Neo Pentan

Cho 39,6 gam hỗn hợp gồm K2CO3 và KHSO3 vào 147 gam dung dịch H2SO4 20%, đun nóng đến khi kết thúc các phản ứng thu được dung dịch X. Dung dịch X chứa các chất tan là

A. K2SO4.        B. K2SO4 và H2SO4.

C. K2SO4, KHSO3, KHSO4.        D. K2SO4, KHSO3.

adjken đã trả lời