉ lệ mol như sơ đồ dưới đây:
E + 2NaOH → 2Y + Z
F + 2NaOH → Y + T + X
Biết: X và Z là các ancol có số nhóm chức khác nhau; T là chất hữu cơ no, mạch hở. Cho các phát biểu sau:
(a) Chất Z thuộc loại ancol no, hai chức, mạch hở.
(b) Chất Y có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc.
(c) Chất X có nhiệt độ sôi thấp hơn ancol etylic.
(d) Có hai công thức cấu tạo thoả mãn tính chất của E.
(e) Chất T tác dụng với dung dịch HCl dư, thu được CH3COOH.
Số phát biểu đúng là

A. 1.       B. 3.       C. 4.       D. 2.

(Xem giải) Câu 27. Hợp chất hữu cơ G mạch hở, không phân nhánh, có công thức phân tử là C11H16O8. Cho 0,1 mol G tác dụng vừa đủ với 0,4 mol NaOH thu được 0,2 mol muối X, 0,1 mol muối Y (MX < MY) và 0,2 mol chất hữu cơ Z có khả năng tác dụng với Cu(OH)2 tạo dung dịch màu xanh lam. Biết X, Z có cùng số nguyên tử cacbon. X và Y phản ứng với NaOH dư trong CaO khan, đun nóng đều thu được cùng một chất khí T. Cho các phát biểu sau:
(1) G là hợp chất hữu cơ tạp chức.
(2) Tổng khối lượng muối X và Y thu được là 31,2 gam.
(3) Khí T là thành phần chính của khí thiên nhiên.
(4) X và G đều tham gia phản ứng tráng bạc.
(5) Axit hóa X và Y thu được các chất hữu cơ có cùng số nguyên tử hiđro.
Số phát biểu đúng là

A. 2.       B. 3.       C. 4.       D. 1.

(Xem giải) Câu 28. Thủy phân hoàn toàn chất hữu cơ E (C12H10O6, chứa 3 chức este) bằng dung dịch NaOH (theo tỉ lệ mol 1 : 4), thu được sản phẩm gồm 4 chất hữu cơ X, Y, Z và T. Biết T chứa 2 nguyên tử cacbon, Y chứa vòng benzen và MT < MX < MZ < MY. Cho Y tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng, dư thu được hợp chất hữu cơ F (C7H8O2). Cho các phát biểu sau
(1) E có 3 đồng phân cấu tạo thỏa mãn tính chất trên.
(2) Để phản ứng hết a mol F cần dùng 2a mol NaOH trong dung dịch.
(3) T có khả năng tan được Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường, tạo dung dịch xanh lam.
(4) Nung Z với vôi tôi xút thu được khí H2
(5) X có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc.
(6) E có đồng phân hình học
Số phát biểu không đúng là

A. 5.         B. 3.         C. 2.         D. 4.

(Xem giải) Câu 29. Cho các phương trình hóa học sau (với hệ số tỉ lệ đã cho)
X + Y → Z + A↑ + B
NaOH + Y → Z + B
Ba(OH)2 + Z → C↓ + 2NaOH
Ba(OH)2 + Y → C↓ + NaOH + B
Biết X, Y là hai hợp chất của lưu huỳnh, có cùng thành phần nguyên tố và MX + MY = 224. Cho các phát biểu sau:
(a) Khí A là nguyên nhân chính gây hiệu ứng nhà kính.
(b) Kết tủa C bền với nhiệt, không tan trong dung dịch axit HCl.
(c) X có khả năng làm mất màu dung dịch nước brom.
(d) Dung dịch chứa Z hoặc Y đều làm quỳ tím hóa đỏ.
Số phát biểu đúng là

A. 1.       B. 2.       C. 3.       D. 4.

(Xem giải) Câu 30. Cho E, Z, F, T đều là các hợp chất hữu cơ no, mạch hở và thỏa mãn sơ đồ các phản ứng:
(1) E + NaOH → X + Y + Z
(2) X + HCl → F + NaCl
(3) Y + HCl → T + NaCl
Biết E chỉ chứa nhóm chức este và trong phân tử có số nguyên tử cacbon bằng số nguyên tử oxi; ME < 168; MZ < MF < MT.
Cho các phát biểu sau:
(a) Có hai công thức cấu tạo của E thỏa mãn sơ đồ trên.
(b) Trong phân tử Z và T đều không có liên kết pi.
(c) Chất F được dùng để điều chế khí CO trong phòng thí nghiệm.
(d) 1 mol chất T phản ứng với kim loại Na dư, thu được tối đa 1 mol H2.
(e) Nhiệt độ sôi của F cao hơn nhiệt độ sôi của Z.
Số phát biểu đúng là

A. 1.       B. 2.       C. 4.       D. 3.

Bình luận

200
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!