All Side Blance

X là este đơn chức, không no chứa một nối đôi C=C; Y là este hai chức (X, Y đều mạch hở). Đốt cháy hoàn toàn 18,1 gam hỗn hợp E chứa X, Y thu được CO2 và H2O có tổng khối lượng 51,22 gam. Mặt khác đun nóng 18,1 gam E cần dùng 80,0 gam dung dịch KOH 13,3%; cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được phần rắn chứa một muối duy nhất và phần hơi chứa 2 ancol đều no có cùng số nguyên tử cacbon. Nếu lấy 59,5 gam Y tác dụng với dung dịch Br2 dư thì lượng Br2 phản ứng là

A. 104,0 gam.       B. 112,0 gam.      C. 120,0 gam.     D. 128,0 gam.

Neo Pentan chọn trả lời