Neo Pentan

Cho các tơ sau: tơ xenlulozơ axetat, tơ capron, tơ nitron, tơ visco, tơ nilon-6,6. Có bao nhiêu tơ thuộc loại poliamit?

A. 3.         B. 1.         C. 2.         D. 4.

Neo Pentan đã chọn câu trả lời