Xác định công thức dựa vào phản ứng, tính chất và đặc điểm của chất (Phần 4)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết (Xem giải) Câu 1. Chất X có công thức C7H12O4 thõa mãn các điều kiện sau: X + 2NaOH → X1 + X2 + X3 X1 + HCl → X4 + NaCl X3 + CuO → X5 + Cu + H2O X5 + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O → X6 + 2NH4NO3 +2Ag Biết X không tham gia phản ứng tráng gương. Cho các phát biểu sau (1) Có 4 công thức cấu tạo phù hợp với X. (2) X1 là hợp chất hữu cơ tạp chức. (3) X3 là

Xem thêm

Lý thuyết trong đề thi THPT của Bộ Giáo Dục (Phần 7)

⇒ Đề thi và đáp án: 1A 2C 3D 4D 5C 6B 7C 8C 9D 10C 11A 12B 13D 14A 15A 16B 17D 18B 19C 20A 21A 22B 23A 24D 25A 26D 27D 28B 29D 30A 31D 32C 33C 34A 35D 36D 37C 38D 39A 40C 41D 42C 43C 44B 45C 46B 47C 48B 49D 50A 51A 52C 53C 54D 55C 56B 57D 58C 59D 60C Câu 1: Phát biểu nào sau đây không đúng? A. Trong các hợp chất, ngoài số oxi hoá -1, flo và clo còn có các số oxi hoá +1, +3, +5, +7. B. Muối

Xem thêm

Lý thuyết trong đề thi THPT của Bộ Giáo Dục (Phần 6)

⇒ Đề thi và đáp án: 1B 2D 3B 4A 5D 6B 7B 8D 9A 10A 11D 12B 13C 14B 15C 16C 17B 18C 19C 20A 21D 22B 23C 24C 25D 26A 27C 28C 29A 30C 31B 32D 33A 34B 35C 36B 37A 38A 39B 40B 41B 42D 43C 44A 45A 46B 47C 48D 49A 50A 51C 52C 53B 54C 55D 56B 57D 58B 59D 60D (Xem giải) Câu 1: Số đồng phân amino axit có công thức phân tử C3H7O2N là A. 1.       B. 2.       C. 3.       D. 4. (Xem

Xem thêm

Lý thuyết trong đề thi THPT của Bộ Giáo Dục (Phần 5)

⇒ Đề thi và đáp án: 1D 2A 3D 4C 5D 6B 7C 8C 9B 10A 11C 12D 13B 14A 15D 16D 17A 18C 19B 20B 21D 22C 23D 24C 25A 26C 27A 28C 29A 30D 31A 32A 33B 34C 35B 36D 37A 38B 39B 40A 41A 42C 43D 44D 45D 46C 47B 48C 49D 50B 51C 52B 53D 54A 55A 56C 57D 58C 59B 60B (Xem giải) Câu 1: Có 4 dung dịch riêng biệt: CuSO4, ZnCl2, FeCl3, AgNO3. Nhúng vào mỗi dung dịch một thanh Ni. Số trường hợp xuất hiện ăn mòn điện hoá là A. 1.

Xem thêm

Lý thuyết trong đề thi THPT của Bộ Giáo Dục (Phần 4)

⇒ Đề thi và đáp án: 1D 2C 3C 4C 5C 6C 7A 8C 9C 10A 11C 12A 13A 14B 15D 16A 17D 18A 19C 20D 21D 22C 23B 24B 25B 26C 27C 28A 29D 30A 31D 32D 33C 34B 35A 36B 37A 38C 39D 40C 41A 42C 43B 44D 45D 46A 47D 48A 49B 50C 51B 52D 53B 54B 55A 56A 57A 58C 59D 60B (Xem giải) Câu 1: Phát biểu nào sau đây sai? A. Nhiệt độ sôi của este thấp hơn hẳn so với ancol có cùng phân tử khối. B. Trong công nghiệp có thể chuyển

Xem thêm

Tổng ôn lý thuyết (Phần 8)

⇒ Đề thi và đáp án: 1B 2C 3D 4C 5A 6C 7C 8C 9B 10C 11D 12A 13C 14C 15B 16B 17C 18C 19D 20C 21C 22D 23D 24B 25D 26A 27B 28C 29A 30C 31C 32B 33A 34C 35A 36C 37B 38C 39B 40A 41B 42A 43D 44C 45D 46C 47D 48C 49B 50C 51C 52D 53A 54C 55A 56B 57A 58B 59C 60A (Xem giải) Câu 1. Quặng nào sau đây có hàm lượng sắt thấp nhất? A. Manhetit.       B. Pyrit.       C. Xiđerit.       D. Hemantit đỏ. (Xem giải)

Xem thêm

Lý thuyết trong đề thi THPT của Bộ Giáo Dục (Phần 3)

⇒ Đề thi và đáp án: 1D 2D 3B 4C 5C 6C 7B 8B 9D 10B 11B 12D 13C 14A 15D 16B 17A 18B 19B 20C 21B 22A 23B 24A 25D 26D 27B 28C 29A 30C 31A 32A 33D 34C 35D 36A 37A 38D 39B 40C 41D 42C 43A 44B 45C 46C 47D 48C 49B 50B 51C 52A 53C 54C 55A 56C 57B 58B 59B 60D (Xem giải) Câu 1: Nếu cho 1 mol mỗi chất: CaOCl2, KMnO4, K2Cr2O7, MnO2 lần lượt phản ứng với lượng dư dung dịch HCl đặc, chất tạo ra lượng khí Cl2 nhiều nhất là

Xem thêm

Bài tập thí nghiệm (Phần 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Đáp án và giải chi tiết: (Xem giải) Câu 1. Thực hiện thí nghiệm điều chế và thử tính chất của khí X như sau: Bước 1: Cho vào ống nghiệm khô (ống số 1) có nút và ống dẫn khí khoảng 4 – 5 gam hỗn hợp bột mịn đã được trộn đều gồm natri axetat và vôi tôi xút theo tỉ lệ 1 : 2 về khối lượng. Bước 2: Lắp ống số 1 lên giá thí nghiệm rồi nhúng ống dẫn khí vào dung dịch nước

Xem thêm

Lý thuyết trong đề thi THPT của Bộ Giáo Dục (Phần 2)

⇒ Đề thi và đáp án: 1D 2D 3B 4C 5D 6C 7B 8D 9A 10A 11C 12A 13B 14B 15A 16A 17D 18D 19A 20B 21D 22B 23C 24D 25D 26C 27C 28D 29C 30A 31C 32D 33A 34B 35B 36D 37B 38A 39D 40A 41D 42A 43C 44B 45D 46C 47C 48D 49C 50B 51D 52A 53C 54B 55B 56D 57C 58A 59C 60A (Xem giải) Câu 1: Dãy gồm các chất được xếp theo chiều nhiệt độ sôi tăng dần từ trái sang phải là: A. CH3CHO, C2H5OH, C2H6, CH3COOH.       B. CH3COOH, C2H6, CH3CHO,

Xem thêm

Tổng ôn lý thuyết (Phần 7)

⇒ Đề thi và đáp án: 1B 2A 3D 4A 5D 6D 7A 8D 9C 10C 11D 12C 13B 14C 15C 16C 17D 18B 19A 20B 21D 22A 23B 24D 25D 26A 27D 28C 29A 30B 31B 32B 33D 34A 35D 36C 37C 38A 39C 40D 41B 42C 43B 44D 45A 46D 47B 48B 49A 50C 51D 52D 53C 54A 55B 56D 57D 58B 59B 60D (Xem giải) Câu 1. Công thức cấu tạo của xenlulozơ là: A. [C6H8O2(OH)3]n.       B. [C6H7O2(OH)3]n.       C. [C6H7O3(OH)3]n.       D. [C6H5O2(OH)3]n. (Xem giải) Câu 2. Cho dãy

Xem thêm

200 câu hỏi lý thuyết hóa vô cơ (Phần 4)

⇒ Giải chi tiết và đáp án: 151B 152B 153C 154B 155A 156A 157C 158B 159C 160A 161D 162B 163D 164A 165B 166B 167A 168A 169A 170C 171B 172B 173C 174C 175C 176C 177C 178D 179D 180B 181C 182D 183B 184B 185C 186B 187B 188D 189B 190B 191C 192A 193B 194B 195B 196D 197C 198C 199C 200D (Xem giải) Câu 151. Fe(NO3)2 là sản phẩm của phản ứng A. FeO + dung dịch HNO3.         B. dung dịch FeSO4 + dung dịch Ba(NO3)2. C. Ag + dung dịch Fe(NO3)3.       D. A hoặc B đều đúng.

Xem thêm

Xác định công thức dựa vào phản ứng, tính chất và đặc điểm của chất (Phần 3)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết (Xem giải) Câu 1. Cho chất X có công thức phân tử là C7H9N. Biết chất X có vòng benzen và tan tốt trong nước. Khi cho X vào hỗn hợp dung dịch NaNO2/H2SO4 thu được khí thoát ra. Cho các phát biểu sau: (1) Chất X có 4 đồng phân thỏa mãn (2) Chất X có khả năng làm quì tím ẩm xanh (3) Sản phẩm hữu cơ thu được sau khi phản ứng với NaNO2/H2SO4 có thể phản ứng NaOH (4) Cho X tác dụng FeCl3 có kết

Xem thêm

Xác định công thức dựa vào phản ứng, tính chất và đặc điểm của chất (Phần 2)

⇒ Đáp án và giải chi tiết: 1A 2C 3D 4C 5C 6C 7C 8C 9B 10A 11C 12D 13D 14D 15C 16A 17C 18D 19B 20A 21C 22B 23A 24C 25D 26B 27B 28D 29B 30D (Xem giải) Câu 1. Este X no, mạch hở, đa chức có công thức phân tử CnH10On. Xà phòng hóa hoàn toàn 11,7 gam X bằng dung dịch NaOH vừa đủ thu được một ancol Y và m gam hỗn hợp E gồm hai muối của hai axit cacboxylic. Cho các phát biểu sau: (a) Y hòa tan Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường tạo dung

Xem thêm

Lý thuyết đếm (Phần 6)

⇒ Đề thi và đáp án: 1B 2B 3B 4D 5A 6D 7B 8D 9A 10A 11A 12A 13D 14D 15C 16D 17D 18A 19C 20B 21A 22C 23A 24A 25C 26C 27A 28C 29A 30C 31D 32A 33D 34A 35C 36A 37B 38B 39D 40D 41A 42C 43A 44C 45D 46B 47A 48D 49C 50C 51A 52A 53C 54A 55A 56D 57D 58C 59D 60D (Xem giải) Câu 1: Cho các phát biểu sau đây: (a) Glucozơ được gọi là đường nho do có nhiều trong quả nho chín. (b) Chất béo là đieste của glixerol với axit béo.

Xem thêm

Lý thuyết đếm (Phần 5)

⇒ Đề thi và đáp án: 1D 2A 3D 4D 5A 6D 7D 8A 9B 10B 11A 12A 13B 14A 15A 16B 17B 18B 19B 20B 21D 22C 23A 24A 25A 26B 27D 28A 29C 30C 31C 32B 33A 34B 35C 36C 37B 38C 39D 40A 41C 42A 43A 44B 45C 46B 47D 48A 49D 50D 51D 52A 53B 54C 55D 56B 57C 58C 59C 60B (Xem giải) Câu 1. Cho các phát hiểu sau: (a) Chất béo là trieste của glixerol và các axit béo. (b) Chất béo nhẹ hơn nước, không tan trong nước nhưng tan nhiều trong

Xem thêm

Lý thuyết đếm (Phần 4)

⇒ Đề thi và đáp án: 1B 2D 3C 4C 5B 6A 7B 8A 9A 10B 11C 12A 13D 14D 15D 16A 17B 18C 19B 20B 21D 22C 23D 24D 25C 26B 27A 28D 29A 30C 31D 32B 33C 34A 35D 36C 37C 38C 39B 40A 41C 42D 43C 44B 45D 46D 47C 48A 49D 50A 51C 52C 53C 54A 55B 56C 57B 58D 59B 60C (Xem giải) Câu 1. Tiến hành các thí nghiệm sau: (a) Cho kim loại Fe vào dung dịch CuCl2. (b) Cho Fe(NO3)2 tác dụng với dung dịch HCl. (c) Cho FeCO3 tác dụng với

Xem thêm

Lý thuyết đếm (Phần 3)

⇒ Đề thi và đáp án: 1B 2A 3D 4B 5D 6C 7C 8D 9C 10D 11A 12B 13D 14C 15A 16D 17B 18C 19D 20A 21C 22D 23A 24C 25D 26A 27B 28B 29A 30C 31C 32A 33D 34C 35B 36D 37D 38D 39C 40A 41A 42A 43C 44B 45B 46D 47A 48B 49D 50A 51D 52D 53B 54A 55A 56B 57C 58D 59C 60C (Xem giải) Câu 1: Cho các phát biểu sau: (a) Đipeptit Gly-Ala có phản ứng màu biure. (b) Dung dịch axit glutamic đổi màu quỳ tím thành xanh. (c) Metyl fomat và glucozợ có

Xem thêm

Lý thuyết đếm (Phần 2)

⇒ Đề thi và đáp án: 1C 2A 3B 4B 5B 6C 7A 8C 9A 10C 11B 12B 13D 14C 15D 16C 17B 18D 19A 20B 21D 22A 23B 24D 25A 26A 27B 28B 29B 30D 31C 32A 33B 34B 35B 36D 37C 38A 39B 40C 41C 42A 43A 44B 45C 46B 47D 48A 49D 50D 51C 52C 53C 54D 55C 56C 57A 58A 59D 60A (Xem giải) Câu 1: Thực hiện các thí nghiệm sau: (a) Cho Fe2O3 vào dung dịch HNO3 đặc, nóng. (b) Cho Fe3O4 vào dung dịch HCl. (c) Sục hỗn hợp khí NO2 và O2

Xem thêm

Lý thuyết đếm (Phần 1)

⇒ Đề thi và đáp án: 1D 2A 3C 4D 5B 6B 7D 8A 9D 10A 11D 12C 13A 14C 15C 16A 17D 18C 19A 20D 21D 22A 23D 24D 25D 26D 27A 28B 29B 30C 31C 32D 33D 34A 35D 36B 37C 38D 39C 40C 41D 42C 43C 44D 45B 46B 47A 48A 49C 50B 51A 52D 53B 54D 55D 56A 57B 58C 59A 60C (Xem giải) Câu 1. Cho các phát biểu sau: (a) Trorng dung dịch, glyxin tồn tại chủ yếu ở dạng ion lưỡng cực. (b) Amino axit là chất rắn kết tinh, dễ tan trong

Xem thêm

Bài tập thí nghiệm (Phần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Đáp án và giải chi tiết: 1D 2C 3B 4C 5D 6D 7B 8C 9B 10C 11A 12B 13B 14C 15C 16B 17C 18A 19B 20D 21A 22D 23A 24C 25A 26C 27D 28C 29C 30A (Xem giải) Câu 1. Tiến hành thí nghiệm theo các bước sau: Bước 1: Cho 1,5 ml dung dịch saccarozơ 1% vào ống nghiệm, nhỏ tiếp vào ống nghiệm khoảng 0,5 ml dung dịch H2SO4, đun nóng dung dịch 2 – 3 phút, sau đó để nguội thì thu được dung dịch X.

Xem thêm

Tổng ôn lý thuyết (Phần 6)

⇒ Đề thi và đáp án: 1C 2B 3B 4A 5B 6D 7C 8C 9D 10B 11B 12B 13D 14C 15D 16B 17D 18C 19C 20B 21C 22A 23B 24C 25A 26A 27B 28D 29C 30D 31D 32A 33C 34C 35D 36C 37A 38B 39B 40B 41A 42B 43D 44B 45C 46B 47A 48C 49B 50B 51D 52D 53A 54A 55A 56B 57B 58D 59A 60A (Xem giải) Câu 1. Dung dịch nào sau đây làm quì tím hóa xanh? A. anilin       B. alanin       C. metanamin       D. glyxin (Xem giải) Câu

Xem thêm
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!