Neo Pentan

Hỗn hợp X gồm ba este đều mạch hở trong phân tử chỉ chứa một loại nhóm chức. Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol X thu được 49,72 gam CO2 và 14,58 gam H2O. Mặt khác đun nóng 0,2 mol X với dung dịch NaOH vừa đủ thu được hỗn hợp Y gồm hai ancol đều no, đơn chức, kế tiếp trong dãy đồng đẳng và 24,6 gam hỗn hợp Z gồm hai muối của hai axit có mạch cacbon không phân nhánh. Đun nóng toàn bộ Y với H2SO4 đặc ở 140°C (hiệu suất đạt 100%) thu được 6,96 gam hỗn hợp gồm ba ete. Phần trăm khối lượng este có khối lượng phân tử lớn nhất là

A. 37,8%         B. 38,9%         C. 39,8%         D. 38,7%

Neo Pentan chọn trả lời