nguyenthikimchi@

Một loại phân bón chứa các muối NH4NO3, KNO3 và NH4H2PO4 và các tạp chất khác (không chưa nguyên tố dinh dưỡng) có độ dinh dưỡng như sau:13% N, 5,7% P2O5, 17,4% K2O. Hỏi trong 100kg phân bón trên có bao nhiêu kg khối lượng mỗi muối ban đầu.

Neo Pentan đã chọn câu trả lời