You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Bài tập este tổng hợp (Phần 13)

Phần 13 gồm các bài về hỗn hợp axit, ancol, este tiếp nối vào các Phần 1 và Phần 6. (Xem giải) Câu 1. X, Y là 2 axit cacboxylic đơn chức, Z là một ancol no, đa chức; T là este tạo bởi X, Y, Z và có 4 liên kết π; X, Y, Z, T đều mạch hở (MX < MY). Hỗn hợp A chứa X, Y, Z, T trong đó (nX + nY = 2nT). Cho 13,1 gam A tác dụng vừa đủ với 82 gam dung dịch NaOH kết thúc phản ứng, cô cạn thu được hỗn

Xem thêm

Bài tập este tổng hợp (Phần 6)

⇒ Tải file đề bài: Download Phần 6 này tiếp tục tổng hợp những bài hỗn hợp axit, ancol, este giải theo phương pháp Quy đổi, nối tiếp của Phần 1 (⇒ Xem Phần 1) (Xem giải) Câu 1. X, Y là 2 axit cacboxylic đều hai chức (trong đó X no, Y có 1 liên kết C=C); Z là este thuần chức tạo bởi X, Y và ancol no T. Đốt cháy 21,58 hỗn hợp E chứa X, Y, Z (số mol của Y gấp 2 lần số mol Z) cần dùng vừa đủ 0,275 mol O2. Mặt khác đun

Xem thêm

Bài tập hỗn hợp este

⇒ Tải file đề bài: Download Phần này tổng hợp các bài hỗn hợp axit, ancol, este giải theo phương pháp Quy đổi. Các bài có tương tự được tổng hợp ở Phần 6. (⇒ Xem phần 6) Câu 1. X là hỗn hợp chứa một axit đon chức, một ancol hai chức và một este hai chức (đều mạch hở). Người ta cho X qua dung dịch nước Br2 thì không thấy nước Br2 bị nhạt màu. Đốt cháy hoàn toàn 0,09 mol X cần 10,752 lít khí O2 (đktc). Sau phản ứng thấy khối lượng của CO2 lớn hơn

Xem thêm
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!