toilaminhphuc

Đốt cháy hoàn toàn 0,5 mol hỗn hợp P gồm este no, đơn chức A và 2 hiđrocacbon X, Y ở thể khí (đều mạch hở) thu được CO2 và 16,2 gam nước. Mặc khác, 0,5 mol P tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 tạo 78 gam kết tủa, thấy thoát ra 3,36 lít khí (đktc) không làm mất màu dung dịch brom. Phần trăm khối lượng của hiđrocacbon có phân tử khối lớn hơn trong P là:

A. 31%.        B. 13%.       C. 12%.       D. 23%.

Neo Pentan chọn trả lời