Neo Pentan

Ankan X chứa 16,67%H về khối lượng. Trong phân tử X có chứa cacbon bậc IV. Tên gọi của X là

A. 2,3-đimetyl butan.       B. 2,2-đimetyl pentan.

C. 2,2-đimetyl butan.       D. 2,2-đimetyl propan.

Neo Pentan đã chọn câu trả lời