[2021] Thi thử TN Chuyên Quốc học Huế (Lần 1)

File word đề thi, đáp án và giải chi tiết

⇒ Giải chi tiết và đáp án:

1A 2B 3D 4A 5A 6A 7C 8D 9B 10C
11D 12B 13A 14C 15A 16A 17D 18B 19C 20C
21C 22C 23B 24D 25A 26B 27B 28B 29C 30B
31B 32C 33B 34C 35A 36B 37A 38D 39B 40B

Câu 1: Chất nào sau đây thuộc loại amin bậc một?

A. CH3NH2.       B. CH3CH2NHCH3.       C. (CH3)3N.        D. CH3NHCH3.

(Xem giải) Câu 2: Hợp chất hữu cơ X (C8H15O4N) tác dụng với dung dịch NaOH dư, đun nóng, thu được sản phẩm hữu cơ gồm muối đinatri glutamat và ancol. Số công thức cấu tạo của X là

A. 4.           B. 6.           C. 5.           D. 3.

Câu 3: Trong các ion sau đây, ion nào có tính oxi hóa mạnh nhất?

A. Ca2+.       B. Cu2+.       C. Zn2+.        D. Ag+.

Câu 4: Trong công nghiệp, kim loại nào sau đây chỉ được điều chế bằng phương pháp điện phân nóng chảy

A. Mg.       B. Fe.       C. Cu.        D. Ag.

(Xem giải) Câu 5: Cho sơ đồ chuyển hóa: CH4 (1500°C, làm lạnh nhanh) → X; X + H2 (Pd/PbCO3, t°) → Y; Y + O2 → Z; Z + O2 → T; T + X → M. Biết X, Y, Z, T, M là các hợp chất hữu cơ. Các chất Z, M lần lượt là

A. CH3CHO và CH3COOC2H3.       B. CH3CHO và C2H3COOC2H3.

C. C2H2 và CH3COOH.        D. C2H5OH và CH3COOC2H3.

(Xem giải) Câu 6: Cho a mol bột Mg vào dung dịch chứa b mol CuSO4 và c mol FeSO4. Kết thúc phản ứng thu được dung dịch chứa 2 muối. Mối liên hệ giữa a, b, c là

A. b ≤ a < b + c.       B. b < a ≤ b + c.       C. a < b.        D. a > b + c.

Câu 7: Công thức nào sau đây có thể là công thức của chất béo?

A. C3H5(COOC17H35)3.       B. C3H5(OCOC13H31)3.

C. C3H5(OCOC17H33)3.       D. C3H5(OCOC4H9)3.

(Xem giải) Câu 8: Trung hòa hòan tòan 8,88 gam một amin (bậc một, mạch cacbon không phân nhánh) bằng axit HCl, tạo ra 17,64 gam muối. Amin có công thức là

A. H­2­NCH­2­CH­2­CH­2­CH­2­NH­2­.        B. CH­3­CH­2­CH­2­­NH­2­.

C. H­2­NCH­2­CH­2­­NH­2­              D. H­2­NCH­2­CH­2­CH­2­NH­2­.

(Xem giải) Câu 9: Thủy phân hoàn toàn m gam đipeptit Gly-Ala (mạch hở) bằng dung dịch KOH vừa đủ, thu được dung dịch X. Cô cạn toàn bộ dung dịch X thu được 2,4 gam muối khan. Giá trị của m là

A. 1,22.       B. 1,46.       C. 1,36.       D. 1,64.

Câu 10: Phản ứng nào sau đây sai?

A. 4FeO + O2 → 2Fe2O3.        B. 2FeO + 4H2SO4 đặc → Fe2(SO4)3 + SO2 + 4H2O.

C. FeO + 2HNO3 → Fe(NO3)2 + H2O.       D. FeO + 4HNO3 đặc → Fe(NO3)3 + NO2 + 2H2O

(Xem giải) Câu 11: Thí nghiệm nào sau đây thu được muối sắt(II) sau khi kết thúc phản ứng?

A. Đốt cháy Fe trong bình khí Cl2 dư.

B. Cho Fe(OH)2 vào dung dịch H2SO4 đặc, nóng.

C. Cho Fe vào dung dịch HNO3 loãng dư.

D. Cho Fe vào dung dịch CuSO4.

(Xem giải) Câu 12: Khi cho lồng khí hiđro (có dư) đi qua ống nghiệm chứa hỗn hợp bột Al2O3, FeO, CuO, MgO nung nóng đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. Chất rắn còn lại trong ống nghiệm là:

Bạn đã xem chưa:  [2021] Thi thử TN chuyên Nguyễn Trãi - Hải Dương (Lần 3)

A. Al2O3, FeO, CuO, Mg.       B. Al2O3, Fe, Cu, MgO.

C. Al, Fe, Cu, Mg.       D. Al, Fe, Cu, MgO.

(Xem giải) Câu 13: Để tách Ag ra khỏi hỗn hợp Ag, Cu, Fe mà không làm thay đổI khối lượng Ag, ta dùng dư hóa chất

A. FeCl3.       B. HNO3.       C. AgNO3.       D. HCl.

Câu 14: Vào mùa đông, nhiều gia đình sử dụng bếp than đặt trong phòng kín để sưởi ấm gây ngộ độc khí có thể dẫn tới tử vong. Nguyên nhân gây ngộ độc là do khí nào sau đây?

A. N2.       B. H2.       C. CO.       D. O3.

Câu 15: Saccarozơ là một loại đissaccarit có nhiều trong cây mía, hoa thốt nốt, củ cải đường. Công thức phân tử của saccarozơ là

A. C12H22O11.       B. C6H12O6.       C. (C6H10O5)n.        D. C2H4O2.

Câu 16: Quá trình kết hợp nhiều phân tử nhỏ (monome) thành phần tử lớn (polime) đồng thời giải phóng những phân từ nhỏ khác (thí dụ H2O) được gọi là phản ứng

A. trùng ngưng       B. trùng hợp.       C. xà phòng hóa.       D. thủy phân.

(Xem giải) Câu 17: Một dung dịch chứa x mol Ca2+, y mol Mg2+, z mol Cl-, t mol HCO3-. Biểu thức liên hệ giữa x, y, z, t là

A. x + y =  2z + 2t.       B. 3x + 3y = z + t.       C. x + y = z + t.       D. 2x + 2y = z + t.

Câu 18: Phương pháp chung để điều chế các kim loại Na, Ca, AI trong công nghiệp là

A. điện phân dung dịch.        B. điện phân nóng chảy.       C. nhiệt luyện.       D. thủy luyện.

(Xem giải) Câu 19: Cho sơ đồ chuyển hoá: Glucozơ → X → Y → CH3COOH. Hai chất X, Y lần lượt là

A. CH3CHO và CH3CH2OH.        B. CH3CH2OH và CH≡CH.

C. CH3CH2OH và CH3CHO.        D. CH3CH(OH)COOH và CH3CHO.

Câu 20: Tên của hợp chất CH3COOCH2CH3 là

A. metyl propionat.       B. metyl axetat.       C. etyl axetat.        D. propyl axetat.

Câu 21: Dung dịch nào sau đây làm quỳ tím chuyển sang màu xanh?

A. Glyxin.       B. Glucozơ.       C. Metylamin.       D. Anilin.

Câu 22: Tơ nào sau đây thuộc loại tơ poliamit?

A. Tơ axetat.       B. Tơ nitron.       C. Tơ nilon-6,6.       D. Tơ visco.

Câu 23: Số đồng phân este ứng với công thức phân tử C3H6O2 là

A. 4.       B. 2.       C. 3.        D. 5.

(Xem giải) Câu 24: Sắt có thể tác dụng được với tất cả các chất trong dãy nào sau đây?

A. CuSO4, Cl2, HNO3 đặc nguội, HCl.       B. Mg(NO3), O2, H2SO4 loãng, S.

C. AgNO3, Cl2, HCl, NaOH.        D. Cu(NO3)2, S, H2SO4 loãng, O2.

Câu 25: Thí nghiệm nào sau đây chỉ xảy ra ăn mòn hóa học?

A. Nhúng thanh Cu vào dung dịch Fe2(SO4)3.

B. Nhúng thanh Zn vào dung dịch CuSO4.

C. Nhúng thanh Cu vào dung dịch AgNO3.

D. Nhúng thanh Fe vào dung dịch CuSO4 và H2SO4 loãng.

Bạn đã xem chưa:  [2021] Thi thử TN trường Đào Duy Từ - Hà Nội (Lần 6)

Câu 26: Dãy gồm các dung dịch đều tham gia phản ứng tráng bạc là:

A. fructozơ, glixerol, anđehit axetic.       B. glucozơ, axit fomic, anđehit axetic.

C. glucozơ, fructozơ, saccarozơ.        D. glucozơ, glixerol, axit fomic.

Câu 27: Kim loại Fe không phản ứng với chất nào sau đây trong dung dịch?

A. AgNO3.       B. MgCl2.       C. FeCl3.       D. CuSO4.

Câu 28: Cho hỗn hợp gồm Fe và Cu vào dung dịch HNO3, sau khi phản ứng kết thúc thu được dung dịch X và chất rắn Y. Muối thu được trong dung dịch X là

A. Fe(NO3)3.        B. Fe(NO3)2.       C. Cu(NO3)2.        D. Fe(NO3)3 và Cu(NO3)2.

Câu 29: Kim loại X được sử dụng trong nhiệt kế, áp kế và một số thiết bị khác. Ở điều kiện thường, X là chất lỏng. Kim loại X là

A. Pb.       B. W.       C. Hg.       D. Cr.

Câu 30: Kết quả thí nghiệm của các dung dịch X, Y, Z, T với thuốc thử được ghi ở bảng sau:

Mẫu thử Thuốc thử Hiện tượng
X Quỳ tím Chuyển màu hồng
Y Dung dich I2 Có màu xanh tím
Z Dung dịch AgNO3 trong NH3 Kết tủa Ag
T Nước brom Kết tủa trắng

Các dung dịch X, Y, Z lần lượt là:

A. Axit glutamic, tinh bột, anilin, glucozơ.       B. Axit glutamic, tinh bột, glucozơ, anilin.

B. Axit glutamic, glucozơ, tinh bột, anilin.       D. Anilin, tinh bột, glucozơ, axit glutamic.

(Xem giải) Câu 31: Có 4 mệnh đề sau
(1) Hỗn hợp Na2O + Al2O3 (tỉ lệ mol 1: 1) tan hết trong nước dư
(2) Hỗn hợp Fe2O3 + Cu (tỉ lệ mol 1: 1) tan hết trong dung dịch HCl dư
(3) Hỗn hợp KNO3 + Cu (tỉ lệ mol 1: 1) tan hết trong dung dịch NaHSO4 dư
(4) Hỗn hợp FeS + CuS (tỉ lệ mol 1:1) tan hết trong dung dịch HCl dư
Số mệnh đề đúng là

A. 4.       B. 3       C. 1       D. 2

(Xem giải) Câu 32: Nung nóng hỗn hợp chất rắn A gồm a mol Mg và 0,25 mol Cu(NO3)2, sau một thời gian thu được chất rắn X và 0,45 mol hỗn hợp khí NO2 và O2. X tan hoàn toàn trong dung dịch chứa vừa đủ 1,3 mol HCl, thu được dung dịch Y chứa m gam hỗn hợp muối clorua, và thoát ra 0,05 mol hỗn hợp khí Z gồm N2 và H2, tỉ khối của Z so với H2 là 11,4. Giá trị m gần nhất là

A. 82.         B. 74.          C. 72.          D. 80.

(Xem giải) Câu 33: Cho 39,6 gam hỗn hợp gồm K2CO3 và KHSO3 vào 147 gam dung dịch H2SO4 20%, đun nóng đến khi kết thúc các phản ứng thu được dung dịch X. Dung dịch X chứa các chất tan là

A. K2SO4.        B. K2SO4 và H2SO4.       C. K2SO4, KHSO3, KHSO4.        D. K2SO4, KHSO3.

(Xem giải) Câu 34: Hỗn hợp M gồm hai este đơn chức. Cho m gam M tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH đun nóng, thu được 17 gam một muối và 12,4 gam hỗn hợp N gồm hai anđehit thuộc cùng dãy đồng đẳng. Tỉ khối hơi của N so với H2 là 24,8. Cho m gam M phản ứng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 đun nóng, thu được tối đa a gam Ag. Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m và a lần lượt là

Bạn đã xem chưa:  [2021] Thi cuối kỳ 2 sở GDĐT Cần Thơ

A. 25,15 và 108.     B. 25,15 và 54.        C. 19,40 và 108.     D. 19,40 và 54.

(Xem giải) Câu 35: Hỗn hợp M gồm 1 ancol X, axit cacboxylic Y (đều no, hở, đơn chức) và este Z tạo ra từ X và Y. Đốt cháy hoàn toàn m gam M cần dùng vừa đủ 0,18 mol O2, sinh ra 0,14 mol CO2. Cho m gam M trên vào 500ml dung dịch NaOH 0,1M đun nóng, sau khi kết thúc các phản ứng thu được dung dịch N. Cô cạn dung dịch N còn lại 3,68 gam rắn khan. Công thức của Y là

A. C2H5COOH.        B. HCOOH.        C. C3H7OH.        D. CH3COOH.

(Xem giải) Câu 36: Hỗn hợp M gồm CH3CH2OH, CH2=CHCH2OH, CH3COOH, CH2=CHCOOH, HCOOCH3. Đốt cháy hoàn toàn m gam M cần dùng vừa đủ 0,4 mol O2, thu được 0,35 mol CO2 và 0,35 mol H2O. Mặt khác, cho m gam M trên tác dụng vừa đủ với 50 gam dung dịch Ba(OH)2 nồng độ x%. Giá trị của x là

A. 68,40.       B. 17,10.       C. 34,20.       D. 8,55.

(Xem giải) Câu 37: Hỗn hợp khí X gồm CO, CO2 và N2, tỉ khối của X so với H2 là 19. Cho m gam X phản ứng hoàn toàn với 100 ml dung dịch Y chứa NaOH 2M và Na2CO3 1,5M, thu được dung dịch Z. Cho Z tác dụng với lượng dư dung dịch CaCl2, sau khi kết thúc phản ứng thu được 10 gam kết tủa. Giá trị của m là

A. 15,2.        B. 9,5.        C. 13,3.        D. 30,4.

(Xem giải) Câu 38: Cho X, Y, Z là ba peptit mạch hở và MX > MY > MZ. Đốt cháy hoàn toàn a mol mỗi peptit X, Y hoặc Z đều thu được số mol CO2 nhiều hơn số mol H2O là a mol. Mặt khác, đun nóng 69,8 gam hỗn hợp E chứa X, Y và 0,16 mol Z (số mol của X nhỏ hơn số mol của Y) với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được dung dịch chỉ chứa 2 muối của alanin và valin có tổng khối lượng 101,04 gam. Phần trăm khối lượng của X có trong hỗn hợp E gần với giá trị nào nhất:

A. 10%.         B. 95%.         C. 54%.         D. 12%.

(Xem giải) Câu 39: Có các kết luận sau:
(1) Từ glyxin, alanin và valin sẽ tạo ra được 6 tripeptit chứa đồng thời glyxin, alanin và valin.
(2) C8H10O có 4 ancol thơm khi bị oxi hóa tạo ra sản phẩm có khả năng tham gia phản ứng tráng gương.
(3) C4H8 có 3 đồng phân mạch hở làm mất màu dung dịch brom.
(4) C4H11N có 4 đồng phân khi tác dụng với HCl tạo ra muối dạng RNH3Cl.
Số kết luận đúng là

A. 2.       B. 3.       C. 1.        D. 4.

(Xem giải) Câu 40: Hòa tan hỗn hợp X gồm CuSO4 và Fe2(SO4)3 vào nước được dung dịch Y. Cho Fe dư vào dung dịch Y đến khi các phản ứng kết thúc thu được dung dịch Z có khối lượng bằng khối lượng dung dịch Y (bỏ qua sự thủy phân của các ion trong dung dịch và sự bay hơi của nước). Phần trăm khối lượng của CuSO4 trong X là

A. 26,32%.        B. 73,68%.       C. 63,20%.         D. 5,40%.

Bình luận

200
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!