Bài toán hỗn hợp nhiều chất

Câu 1. Hỗn hợp X gồm Ba, BaO, Na, Na2O và K. Cho m gam hỗn hợp X vào nước dư thu được 3,136 lít H2 (đktc), dung dịch Y chứa 7,2 gam NaOH, 0,93m gam Ba(OH)2 và 0,044m gam KOH. Hấp thụ 7,7952 lít CO2 (đktc) vào dung dịch Y thu được bao nhiêu gam kết tủa?
A. 25,5          B. 24,7          C. 26,2          D. 27,9

Xem giải

Câu 2. Hỗn hợp X gồm C2H5OH, HCHO, CH3COOH, HCOOCH3, CH3COOC2H3, CH2OHCH(OH)CHO và CH3CH(OH)COOH. Đốt cháy hoàn toàn 13,8 gam X cần dung vừa đủ 12,04 lít O2 (dktc), thu được CO2 và 9 gam H2O. Thành phần phần trăm theo khối lượng của CH3COOC2H3 trong X

A. 15,58%          B. 12,46%          C. 31,16%          D. 24,92%

Xem giải

Câu 3. Đốt cháy  hỗn hợp X gồm glixerol, metan, ancol etylic và axit no, đơn chức mạch hở Y (trong đó số mol metan gấp 2 lần số mol glixerol) cần vừa đủ 6,832 lít O2 thu được 6,944 lít CO2. Nếu cho m gam hỗn hợp X tác dụng với 80 ml dung dịch NaOH 2,5M, rồi cô cạn thì thu được m gam chất rắn khan. Giá trị m gần nhất với giá trị nào dưới đây là:

A. 16.                                 B. 12,8.                                    C. 14.                               D. 15,2.

Xem giải

Câu 4. X, Y là hai hiđrocacbon đồng đẳng, liên tiếp; Z là anđehit; T là axit cacboxylic; X, Y, Z, T đều mạch hở và T, Z đơn chức. Hiđro hóa hết hỗn hợp H gồm X, Y, Z, T cần đúng 0,95 mol H2, thu được 24,58 gam hỗn hợp N. Đốt cháy hết N cần đúng 1,78 mol O2. Mặt khác, cho N tác dụng hết với Na (dư), sau phản ứng thu được 3,92 lít khí H2 (đktc) và 23,1 gam muối. Nếu cho H tác dụng hết với lượng dư dung dịch AgNO3 /NH­3 thì được m gam kết tủa. Biết số mol T bằng 1/6 số mol hỗn hợp H. Giá trị của m là

Bạn đã xem chưa:  Tổng hợp 1000 bài hóa nâng cao - Tào Mạnh Đức (Phần 14)

A. 176,24                          B. 174,54                     C. 156,84                    D. 108,00

Xem giải

Câu 5. Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm Na, Na2O, NaOH và Na2CO3 trong dung dịch H2SO4 (vừa đủ) thu được 0,448 lít (đktc) hỗn hợp khí, có tỉ khối đối với H2 bằng 11,5 và dung dịch Y. Cô cạn Y thu được 12,78 gam muối khan. Giá trị của m là?

A. 5.42             B. 8.82             C.5.86             D.6.72

Xem giải

Câu 6. Hỗn hợp X gồm một anken, một ankin, một amin no, đơn chức (trong đó số mol của ankin lớn hơn anken).Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol hỗn hợp trên bằng O2 vừa đủ thu được 0,86 mol CO2, H2O, N2. Ngưng tụ thu thấy hỗn hợp khí còn lại 0,4 mol. Công thức của anken, ankin là?

A. C2H4 và C3H4          B. C2H4 và C4H6          C. C3H6 và C3H4          D. C3H6 và C4H6

Xem giải

Câu 7. Hỗn hợp X gồm CH3CHO, OHC-CHO, OHC-CH2-CHO, HO-CH2-CH2-OH, OHC-CH(OH)-CH(OH)-CHO. Cho 0,5 mol X tác dụng hết với AgNO3/NH3 dư thu đươc 151,2 gam Ag. Mặt khác, hidro hóa hoàn toàn 0,5 mol X rồi lấy sản phẩm cho tác dụng với K dư thu được 12,32 lít H2 (đktc). Đốt cháy hoàn toàn a gam X cần 58,24 lít O2 (đktc) và sinh ra 114,4 gam CO2. Xác định a.

Xem giải

Câu 8. Cho 44,8 gam hỗn hợp X gồm CaO, Ca, Fe, MgO tác dụng với dung dịch HCl dư thì thấy có 2 mol HCl tham gia phản ứng. Nếu cho hỗn hợp trên tác dụng với dung dịch Cu(NO3)2 dư thì sau phản ứng thấy có 0,7 mol Cu(NO3)2 tham gia phản ứng. Tính phần trăm khối lượng của MgO trong X

Bạn đã xem chưa:  Bài tập về FeS2, FeS, CuS (Phần 4)

Xem giải

Câu 9. Hỗn hợp X gồm axit fomic, axit oxalic, glixerol, etylen glycol. Cho 47,28 gam X tác dụng với một lượng dư Na thu được 15,344 lít H2 (đktc). Đốt cháy hoàn toàn 47,28 gam X thu được 29,88 gam nước. Thể tích dung dịch NaOH 2M cần dùng để trung hòa 47,28 gam hỗn hợp X là?
A. 125ml          B. 175ml          C. 700ml          D. 250ml

Xem giải

Câu 10. Hòa tan hoàn toàn 15,74 gam hỗn hợp X chứa Na, K, Ca và Al trong nước dư thu được dung dịch chứa 26,04 gam chất tan và 9,632 lít khí H 2 (đktc). Phần trăm khối lượng của Al trong X là:

A. 17,15%          B. 20,58%          C. 42,88%          D. 15,44%

Xem giải

Câu 11. Cho 26 gam hỗn hợp rắn A gồm Ca, MgO, Na2O tác dụng hết với V lít dung dịch HCl 1M (vừa đủ) thu được dung dịch A trong đó có 23,4 gam NaCl. Giá trị của V là:

A. 0,90          B. 1,20          C. 0,72          D. 1,08

Xem giải

Câu 12. Hòa tan hoàn toàn 31,8 gam hỗn hợp Na, Al4C3, CaC2 vào H2O thu được 13,44 lít hỗn hợp khí X (đktc) có tỉ khối với H2 là 8,5. Cho X qua Ni nung nóng thu được hỗn hợp khí Y. Y làm mất màu tối đa m gam Br2. Giá trị của m là

A. 80.           B. 48.           C. 16.           D. 24

Bạn đã xem chưa:  Bài tập muối amoni hữu cơ (Phần 3)

Xem giải

Câu 13. Hỗn hợp E chứa CH3OH; C3H7OH; CH2=CHCOOCH3; (CH2=CHCOO)2C2H4 (trong đó CH3OH và C3H7OH có số mol bằng nhau). Đốt cháy 7,86 gam E cần dùng 9,744 lít O2 (đktc), sản phẩm cháy dẫn qua dung dịch Ca(OH)2 dư thấy khối lượng dung dịch giảm m gam. Giá trị gần nhất của m là

A. 16,0 gam           B. 14,0 gam           C. 15,0 gam           D. 12,0 gam

Xem giải

Câu 14. Hỗn hợp X gồm metyl fomat, anđehit acrylic và axit metacrylic. Đốt cháy hoàn toàn mgam X rồi hấp thụ hết sản phẩm cháy vào 70 ml dung dịch Ca(OH)2 1M, thu được 5 gam kết tủa vàkhối lượng phần dung dịch tăng thêm 0,22 gam. Giá trị của m là

A. 1,22.         B. 2,02.         C. 1,95.         D. 1,54

Xem giải

Câu 15. Đốt cháy 0,15 mol hỗn hợp: metyl acrylat, etylen glicol, axetandehit, ancol metylic cần dùng x mol O2 thu được 0,38 mol CO2. Giá trị x gần nhất?

A. 0,50.         B. 0,45.         C. 0,60.         D. 0,55

Xem giải

Câu 16. Đốt cháy hoán toàn m gam hỗn hợp X gồm C2H4O2, C3H4O2, CH2O, C3H6O3 cần dùng V lít khí O2 (đktc) thu được 3,36 lít CO2 (đktc) và 2,7 gam H2O. Tìm m và V?

A. 4,5g; 3,36 lít.             B. 2,1g; 3,36 lít
C. 2,1g; 4,48 lít.             D. 4,5g; 4,48 lít

Xem giải

Câu 17.

⇒ Xem giải

⇒ Xem giải

⇒ Xem giải

⇒ Xem giải

⇒ Xem giải

⇒ Xem giải

⇒ Xem giải

⇒ Xem giải

⇒ Xem giải

⇒ Xem giải

⇒ Xem giải

⇒ Xem giải

⇒ Xem giải

 

2
Bình luận

200
Mới nhất Cũ nhất Thích nhiều nhất
Linh Carmine

Bài này có file pdf không ạ?

error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!