Neo Pentan

Để tách Ag ra khỏi hỗn hợp Ag, Cu, Fe mà không làm thay đổi khối lượng Ag, ta dùng dư hóa chất

A. FeCl3.       B. HNO3.       C. AgNO3.       D. HCl.

Neo Pentan đã chọn câu trả lời