Neo Pentan

Sắt có thể tác dụng được với tất cả các chất trong dãy nào sau đây?

A. CuSO4, Cl2, HNO3 đặc nguội, HCl.

B. Mg(NO3), O2, H2SO4 loãng, S.

C. AgNO3, Cl2, HCI, NaOH.

D. Cu(NO3)2, S, H2SO4 loãng, O2.

Neo Pentan sửa câu hỏi