Neo Pentan

Thuỷ phân este X có CTPT C4H8O2 trong dung dịch NaOH thu được hỗn hợp hai chất hữu cơ Y và Z trong đó Y có tỉ khối hơi so với H2 là 16. X có công thức là :

A. HCOOC3H7.      B. CH3COOC2H5.

C. C2H5COOCH3.      D. HCOOC3H5.

Neo Pentan chọn trả lời