Neo Pentan

Khi cho lồng khí hiđro (có dư) đi qua ống nghiệm chứa hỗn hợp bột Al2O3, FeO, CuO, MgO nung nóng đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. Chất rắn còn lại trong ống nghiệm là:

A. Al2O3, FeO, CuO, Mg.       B. Al2O3, Fe, Cu, MgO.

C. Al, Fe, Cu, Mg.       D. Al, Fe, Cu, MgO.

Neo Pentan đã chọn câu trả lời