You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Halogen và hợp chất (Phần 3)

⇒ Tải file đề bài: Download (Xem giải) Câu 1: Cho m gam hỗn hợp X gồm MnO2, K2MnO4 và KMnO4 có tỉ lệ số mol 1 : 1 : 1 tác dụng với dung dịch HCl đặc dư thu được V lít Cl2 (đktc) và dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y thu được m + 19,14 gam muối khan. Giá trị của V là A. 14,336       B. 14,560       C. 14,784       D. 15,008 (Xem giải) Câu 2: Hoà tan hoàn toàn m gam hỗn hợp MgO và Fe2O3 (tỉ

Xem thêm

Halogen và hợp chất (Phần 2)

(Xem giải) Câu 1. Cho 39,5 gam hỗn hợp X gồm MgCO3, MgCl2, BaCO3 tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl thu được dung dịch chứa 41,7 gam chất tan. Phần trăm khối lượng nguyên tố oxi trong hỗn hợp X là A. 22,41%         B. 25,18%         C. 19,61%          D. 24,30% (Xem giải) Câu 2. Hòa tan m gam hỗn hợp MgO, Fe2O3 và CuO cần vừa đủ 400 gam dung dịch HCl 14,6% thu được dung dịch Y. Cho dung dịch Y tác dụng với dung dịch NaOH

Xem thêm

Halogen và hợp chất (Phần 1)

⇒ Tải file đề bài: Download (Xem giải) Câu 1: Khi cho 100ml dung dịch KOH 1M vào 100ml dung dịch HCl thu được dung dịch có chứa 6,525 gam chất tan. Nồng độ mol (hoặc mol/l) của HCl trong dung dịch đã dùng là A. 0,75M.                    B. 1M.                         C. 0,25M.                    D. 0,5M. (Xem giải) Câu 2: Cho kim loại M tác dụng với Cl2 được muối X; cho kim loại M tác dụng với dung dịch HCl được muối Y. Nếu cho kim loại M tác dụng với dung dịch muối X ta cũng được muối

Xem thêm
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!