Neo Pentan

Cho a mol bột Mg vào dung dịch chứa b mol CuSO4 và c mol FeSO4. Kết thúc phản ứng thu được dung dịch chứa 2 muối. Mối liên hệ giữa a, b, c là

A. b ≤ a < b + c.       B. b < a ≤ b + c.

C. a < b.        D. a > b + c.

Neo Pentan đã chọn câu trả lời