Xác định công thức dựa vào phản ứng, tính chất và đặc điểm của chất (Phần 1)

File word đề thi, đáp án và giải chi tiết

(Xem giải) Câu 1. Hợp chất hữu cơ X có công thức C6H8O4. Thực hiện chuỗi phản ứng sau (theo đúng tỉ lệ mol):
(1) X + 2H2O → Y + 2Z
(2) 2Z → T + H2O (H2SO4, 140°C)
Biết rằng tỉ khối hơi của T so với H2 bằng 23. Phát biểu nào sau đây đúng?

A. X không có đồng phân hình học.       B. Y chỉ có 2 đồng phân cấu tạo.

C. X tác dụng với dung dịch Br2 theo tỉ lệ mol 1:3.      D. Đun nóng Z với H2SO4 đặc ở 170°C thu được anken.

(Xem giải) Câu 2. Este mạch hở T có công thức C6H10O4. Xà phòng hóa hoàn toàn T bằng dung dịch NaOH thu được ba chất hữu cơ X, Y, Z. Để oxi hóa hết a mol Z cần vừa đủ 2a mol CuO (đun nóng). Nung nóng X với hỗn hợp rắn gồm NaOH và CaO, thu được C2H6. Phát biểu nào sau đây đúng?

A. T có hai công thức cấu tạo phù hợp      B. Đốt cháy hoàn toàn 1 mol X được 2,5 mol CO2.

C. Y không làm mất màu nước brom.      D. Z tác dụng với cả Na và NaOH

(Xem giải) Câu 3. Cho sơ đồ phản ứng theo đúng tỉ lệ mol
(a) X + 2NaOH → X1 + X2 + X3
(b) X1 + HCl → X4 + NaCl
(c) X2 + HCl → X5 + NaCl
(d) X3 + CuO → X6 + Cu + H2O
Biết X có công thức phân tử C6H10O4 và chứa hai chức este; X1, X2 đều có hai nguyên tử cacbon trong phân tử và khối lượng mol của X1 nhỏ hơn khối lượng mol của X2. Phát biểu nào sau đây sai?

A. Phân tử khối của X4 là 60.       B. Phân tử X2 có hai nguyên tử oxi

C. X6 là anđehit axetic.       D. X5 là hợp chất hữu cơ tạp chức.

(Xem giải) Câu 4. Este X có đặc điểm sau:
– Đốt cháy hoàn toàn X tạo thành CO2 và H2O có số mol bằng nhau.
– Thủy phân X trong môi trường axit được chất Y (tham gia phản ứng tráng gương) và chất Z (số cacbon trong Z bằng một nửa số cacbon trong X).
Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Đun Z với dung dịch H2SO4 đặc ở 170°C thu được anken.

B. Chất Y tan ít trong nước.

C. Chất X thuộc loại este không no (một liên kết đôi C=C), đơn chức.

D. Đốt cháy hoàn toàn 1 mol X thu được sản phẩm gồm 2 mol CO2 và 2 mol H2O.

(Xem giải) Câu 5. Este hai chức, mạch hở X (C7H8O4), được tạo bởi một axit cacboxylic hai chức và hai ancol đơn chức. Thực hiện sơ đồ phản ứng sau (theo đúng tỉ lệ mol):
(a) X + 2NaOH → Z + X1 + X2
(b) X + 2H2 → Y
Biết X1 và X2 thuộc cùng dãy đồng đẳng và khi đun nóng X1 với H2SO4 đặc ở 170°C không thu được anken. Phát biểu nào sau đây sai?

A. X1, X2 là đồng đẳng liên tiếp của nhau.          B. Z có công thức phân tử C4H2O4Na2.

C. X, Y đều có mạch không phân nhánh.          D. X không có đồng phân hình học.

(Xem giải) Câu 6. Hợp chất hữu cơ X mạch hở có công thức phân tử C7H10O4. Thủy phân hoàn toàn X trong dung dịch NaOH đun nóng, thu được muối Y và hai chất hữu cơ Z và T (thuộc cùng dãy đồng đẳng). Axit hóa Y, thu được hợp chất hữu cơ E có số nguyên tử hiđro bằng số nguyên tử oxi.

A. Phân tử E có số nguyên tử hiđro bằng số nguyên tử oxi.

B. E tác dụng với Br2 trong CCl4 theo tỉ lệ mol 1: 2.

C. X có hai đồng phân cấu tạo.

D. Z và T là các ancol no, đơn chức.

(Xem giải) Câu 7. Cho sơ đồ biến hóa sau: C4H6O2 (X1) –O2–> C4H6O4 (X2) –Y1/H2SO4–> C7H12O4 (X3) –Y2/H2SO4–> C10H18O4 (X4) — H2O/H2SO4–> X2 + Y1 + Y2. Biết X1 là anđêhit đa chức mạch thẳng; Y2 là ancol bậc 2. Phát biểu nào sau đây không đúng?

A. X4 là este no, 2 chức, mạch hở.       B. X2 có tên là axit butanđioic.

C. X3 chứa 2 chức este trong phân tử.       D. X1 vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử.

(Xem giải) Câu 8. Cho este hai chức, mạch hở E (C8H12O4) tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH, đun nóng, thu được ancol Y và hai muối cacboxylat Z và T (có cùng số nguyên tử hidro, MZ < MT). Chất Y hòa tan được Cu(OH)2 trong môi trường kiềm. Phát biểu nào sau đây sai?

A. E không tham gia phản ứng tráng bạc.

B. Đun nóng Z với vôi tôi xút thu được mêtan.

C. Trong axit tương ứng của T, nguyên tố cacbon chiếm 50% về khối lượng.

D. E chỉ có một công thức cấu tạo phù hợp.

Bạn đã xem chưa:  Chất khử với H+ và NO3- (Phần 7)

(Xem giải) Câu 9. Cho sơ đồ các phản ứng theo đúng tỉ lệ mol:
X (C18H12O12) + 6NaOH → X1 + 3X2.
X1 + 6HCl → X3 + 6NaCl.
X3 + C2H5OH → X4 + H2O
Biết khi đốt cháy hoàn toàn X1 chỉ tạo ra sản phẩm chứa Na2CO3 và CO2. Phân tử khối của X4 là

A. 118.       B. 220.       C. 235.       D. 370.

(Xem giải) Câu 10. Chất hữu cơ X mạch hở có công thức phân tử C8H12O4. Từ X thực hiện các phản ứng sau:
(a) X + 2NaOH → Y + Z + T          (b) X + H2 → E.
(c) E + 2NaOH → 2Y + T              (d) Y + HCl → NaCl + F
Cho các phát biểu sau:
(1) F có đồng phân hình học.
(2) T hòa tan được Cu(OH)2 tạo thành dung dịch màu xanh lam.
(3) X là este no, 2 chức, mạch hở.
(4) Khối lượng mol của Y là 96 g/mol.
Số phát biểu đúng là

A. 4.       B. 3.       C. 2.       D. 1.

(Xem giải) Câu 11. Hợp chất hữu cơ mạch hở X (C6H10O4) tác dụng với lượng vừa đủ dung dịch NaOH đun nóng, chỉ thu được 3 sản phẩm đều là hợp chất hữu cơ Y, Z, T trong đó Y và Z là đồng đẳng kế tiếp. Số đồng phân cấu tạo thoả mãn X là

A. 4.       B. 2.       C. 3.       D. 5.

(Xem giải) Câu 12. Thủy phân hoàn toàn một este thuần chức, mạch hở E có công thức C7H10O4 bằng dung dịch NaOH thu được 2 muối X, Y (MX < MY) của axit cacboxylic no đơn chức và ancol Z. Cho các nhận xét sau:
(1) E có 4 đồng phân cấu tạo.
(2) Z có khả năng làm mất màu dung dịch Br2.
(3) Z hòa tan được Cu(OH)2 ở điều kiện thường.
(4) X không có phản ứng tráng gương.
(5) Muối Y có công thức phân tử C2H3O2Na.
Số phát biểu chính xác là

A. 1.       B. 2.       C. 4.         D. 3.

(Xem giải) Câu 13. Este X hai chức mạch hở có công thức phân tử C7H10O4. Thủy phân hoàn toàn X trong dung dịch NaOH đun nóng, thu được ancol Y và hai chất hữu cơ Z và T (MZ < MY < MT). Y tác dụng với Cu(OH)2 ở điều kiện thường, tạo dung dịch màu xanh lam. Cho các phát biểu sau:
(a) Chất Z có phản ứng tráng gương.
(b) Có hai công thức cấu tạo phù hợp với chất X.
(c) Chất T làm mất màu nước brom.
(d) Chất Y là propan-1,2-điol.
(e) Nung chất T với NaOH và CaO ở nhiệt độ cao, thu được khí etilen.
Số phát biểu đúng là :

A. 5.       B. 2.       C. 3.       D. 4.

(Xem giải) Câu 14. Hỗn hợp X gồm 2 este Y (C6H8O4) và Z (C5H8O2) đều mạch hở. Cho X tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được các sản phẩm hữu cơ gồm: hỗn hợp muối T có cùng số nguyên tử cacbon) và hỗn hợp C gồm hai chất A, B đều đơn chức (biết số liên kết Π trong A hoặc B không quá 1 và hơn kém nhau 1 nguyên tử cacbon). Số cặp công thức của Y và Z thỏa mãn các tính chất trên là

A. 3        B. 4        C. 5        D. 6

(Xem giải) Câu 15. Chất hữu cơ X chứa vòng benzen và có công thức phân tử C8H8O4. X tác dụng với Na cho số mol khí bằng số mol X đã phản ứng. X không tác dụng với NaHCO3 và không có phản ứng tráng gương. X tác dụng với NaOH theo tỉ lệ mol 1 : 3, thu được hai muối. Số công thức cấu tạo của X là

A. 2        B. 1        C. 4        D. 3

(Xem giải) Câu 16. Este X có công thức C12H12O4. Từ X thực hiện các phản ứng (theo đúng tỉ lệ mol):
(a) X + 3NaOH → X1 + X2 + X3 + H2O         (b) 2X1 + H2SO4 → 2X4 + Na2SO4
(c) X3 + X4 ↔ X6 + H2O (H2SO4 đặc)         (d) nX6 (to,xt,P) → thủy tinh hữu cơ
(e) X2 + 2HCl → X5 + 2NaCl
Cho các phát biểu sau:
(1) Phân tử khối của X5 bằng 138.
(2) 1 mol X3 tác dụng với Na thu được 1 mol H2.
(3) Khi đốt cháy hoàn toàn 1 mol X2 cho 6 mol CO2.
(4) Các chất X5 và X4 đều là hợp chất đa chức.
(5) Phản ứng (c) thuộc loại phản ứng trùng ngưng.
(6) Phân tử X có 6 liên kết ϖ.
Số phát biểu sai là

A. 5         B. 2          C. 3          D. 4

(Xem giải) Câu 17. Thủy phân hoàn toàn chất hữu cơ E (C9H14O4, mạch hở, chứa hai chức este) bằng dung dịch NaOH, thu được sản phẩm gồm ancol X và hai chất hữu cơ Y, Z (MX < MY = MZ). Biết Z có thể tác dụng với AgNO3/NH3 thu được kết tủa. Cho các phát biểu sau:
(a) Khi cho a mol Z tác dụng với Na dư, thu được a mol H2.
(b) Có 4 công thức cấu tạo thỏa mãn tính chất của E.
(c) Y và Z có cùng công thức đơn giản nhất.
(d) Hợp chất hữu cơ E có đồng phân hình học.
Số phát biểu đúng là

Bạn đã xem chưa:  Hóa vô cơ tổng hợp (Phần 2)

A. 3        B. 4        C. 2        D. 1

(Xem giải) Câu 18. Từ chất hữu cơ đa chức X thực hiện chuỗi chuyển hóa sau (theo đúng hệ số tỉ lượng)
X + 3NaOH → Y + Z + T + H2O
Y + HCl → M + NaCl
M + 2Na → P + H2
Z + NaOH → CH4 + Na2CO3
T + 2AgNO3 + 3NH3+ H2O → Q + 2Ag + 2NH4NO3
Biết rằng, cô cạn dung dịch sau khi thủy phân chất X thu được phần hơi chỉ chứa nước; trong M, oxi chiếm hơn 25% về khối lượng. Phản ứng của Q với HCl giải phóng khí CO2. Phát biểu nào sau đây không đúng?

A. M thuộc loại hợp chất thơm, đa chức.

B. X có khả năng tham gia phản ứng tráng gương.

C. Đốt cháy hoàn toàn X thu được nCO2 = 2nH2O.

D. T có phân tử khối bằng 68.

(Xem giải) Câu 19. Cho 3 este mạch hở X, Y, Z (MX < MY < MZ < 100) có cùng số nguyên tử cacbon trong phân tử. Khi thủy phân X hoặc Y hoặc Z trong môi trường axit đều thu được axit cacboxylic và ancol no. Cho các nhận định sau:
(a) X tác dụng với H2 dư (xúc tác Ni, t°) theo tỉ lệ mol 1 : 2.
(b) Y có tồn tại đồng phân hình học.
(c) X, Y, Z đều được tạo bởi cùng một ancol.
(d) Z có tên gọi là etyl axetat.
(e) X tác dụng được với AgNO3/NH3 thu được kết tủa.
Số nhận định đúng là:

A. 4.         B. 2.         C. 3.          D. 5.

(Xem giải) Câu 20. Cho các sơ đồ phản ứng theo đúng tỉ lệ mol:
(a) X + 2NaOH → X1 + X2 + X3
(b) X1 + 2HCl → X4 + 2NaCl
(c) nX4 + nX5 → poli(etylen – terephtalat) + 2nH2O
(d) X2 + H2 → X3
(e) X4 + X3 ⇔ X6 + H2O
Cho biết: X là hợp chất hữu cơ có công thức phân tử C12H12O4; X1, X2, X3, X4, X5 và X6 là các hợp chất hữu cơ khác nhau. Phát biểu nào sau đây sai?

A. Phân tử khối của X6 là 222.

B. X4 là axit terephtalic.

C. X3 được dùng làm nhiên liệu cho động cơ.

D. X làm mất màu nước brom.

(Xem giải) Câu 21. Hợp chất hữu cơ mạch hở X (C8H12O5) tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH đun nóng thu được glixerol và hỗn hợp hai muối cacboxylat Y và Z (MY < MZ). Hai chất Y, Z đều không có phản ứng tráng bạc. Có các phát biểu sau:
(a) Axit cacboxylic của muối Z có đồng phân hình học.
‎(b) Tên gọi của Z là natri acrylat.
‎(c) Có ba công thức cấu tạo thỏa mãn tính chất của X.
‎(d) Trong phân tử chất X có hai loại nhóm chức khác nhau.
(e) Axit cacboxylic của muối Y làm mất màu dung dịch brom.
Số phát biểu đúng là

A. 3.         B. 1.         C. 2.         D. 4.

(Xem giải) Câu 22. Hợp chất X có công thức phân tử C10H8O4. Từ X thực hiện phản ứng (theo đúng tỉ lệ mol):
C10H8O4 + 2NaOH → X1 + X2.
X1 + 2HCl → X3 + 2NaCl
nX3 + nX2 → Poli(etylen terephtalat) + 2nH2O
Cho các phát biểu sau:
(1) Số nguyên tử H của X3 lớn hơn X2.
(2) Dung dịch X2 hòa tan Cu(OH)2 tạo dung dịch màu xanh lam.
(3) Dung dịch X3 có thể làm quỳ tím chuyển màu hồng.
(4) Nhiệt độ nóng chảy của X1 cao hơn X3.
Số phát biểu đúng là

A. 1.       B. 2.       C. 3.       D. 4.

(Xem giải) Câu 23. Cho este hai chức, mạch hở X (C9H14O4) tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH, đun nóng, thu được ancol Y (no, hai chức) và hai muối của hai axit cacboxylic Z và T (MZ < MT). Chất Y không hoà tan được Cu(OH)2 trong môi trường kiềm. Hiđro hóa hoàn toàn chất Z thu được chất T. Cho các phát biểu sau:
(a) Axit Z có đồng phân hình học.
(b) Có 2 công thức cấu tạo thõa mãn tính chất của X.
(c) Cho a mol Y tác dụng với một lượng dư Na thu được a mol H2.
(d) Khối lượng mol của axit T là 74 g/mol.
Số phát biểu đúng là

A. 3.       B. 4.       C. 2.       D. 1.

(Xem giải) Câu 24. Từ X thực hiện các chuyển hóa sau (theo đúng tỉ lệ mol):
(1) X + 2NaOH → 2X1 + X2 + H2O
(2) X1 + HCl → Y + NaCl
(3) X2 + CuO → Z + Cu + H2O
(4) X1 + NaOH → CH4 + Na2CO3
Biết X là chất hữu cơ mạch hở, có công thức phân tử C6H10O5. Nhận xét nào sau đây sai?

Bạn đã xem chưa:  Tổng ôn lý thuyết (Phần 3)

A. X có mạch cacbon không phân nhánh.       B. X2 là hợp chất hữu cơ đa chức.

C. Y có tên gọi là axit axetic.       D. Z là anđehit no, hai chức, mạch hở.

(Xem giải) Câu 25. Este X mạch hở, trong phân tử có số liên kết π không quá 4. Thủy phân hoàn toàn X trong môi trường kiềm, thu được hỗn hợp Y gồm ba hợp chất hữu cơ có cùng số nguyên tử cacbon, trong đó có chất hữu cơ Z. Đốt cháy Z cần dùng 3,5x mol O2, thu được CO2 có số mol ít hơn H2O là x mol. Cho các khẳng định sau:
(1) Z hòa tan Cu(OH)2 tạo dung dịch màu xanh lam.
(2) X tác dụng với AgNO3 trong NH3 cho kết tủa màu vàng nhạt.
(3) X có 2 đồng phân cấu tạo thỏa mãn.
(4) Hiđro hóa 1 mol X cần vừa đủ 1 mol H2 xúc tác (Ni, t°).
Số nhận xét đúng là

A. 4.       B. 3.       C. 1.       D. 2.

(Xem giải) Câu 26. Este X hai chức mạch hở có công thức phân tử C7H10O4. Thủy phân hoàn toàn X trong dung dịch NaOH đun nóng, thu được ancol Y và hai chất hữu cơ Z và T (MZ < MY < MT). Y tác dụng với Cu(OH)2 ở điều kiện thường, tạo dung dịch màu xanh lam. Cho các phát biểu sau:
(a) Chất Z có phản ứng tráng gương.
(b) Có hai công thức cấu tạo phù hợp với chất X.
(c) Chất T làm mất màu nước brom.
(d) Chất Y là propan-1,2-điol.
(e) Nung chất T với NaOH và CaO ở nhiệt độ cao, thu được khí etilen.
Số phát biểu đúng là :

A. 5.       B. 2.       C. 3.       D. 4.

(Xem giải) Câu 27. Thủy phân hoàn toàn một este thuần chức, mạch hở E có công thức C7H10O4 bằng dung dịch NaOH thu được 2 muối X, Y (Mx < MY) của axit cacboxylic no đơn chức và ancol Z. Cho các nhận xét sau:
(1) E có 4 đồng phân cấu tạo.
(2) Z có khả năng làm mất màu dung dịch Br2.
(3) Z hòa tan được Cu(OH)2 ở điều kiện thường.
(4) X không có phản ứng tráng gương.
(5) Muối Y có công thức phân tử C2H3O2Na.
Số phát biểu chính xác là

A. 1.       B. 2.       C. 4.         D. 3.

(Xem giải) Câu 28. Cho các chất hữu cơ X, Y, Z, T, E thỏa mãn các phương trình hóa học sau:
(1) C6H10O4 + 2NaOH → X + Y + Z
(2) X + NaOH → CH4 + Na2CO3
(3) Y + CuO → T + Cu + H2O
(4) T + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O → CH3COONH4 + 2Ag + 2NH4NO3
(5) Z + HCl → M + NaCl
Cho các nhận định sau về M:
(1) M có khả năng phản ứng tối đa với Na theo tỉ lệ 1:2
(2) Dung dịch M làm quỳ tím hóa xanh
(3) M là hợp chất hữu cơ đa chức
(4) Trong 1 phân tử M có 2 nguyên tử O
Số nhận định đúng là

A. 1.       B. 2.       C. 3.       D. 4.

(Xem giải) Câu 29. Thủy phân hoàn toàn chất hữu cơ E (C8H12O5, chứa hai chức este) bằng dung dịch NaOH, thu được sản phẩm gồm ancol X và hai chất hữu cơ Y, Z. Biết Y chứa 3 nguyên tử cacbon và MX < MY < MZ. Cho Z tác dụng với dung dịch HCl loãng, dư, thu được hợp chất hữu cơ T (C3H6O3). Nung nóng Y với hỗn hợp vôi tôi xút thu được chất hữu cơ P. Cho các phát biểu sau:
(a) X hòa tan được Cu(OH)2 tạo dung dịch màu xanh lam.
(b) Có 1 công thức cấu tạo thỏa mãn tính chất của E.
(c) Trong công nghiệp P được sản xuất từ etanol.
(d) P là thành phần chính của khí thiên nhiên.
(e) Chất P kích thích trái cây nhanh chín.
(g) T là hợp chất hữu cơ đa chức.
Số phát biểu sai là

A. 3.        B. 5.        C. 2.        D. 4.

(Xem giải) Câu 30. Cho sơ đồ chuyển hóa sau:
X + Y → Z (Xúc tác (CH3COO)2Zn)
Z + NaOH → T + G
T + NaOH → CH4 + H (Xúc tác CaO, t°)
Phát biểu đúng về tính chất của X và Y là

A. Chất X có tham gia phản ứng thủy phân.         B. Dung dịch X làm quỳ tím hóa xanh.

C. Y và Z đều làm mất màu dung dịch brom.         D. Y và G đều tham gia phản ứng tráng gương

4
Bình luận

200
Mới nhất Cũ nhất Thích nhiều nhất
Pham Nam

đỉnh quáaa

nntmbs

ad ơi có phần 2 không ạ

riky7098

có phần 2 ko ad

error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!