You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Độ dinh dưỡng của phân bón (Phần 1)

(Xem giải) Câu 1. Một loại phân đạm ure có độ dinh dưỡng là 46,00%. Giả sử tạp chất trong phân chủ yếu là (NH4)2CO3. Phần trăm về khối lượng của ure trong phân đạm này là:

A. 92,29%.          B. 96,19%.          C. 98,57%.           D. 97,58%.

(Xem giải) Câu 2. Cho m gam một loại quặng photphorit (chứa 7% là tạp chất trơ không chứa photpho) tác dụng vừa đủ với dung dịch H2SO4 đặc để sản xuất supephotphat đơn. Độ dinh dưỡng của supephotphat đơn thu được khi làm khan hỗn hợp sau phản ứng là?

A. 34,20%.        B. 26,83%.        C. 42,60%.        D. 53,62%.

(Xem giải) Câu 3. Một loại phân kali có thành phần chính là KCl (còn lại là tạp chất không chứa kali) được sản xuất từ quặng xinvinit có độ dinh dưỡng 55%. Phần trăm khối lượng của KCl trong loại phân kali đó là:

A. 65,75%.       B. 95,51%.      C. 88,52%.       D. 87,18%.

(Xem giải) Câu 4. Một loại phân supephotphat kép có chứa 75% muối canxi đihiđrophotphat, còn lại gồm các chất không chứa photpho. Độ dinh dưỡng của loại phân lân này là:

A. 45,51%.        B. 91,02%.        C. 19,87%.       D. 39,74%.

(Xem giải) Câu 5. Một loại phân kali chứa 59,6% KCl, 34,5% K2CO3 về khối lượng, còn lại là SiO2. Độ dinh dưỡng của loại phân bón trên là:

A. 61,1.        B. 49,35.        C. 50,7.        D. 60,2.

Bạn đã xem chưa:  Khử oxit kim loại bằng CO, H2, NH3 (Phần 1)

(Xem giải) Câu 6. Một loại quặng có chứa 74,4% Ca3(PO4)2, còn lại là CaCO3 và SiO2. Để điều chế phân supephotphat đơn (hỗn hợp gồm Ca(H2PO4)2 và CaSO4) từ 100 kg quặng trên người ta cần dùng vừa đủ 110 kg dung dịch H2SO4 63,7%. Xác định độ dinh dưỡng của loại supephotphat đơn điều chế được trên?

(Xem giải) Câu 7. Chất A là 1 loại phân đạm chứa 46,67% nitơ. Để đốt cháy hoàn toàn 1,8 gam A cần 1,008 lít O2 (đktc). Sản phẩm cháy gồm N2, CO2, hơi H2O, trong đó tỉ lệ thể tích VCO2 : VH2O = 1 : 2. Xác định công thức phân tử, viết công thức cấu tạo của A biết rằng công thức đơn giản nhất của A cũng là công thức phân tử.

Bình luận

error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!