You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Bài tập este tổng hợp (Phần 13)

Phần 13 gồm các bài về hỗn hợp axit, ancol, este tiếp nối vào các Phần 1Phần 6.

(Xem giải) Câu 1. X, Y là 2 axit cacboxylic đơn chức, Z là một ancol no, đa chức; T là este tạo bởi X, Y, Z và có 4 liên kết π; X, Y, Z, T đều mạch hở (MX < MY). Hỗn hợp A chứa X, Y, Z, T trong đó (nX + nY = 2nT). Cho 13,1 gam A tác dụng vừa đủ với 82 gam dung dịch NaOH kết thúc phản ứng, cô cạn thu được hỗn hợp muối B và hỗn hợp hơi D. Đốt cháy toàn bộ B thu được 0,08 mol Na2CO3; 0,3 mol CO2 và 3,24 gam nước. Cho D phản ứng hết với Na dư thấy có 2,21 mol H2 thoát ra, đồng thời thu được 171,2 gam NaOH. Nếu đốt cháy hoàn toàn 13,1 gam A thu được 0,52 mol CO2. Phần trăm khối lượng của Y trong A gần nhất với

A. 10,47%       B. 11,45%.       C. 10,68%.       D. 12,59%

(Xem giải) Câu 2. X là axit cacboxylic đơn chức; Y và Z là 2 ancol thuộc dãy đồng đẳng của ancol alylic (số C đều không quá 8; MY < MZ); E và F lần lượt là các este tạo bởi X với Y và X với Z (tổng số nguyên tử cacbon trong phân tử F lớn gấp 4 lần số nguyên tử cacbon trong phân tử X). Đốt cháy hoàn toàn 14,08 gam hỗn hợp T gồm X, Y, Z, E, F trong oxi dư thu được 0,6 mol CO2 và 10,08 gam H2O. Nếu cho 14,08 gam T tác dụng với Na dư thì thu được tối đa 1,792 lít khí H2. Khối lượng muối thu được khi cho 14,08 gam  hỗn hợp T tác dụng với dung dịch NaOH dư là

Bạn đã xem chưa:  Bài tập khủng 2016

A. 16,76 gam      B. 18,54 gam     C. 12,88 gam    D. 13,12 gam

(Xem giải) Câu 3. X, Y, Z là 3 axit đơn chức mạch hở, T là trieste của glixerol với X, Y, Z (biết T có tổng số 5 liên kết π trong phân tử và X, Y là hai axit no, thuộc cùng một dãy đồng đẳng). Đốt cháy hoàn toàn 31,92 gam hỗn hợp E chứa X, Y, Z, T cần dùng 1,2 mol O2. Mặt khác 0,325 mol E làm mất màu vừa đủ dung dịch chứa 0,55 mol Br2/CCl4. Nếu lấy 31,92 gam E tác dụng với 460 ml dung dịch NaOH 1M (vừa đủ), thu được dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là:

A. 34,48.        B. 42,12.       C. 38,24.       D. 44,18.

1
Bình luận

Mới nhất Cũ nhất Thích nhiều nhất
Mục lục: Bài tập Este – Học Hóa Online

[…] 7]–[Phần 8]–[Phần 9]–[Phần 10]–[Phần 11]–[Phần 12]–[Phần 13]–[Phần […]

error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!