Tổng hợp Lý thuyết thi đại học (Phần 2)

⇒ Thi online đề này: Vào phòng thi ⇒ Đáp án: 41B 42A 43C 44C 45A 46D 47D 48A 49D 50B 51B 52A 53B 54A 55A 56D 57D 58B 59C 60D 61D 62B 63C 64D 65C 66D 67C 68C 69C 70C 71B 72C 73C 74A 75C 76D 77C 78A 79C 80B Câu 41: Phát biểu nào sau đây là sai? A. CrO3 tan trong nước tạo thành dung dịch chứa 2 axit. B. Dung dịch AgNO3 không tác dụng với dung dịch Fe(NO3)2. C. Để phân biệt Al, Na, Al2O3 riêng biệt chỉ cần dùng nước. D. Sắt là kim

Xem thêm

Tổng hợp Lý thuyết thi đại học (Phần 1)

⇒ Thi online đề này: Vào phòng thi ⇒ Đáp án:  1D 2A 3A 4A 5D 6B 7A 8A 9B 10C 11A 12A 13C 14C 15D 16D 17D 18A 19B 20B 21C 22B 23C 24B 25D 26C 27D 28C 29B 30A 31C 32D 33B 34B 35D 36A 37A 38C 39B 40B Câu 1: Phát biểu nào sau đây sai? A. Axit stearic là axit no, mạch hở.         B. Metyl fomat có phản ứng tráng gương. C. Ở điều kiện thường triolein là chất lỏng.          D. Thuỷ phân vinyl axetat thu được ancol metylic.

Xem thêm

Lý thuyết Hóa học (Phần 3)

⇒ Biên soạn và tổng hợp: Cáp Xuân Huy ⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Thi online đề này: Vào phòng thi ⇒ Đề thi, đáp án và giải chi tiết: 101D 102C 103A 104A 105A 106B 107D 108A 109C 110C 111C 112D 113D 114A 115D 116B 117C 118D 119C 120C 121D 122C 123D 124D 125C 126B 127A 128D 129A 130C 131D 132A 133B 134D 135A 136A 137B 138B 139B 140D 141D 142A 143D 144A 145C 146A 147B 148B 149D 150D (Xem giải) Câu 101. Tiến hành các thí nghiệm sau: (a) Cho dung dịch AgNO3 vào dung dịch

Xem thêm

Lý thuyết Hóa học (Phần 2)

⇒ Biên soạn và tổng hợp: Cáp Xuân Huy ⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Thi online đề này: Vào phòng thi ⇒ Đề thi, đáp án và giải chi tiết: 51C 52D 53A 54C 55D 56A 57B 58B 59A 60C 61D 62A 63D 64D 65D 66D 67A 68B 69B 70C 71A 72C 73A 74A 75C 76C 77A 78C 79A 80C 81A 82C 83A 84C 85D 86B 87A 88D 89C 90C 91A 92A 93B 94A 95A 96B 97B 98B 99B 100B (Xem giải) Câu 51. Các phát biểu đúng trong các phát biểu sau là : (1) Thành phần

Xem thêm

Lý thuyết Hóa học (Phần 1)

⇒ Biên soạn và tổng hợp: Cáp Xuân Huy ⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Thi online đề này: Vào phòng thi ⇒ Đề thi, đáp án và giải chi tiết: 1B 2B 3D 4C 5D 6C 7B 8D 9A 10B 11D 12C 13A 14C 15C 16A 17D 18C 19A 20D 21A 22A 23C 24A 25A 26D 27D 28C 29D 30D 31A 32A 33D 34C 35A 36D 37B 38C 39D 40A 41C 42A 43D 44D 45D 46A 47B 48C 49B 50B (Xem giải) Câu 1. Cho các phát biểu sau: 1) Các amin đều độc. 2) Các amin đều

Xem thêm
error: Vui lòng không sao chép !!