Neo Pentan

Limonen có trong tinh dầu chanh là một hiđrocacbon có công thức phân tử là C10H16. Biết 1 mol limonen tác dụng với tối đa 2 mol H2 (xúc tác Ni). Mô tả đặc điểm cấu tạo nào sau đây phù hợp với limonen?

A. Limonen là hiđrocacbon không no (chứa 2 liên kết C=C), mạch hở.

B. Tổng số liên kết π trong limonen bằng 3.

C. Trong limonen có 2 liên kết C=C và có 1 vòng

D. Limonen là hiđrocacbon no, mạch hở.

Neo Pentan chọn trả lời