Neo Pentan

Tiến hành các thí nghiệm sau:

       (a) Cho Mg vào dung dịch Fe2(SO4)3 dư.

       (b) Sục khí Cl2 vào dung dịch FeCl2.

       (c) Dẫn khí H2 dư qua bột CuO nung nóng.

       (d) Cho Na vào dung dịch CuSO4 dư.

       (e) Nhiệt phân AgNO3.

       (g) Điện phân Al2O3 nóng chảy.

Sau khi kết thúc các phản ứng, số thí nghiệm thu được kim loại là

A. 5.                                 B. 4.

C. 3.                                 D. 2.

Neo Pentan đã chọn câu trả lời