100 bài tập este tổng hợp (Phần 2)

⇒ Tải file đề bài: Download ĐỀ TỰ LUYỆN SỐ 4 Câu 1: Hỗn hợp M gồm axit cacboxylic X, ancol Y (đều đơn chức, số mol X gấp hai lần số mol Y) và este Z được tạo ra từ X và Y. Cho một lượng M tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa 0,2 mol NaOH, tạo ra 16,4 gam muối và 8,05 gam ancol. Công thức của X và Y là: A. HCOOH và C3H7OH.           B. HCOOH và CH3OH. C. CH3COOH và C2H5OH.           D. CH3COOH và CH3OH.

Xem thêm

100 bài tập este tổng hợp (Phần 1)

⇒ Tải file đề bài: Download ĐỀ TỰ LUYỆN SỐ 1 Câu 1: X, Y, Z, T là các chất béo chỉ chứa một hoặc 2 gốc axit: axit panmitic và axit oleic theo thứ tự phân tử khối tăng dần. Nhiệt độ nóng chảy của các chất béo tăng dần theo thứ tự A. Z < T < X < Y      B. Y < T < Z < X C. T < Z < Y < X      D. X < Y < Z < T ⇒ Xem giải Câu 2: Hỗn hợp X gồm 2 este thơm

Xem thêm
error: Vui lòng không sao chép !!