Neo Pentan

Một dung dịch chứa x mol Ca2+, y mol Mg2+, z mol Cl-, t mol HCO3-. Biểu thức liên hệ giữa x, y, z, t là

A. x + y =  2z + 2t.       B. 3x + 3y = z + t.

C. x + y = z + t.       D. 2x + 2y = z + t.

Neo Pentan đã chọn câu trả lời