You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Tổng ôn lý thuyết (Phần 6)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Đề thi và đáp án: 1C 2B 3B 4A 5B 6D 7C 8C 9D 10B 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 Câu 1. Dung dịch nào sau đây làm quì tím hóa xanh? A. anilin       B. alanin       C.

Xem thêm

Tổng ôn lý thuyết (Phần 5)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Đề thi và đáp án: 1B 2A 3A 4D 5D 6B 7D 8A 9B 10A 11C 12A 13C 14C 15B 16D 17D 18A 19A 20B 21A 22C 23C 24C 25B 26B 27B 28A 29D 30A 31C 32C 33C 34A 35B 36B 37D 38D 39B 40C 41C 42C 43C 44D 45D 46D 47C 48B 49C 50C 51A 52C 53D 54C 55B 56A 57C 58C 59B 60B (Xem giải) Câu 1. Chất nào sau đây khi đun nóng với dung dịch NaOH dư, thu được sản phẩm có anđehit? A.

Xem thêm

Lý thuyết Hóa học (Phần 6)

⇒ File đề ⇒ Biên soạn và tổng hợp: Cáp Xuân Huy ⇒ Đề thi, đáp án và giải chi tiết: 251D 252A 253B 254C 255D 256B 257C 258C 259C 260B 261C 262C 263C 264A 265B 266C 267B 268D 269B 270C 271D 272D 273B 274A 275A 276B 277C 278D 279C 280C 281C 282C 283C 284D 285C 286C 287A 288A 289D 290A 291A 292A 293D 294D 295C 296D 297D 298A 299C 300B (Xem giải) Câu 251. Cho các phát biểu sau: (a) Đun nóng NH2-CH2-CH2-COOH có xúc tác thích hợp thì thu được hỗn hợp các peptit khác nhau. (b) Metylamin,

Xem thêm

Lý thuyết Hóa học (Phần 5)

⇒ File đề ⇒ Biên soạn và tổng hợp: Cáp Xuân Huy ⇒ Đề thi, đáp án và giải chi tiết: 201A 202D 203B 204D 205D 206A 207B 208C 209A 210C 211B 212A 213C 214C 215B 216A 217D 218D 219B 220B 221C 222A 223A 224B 225C 226B 227D 228A 229D 230D 231C 232D 233C 234B 235D 236D 237C 238A 239D 240A 241A 242A 243C 244B 245B 246D 247A 248B 249D 250A (Xem giải) Câu 201. Cho các phát biểu sau: (1) Ở nhiệt độ cao, khí CO hay H2 khử được các oxit kim loại kiềm thổ thành kim loại.

Xem thêm

200 câu hỏi lý thuyết hóa vô cơ (Phần 3)

⇒ Giải chi tiết và đáp án: 81A 82A 83A 84D 85D 86B 87D 88D 89C 90D 91C 92B 93D 94C 95A 96B 97D 98D 99B 100C 101B 102C 103B 104C 105B 106A 107B 108B 109C 110B 111D 112D 113C 114B 115D 116B 117A 118C 119D 120B (Xem giải) Câu 81. Cho hỗn hợp bột X gồm 3 kim loại: Fe, Cu, Ag. Để tách nhanh Ag ra khỏi X mà không làm thay đổi khối lượng có thể dùng hóa chất nào sau đây? A. dung dịch FeCl3 dư         B. dung dịch AgNO3 dư C.

Xem thêm

200 câu hỏi lý thuyết hóa vô cơ (Phần 2)

⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41A 42C 43D 44A 45A 46B 47D 48D 49D 50D 51B 52B 53B 54A 55C 56D 57D 58A 59A 60A 61D 62D 63D 64A 65B 66C 67C 68B 69B 70A 71D 72B 73B 74C 75B 76C 77D 78A 79A 80D (Xem giải) Câu 41. Phản ứng sau đây tự xảy ra: Zn + 2Cr3+ → Zn2+ + 2Cr2+. Phản ứng này cho thấy: A. Zn có tính khử mạnh hơn Cr2+ và Cr3+ có tính oxi hóa mạnh hơn Zn2+. B. Zn có tính khử yếu hơn Cr2+ và Cr3+ có tính oxi

Xem thêm

Tổng ôn lý thuyết (Phần 4)

⇒ Đề thi và đáp án: 1C 2D 3C 4C 5D 6D 7D 8B 9A 10C 11B 12D 13D 14A 15D 16C 17B 18C 19D 20C 21D 22C 23B 24A 25B 26B 27A 28C 29A 30A 31B 32C 33A 34B 35C 36B 37C 38D 39C 40B 41C 42C 43C 44D 45D 46A 47C 48D 49D 50D 51D 52B 53C 54C 55B 56B 57A 58C 59C 60A (Xem giải) Câu 1. Cho dãy các kim loại: Li, Ca, Na, Mg, K. Số kim loại kiềm trong dãy là A. 4.         B. 2.         C.

Xem thêm

Tổng ôn lý thuyết (Phần 3)

⇒ File đề ⇒ Đề thi và đáp án: 1C 2C 3C 4C 5C 6A 7D 8C 9C 10C 11D 12C 13C 14D 15B 16C 17A 18C 19C 20B 21D 22A 23A 24A 25B 26B 27B 28A 29B 30B 31C 32A 33A 34D 35C 36C 37A 38B 39C 40C 41B 42B 43B 44A 45D 46C 47C 48B 49C 50A 51D 52B 53C 54C 55B 56B 57B 58D 59A 60D (Xem giải) Câu 1. Tên thay thế của amino axit có công thức CH3-CH(NH2)-COOH là. A. axit 2-aminopropionic          B. axit α-aminopropanoic C. axit 2-aminopropanoic      

Xem thêm

Tổng ôn lý thuyết (Phần 2)

⇒ Đề thi và đáp án: 1A 2D 3B 4A 5A 6C 7A 8B 9C 10C 11C 12C 13B 14A 15D 16B 17D 18C 19D 20B 21C 22C 23B 24B 25B 26B 27A 28B 29D 30C 31A 32D 33C 34B 35B 36D 37D 38C 39C 40D 41B 42D 43D 44D 45A 46D 47C 48C 49B 50C 51D 52B 53A 54D 55D 56A 57B 58B 59B 60B (Xem giải) Câu 1. Học sinh A đã đọc tên các hợp chất hữu cơ như sau: (1): CH3-CH(NH2)-CH3: Etylmetylamin (2): CH3-NH-CH3: N,N-đimetylamin (3): C¬6H5-NH-CH3: Phenylmetylamin (4): C2H5-NH-CH(CH3)2 N-etylpropan-1-amin (5): (CH3)3N N,N-metylmetanamin Số hợp

Xem thêm

Tổng ôn lý thuyết (Phần 1)

⇒ Đề thi và đáp án: 1A 2C 3D 4D 5C 6D 7B 8D 9C 10A 11C 12B 13A 14C 15C 16B 17C 18A 19C 20A 21D 22D 23C 24C 25A 26D 27D 28B 29C 30D 31A 32A 33C 34D 35D 36B 37D 38A 39A 40C 41A 42B 43C 44B 45C 46B 47B 48B 49A 50B 51D 52B 53C 54D 55D 56B 57B 58A 59D 60C Câu 1. Cho dãy các kim loại: Fe, Cu, Mg, Ag. Kim loại trong dãy có tính khử yếu nhất là A. Ag.       B. Fe.       C. Cu.  

Xem thêm

Hòa tan hoàn toàn hai chất rắn X, Y (có số mol bằng nhau) (Phần 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1A 2B 3D 4A 5B 6C 7A 8B 9B 10B 11A 12B 13B 14D 15D 16C 17B 18C 19C 20A 21A 22D 23 24 25 26 27 28 29 30 (Xem giải) Câu 1. Hòa tan hoàn toàn hai chất rắn X, Y có số mol bằng nhau vào nước được dung dịch Z. Tiến hành thí nghiệm sau: Thí nghiệm 1: Cho dung dịch NaOH dư vào V (ml) dung dịch Z, thu được m1 (gam) kết tủa. Thí nghiệm 2: Cho

Xem thêm

Hòa tan hoàn toàn hai chất rắn X, Y (có số mol bằng nhau) (Phần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1D 2C 3B 4C 5D 6A 7D 8D 9A 10D 11A 12C 13B 14A 15D 16D 17D 18A 19C 20D 21B 22A 23C 24B 25A (Xem giải) Câu 1. Hòa tan hoàn toàn hai chất rắn X, Y (có số mol bằng nhau) vào nước thu được dung dịch Z. Tiến hành các thí nghiệm sau: Thí nghiệm 1: Cho dung dịch NaOH dư vào V ml dung dịch Z, thu được n1 mol kết tủa. Thí nghiệm 2: Cho dung dịch NH3

Xem thêm

200 câu hỏi lý thuyết hóa vô cơ (Phần 1)

⇒ Đề thi và đáp án:  1B 2B 3D 4A 5D 6D 7D 8A 9C 10A 11B 12D 13B 14D 15D 16D 17C 18A 19C 20D 21D 22B 23A 24C 25A 26A 27D 28B 29A 30A 31B 32D 33C 34D 35B 36D 37B 38B 39A 40D (Xem giải) Câu 1. Clo có thể phản ứng được với các chất trong dãy nào sau đây? A. Cu, CuO, Ca(OH)2, AgNO3, NaOH          B. NaBr, NaI, NaOH, NH3, CH4, H2S, Fe C. ZnO, Na2SO4, Ba(OH)2, H2S, CaO         D. Fe, Cu, O2 , N2, H2, KOH

Xem thêm

Lý thuyết Hóa học (Phần 4)

⇒ File đề ⇒ Biên soạn và tổng hợp: Cáp Xuân Huy ⇒ Đề thi, đáp án và giải chi tiết: 151D 152B 153C 154A 155D 156C 157C 158C 159B 160A 161D 162C 163C 164D 165B 166B 167A 168A 169C 170B 171C 172A 173D 174C 175B 176D 177D 178D 179C 180A 181C 182A 183B 184B 185B 186D 187C 188A 189B 190C 191C 192B 193A 194B 195C 196C 197B 198C 199D 200A (Xem giải) Câu 151. Cho các phát biểu sau: (a) Nguyên tắc sản xuất gang là khử các oxit sắt bằng khí CO ở nhiệt độ cao. (b) Cu

Xem thêm

Danh sách các đề thi lý thuyết

[06] Tổng ôn lý thuyết » Phần 1: [Đề thi và đáp án] » Phần 2: [Đề thi và đáp án] » Phần 3: [Đề thi và đáp án] » Phần 4: [Đề thi và đáp án] » Phần 5: [Đề thi và đáp án] [05] Hòa tan hoàn toàn hai chất rắn X, Y (có số mol bằng nhau) vào nước thu được dung dịch Z » Phần 1: [Đề thi và đáp án] » Phần 2: [Đề thi và đáp án] [04] 200 câu lý thuyết hóa vô cơ (Sưu tầm): » Phần 1: [Đề thi và đáp

Xem thêm

Tổng hợp Lý thuyết thi đại học (Phần 2)

⇒ Đáp án: 41B 42A 43C 44C 45A 46D 47D 48A 49D 50B 51B 52A 53B 54A 55A 56D 57D 58B 59C 60D 61D 62B 63C 64D 65C 66D 67C 68C 69C 70C 71B 72C 73C 74A 75C 76D 77C 78A 79C 80B Câu 41: Phát biểu nào sau đây là sai? A. CrO3 tan trong nước tạo thành dung dịch chứa 2 axit. B. Dung dịch AgNO3 không tác dụng với dung dịch Fe(NO3)2. C. Để phân biệt Al, Na, Al2O3 riêng biệt chỉ cần dùng nước. D. Sắt là kim loại màu trắng hơi xám, dẫn nhiệt tốt

Xem thêm

Tổng hợp Lý thuyết thi đại học (Phần 1)

⇒ Đáp án:  1D 2A 3A 4A 5D 6B 7A 8A 9B 10C 11A 12A 13C 14C 15D 16D 17D 18A 19B 20B 21C 22B 23C 24B 25D 26C 27D 28C 29B 30A 31C 32D 33B 34B 35D 36A 37A 38C 39B 40B Câu 1: Phát biểu nào sau đây sai? A. Axit stearic là axit no, mạch hở.         B. Metyl fomat có phản ứng tráng gương. C. Ở điều kiện thường triolein là chất lỏng.          D. Thuỷ phân vinyl axetat thu được ancol metylic. Câu 2: Trong phòng thí nghiệm khí X

Xem thêm

Lý thuyết Hóa học (Phần 3)

⇒ File đề ⇒ Biên soạn và tổng hợp: Cáp Xuân Huy ⇒ Đề thi, đáp án và giải chi tiết: 101D 102C 103A 104A 105A 106B 107D 108A 109C 110C 111C 112D 113D 114A 115D 116B 117C 118D 119C 120C 121D 122C 123D 124D 125C 126B 127A 128D 129A 130C 131D 132A 133B 134D 135A 136A 137B 138B 139B 140D 141D 142A 143D 144A 145C 146A 147B 148B 149D 150D (Xem giải) Câu 101. Tiến hành các thí nghiệm sau: (a) Cho dung dịch AgNO3 vào dung dịch HCl. (b) Cho Al2O3 vào dung dịch NaOH loãng dư. (c)

Xem thêm

Lý thuyết Hóa học (Phần 2)

⇒ File đề ⇒ Biên soạn và tổng hợp: Cáp Xuân Huy ⇒ Đề thi, đáp án và giải chi tiết: 51C 52D 53A 54C 55D 56A 57B 58B 59A 60C 61D 62A 63D 64D 65D 66D 67A 68B 69B 70C 71A 72C 73A 74A 75C 76C 77A 78C 79A 80C 81A 82C 83A 84C 85D 86B 87A 88D 89C 90C 91A 92A 93B 94A 95A 96B 97B 98B 99B 100B (Xem giải) Câu 51. Các phát biểu đúng trong các phát biểu sau là : (1) Thành phần chính của chất béo thuộc loại hợp chất este. (2) Các

Xem thêm

Lý thuyết Hóa học (Phần 1)

⇒ File đề ⇒ Biên soạn và tổng hợp: Cáp Xuân Huy ⇒ Đề thi, đáp án và giải chi tiết: 1B 2B 3D 4C 5D 6C 7B 8D 9A 10B 11D 12C 13A 14C 15C 16A 17D 18C 19A 20D 21A 22A 23C 24A 25A 26D 27D 28C 29D 30D 31A 32A 33D 34C 35A 36D 37B 38C 39D 40A 41C 42A 43D 44D 45D 46A 47B 48C 49B 50B (Xem giải) Câu 1. Cho các phát biểu sau: 1) Các amin đều độc. 2) Các amin đều tan tốt trong nước, và có tính bazo. 3) Dung dịch

Xem thêm
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!