Neo Pentan

Hỗn hợp X gồm một etse và một ancol đều mạch hở, trong phân tử mỗi chất chỉ chứa 1 loại nhóm chức. Đốt cháy hoàn toàn 9,76 gam X cần dùng 0,44 mol O2. Mặt khác cho 9,76 gam X tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH thu được một muối natri axetat duy nhất và hỗn hợp Y gồm hai ancol. Dẫn toàn bộ Y qua bình đựng Na dư thất thoát ra 2,128 lít H2 (đktc) đồng thời khối lượng bình tăng 5,79 gam. Phần trăm khối lượng của ancol trong X là

A. 27,15%         B. 23,57%         C. 32,16%         D. 31,76%

Neo Pentan chọn trả lời