Neo Pentan

Hợp chất hữu cơ mạch hở X (C8H12O5) tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH đun nóng thu được glyxerol và hỗn hợp 2 muối cacboxylat Y và Z (MY < MZ). Hai chất Y, Z đều không có phản ứng tráng bạc.

Câu 1. Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Axit cacboxylic của muối Z có đồng phân hình học.

B. Tên gọi của Z là Natri acrylat

C. Có 2 công thức cấu tạo thỏa mãn tính chất của X.

D. Phân tử X chỉ chứa 1 loại nhóm chức.

Câu 2. Có các phát biểu sau:
(a) Axit cacboxylic của muối Z có đồng phân hình học.
‎(b) Tên gọi của Z là natri acrylat.
‎(c) Có ba công thức cấu tạo thỏa mãn tính chất của X.
‎(d) Trong phân tử chất X có hai loại nhóm chức khác nhau.
(e) Axit cacboxylic của muối Y làm mất màu dung dịch brom.
Số phát biểu đúng là

A. 3.         B. 1.         C. 2.         D. 4.

Neo Pentan sửa câu hỏi