Neo Pentan

Hiđro hóa hoàn toàn hiđrocacbon mạch hở X thu được isopentan. Số công thức cấu tạo có thể có của X là

A. 6.                     B. 7.

C. 4.                     D. 5.

Neo Pentan đã chọn câu trả lời