toilaminhphuc

Thủy phân hoàn toàn m gam X gồm este đơn chức A và este hai chức B (đều mạch hở) bằng 210 ml dung dịch NaOH 1M (vừa đủ) thu được m – 0,56 gam hỗn hợp muối Y và hai ancol kế tiếp trong dãy đồng đẳng. Nếu đốt cháy hoàn toàn m gam X trên, sản phẩm thu được dẫn qua bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư thì thấy khối lượng bình tăng 43 gam đồng thời xuất hiện 74 gam kết tủa. Cho các phát biểu sau:

(a) Nếu tách nước 2 ancol trên thì thu được 2 anken.

(b) Hỗn hợp Y có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc.

(c) Phần trăm khối lượng của este đơn chức trong X là 17,9%.

(d) Khối lượng muối có phân tử khối lớn hơn trong Y là 3,35 gam.

(e) Este 2 chức có 3 đồng phân thỏa mãn.

Số phát biểu đúng là:

A. 1.          B. 4.         C. 2.         D. 3.

Neo Pentan chọn trả lời