Neo Pentan

Hòa tan hết 28,16 gam hỗn hợp rắn X gồm Mg, Fe3O4 và FeCO3 vào dung dịch chứa H2SO4 và NaNO3, thu được 4,48 lít (đktc) hỗn hợp khí Y (gồm CO2, NO, N2, H2) có khối lượng 5,14 gam và dung dịch Z chỉ chứa các muối trung hòa. Dung dịch Z phản ứng tối đa với 1,285 mol NaOH, thu được 43,34 gam kết tủa và 0,56 lít khí (đktc). Nếu cho Z tác dụng với BaCl2 dư thì thu được 166,595 gam kết tủa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn.

Phần trăm khối lượng Mg trong X là

A. 38,35%.       B. 34,09%.       C. 29,83%.       D. 25,57%.

Phần trăm khối lượng của Fe3O4 trong X là

A. 34,09%.       B. 16,48%.       C. 49,43%.       D. 25,57%.

The First Daisy đã trả lời