You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Chất khử với H+ và NO3- (Phần 18)

(Xem giải) Câu 1. Hỗn hợp X gồm Fe2O3, Fe, Cr, FeO và CuO trong đó kim loại chiếm 80% khối lượng hỗn hợp. Cho 6,72 lít khí CO (đktc) đi qua m gam X đun nóng, sau một thời gian thu được chất rắn Y và hỗn hợp khí Z có tỉ khối so với H2 bằng 18. Hòa tan hoàn toàn Y trong dung dịch HNO3 đặc nóng dư thu được dung dịch chứa (m + 33,9) gam muối và 3,36 lít khí NO2 (đktc và là sản phẩm khử duy nhất). Giá trị của m gần giá trị

Xem thêm

Chất khử với H+ và NO3- (Phần 17)

⇒ Tải file đề bài: Download (Xem giải) Câu 1. Cho m gam hỗn hợp X gồm Mg, Fe3O4, Fe(NO3)2 tác dụng với dung dịch chứa 2,98 mol HCl và 0,5 mol KNO3 thu được dung dịch Y chỉ chứa (m + 133,65) gam muối và 0,02 mol khí NO duy nhất. Cho Y tác dụng với dung dịch NaOH dư thu được kết tủa. Nung kết tủa trong không khí thấy khối lượng giảm 27,02 gam. Mạt khác, cho m gam X tác dụng với dung dịch H2SO4 (đặc, nóng dư) thu được 0,33 mol SO2. Biết rằng các phản

Xem thêm

Chất khử với H+ và NO3- (Phần 16)

⇒ Tải file đề bài: Download (Xem giải) Câu 1. Hỗn hợp X chứa Fe và Mg. Cho m gam X tác dụng HCl vừa đủ thu được V lít H2 và dung dịch chứa (2m + 13,53) gam muối. Cho m gam hỗn hợp X tác dụng dung dịch HNO3 dư thu được 0,5V lít hỗn hợp khí Y (gồm NO và N2O có tỷ khối so với H2 là 216/13) và dung dịch Z thu được 73,02 gam muối khan. Giá trị của m là A. 14,16         B. 19,76          C. 19,52   

Xem thêm

Chất khử với H+ và NO3- (Phần 15)

⇒ Tải file đề bài: Download (Xem giải) Câu 1. Hòa tan hết a gam hỗn hợp gồm Mg, Al, Al2O3 trong dung dịch hỗn hợp chứa 0,26 mol KHSO4 và 0,03 mol KNO3. Sau phản ứng thu được 0,672 lít (đktc) hỗn hợp X gồm 2 khí, trong đó có một khí không màu hóa nâu trong không khí, tỉ khối của X đối với H2 bằng 31/3 và dung dịch Y chứa 38,82 gam muối trung hòa. Cho dung dịch NaOH phản ứng hết các chất trong dung dịch Y thấy có 0,24 mol NaOH tham gia phản ứng,

Xem thêm

Chất khử với H+ và NO3- (Phần 14)

⇒ Tải file đề bài: Download Câu 1. Hòa tan hoàn toàn 0,5 mol hỗn hợp X chứa Fe, Mg, Fe3O4 và Fe(NO3)2 trong dung dịch chứa 0,08 mol HNO3 và 0,71 mol H2SO4 thu được dung dịch Y chỉ chứa hỗn hợp muối trung hòa có khối lượng lớn hơn khối lượng X là 62,6 gam và 3,136 lít hỗn hợp khí Z (đktc) gồm hai đơn chất khí với tổng khối lượng là 1,58 gam. Cho tiếp dung dịch Ba(OH)2 dư vào dung dịch Y thu được 211,77 gam kết tủa. Phần trăm khối lượng của Fe có trong

Xem thêm

Chất khử với H+ và NO3- (Phần 13)

⇒ Tải file đề bài: Download Câu 1. Hòa tan hết 40,0 gam hỗn hợp X gồm Fe, Fe3O4, Fe(OH)3, Fe(NO3)2 trong dung dịch chứa 0,5 mol H2SO4 loãng, sau khi phản ứng kết thúc, thu được dung dịch Y chỉ chứa 74,12 gam các muối trung hòa và 0,16 mol khí NO (sản phẩm khử duy nhất của N+5). Cho dung dịch Ba(OH)2 dư vào Y, lấy kết tuả đem nung ngoài không khí đến khối lượng không đổi thu được 148,5 gam rắn khan. Phần trăm khối lượng của Fe đơn chất trong hỗn hợp X A. 25,2% 

Xem thêm

Chất khử với H+ và NO3- (Phần 12)

⇒ Tải file đề bài: Download Câu 1. Đốt cháy 11,52 gam hỗn hợp gồm Ca và Mg trong oxi một thời gian thu được m gam rắn X. Nghiền nhỏ rắn X, sau đó cho vào dung dịch chứa HCl và 0,09 mol NaNO3. Kết thúc phản ứng thu được dung dịch Y chỉ chứa 3 muối; 1,16 gam kết tủa và 2,352 lít (đktc) hỗn hợp khí Z gồm N2O, N2 và H2. Tỉ khối của Z so với He bằng 89/21. Cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch Y, thu được 3,48 gam kết tủa. Giá trị m

Xem thêm

Chất khử với H+ và NO3- (Phần 11)

⇒ Tải file đề bài: Download Câu 1. Hòa tan hết 10,62 gam hỗn hợp gồm  Fe và Zn vào 800 ml dung dịch X gồm NaNO3 0,45 M và H2SO4 1M thu được dung dịch Y và 3,584 lít khí NO (duy nhất). Dung dịch Y hòa tan  được tối đa m gam bột sắt và thu được V lít khí. Các khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn và NO là sản phẩm khử duy nhất của N+5. Gía trị của m và V lần lượt là A. 20,16 gam và 4,48 lít             

Xem thêm

Chất khử với H+ và NO3- (Phần 10)

⇒ Tải file đề bài: Download Câu 1. Hỗn hợp X gồm Mg, Al, MgO, FeO, Mg(OH)2, Al(OH)3. Nung m gam X trong điều kiện không có không khí đến khối lượng không đổi thu được (m – 1,44) gam hỗn hợp rắn Y. Để hòa tan m gam hỗn hợp X cần 1,5 lit dung dịch HCl 1M, thu được 3,808 lít H2. Mặt khác cho m gam X tác dụng với lượng dư dung dịch HNO3 thu được 4,48 lít khí NO và dung dịch Z. Cô cạn Z, thu được a gam muối khan. Biết thể tích các

Xem thêm

Chất khử với H+ và NO3- (Phần 9)

⇒ Tải file đề bài: Download Câu 1. Cho hỗn hợp X gồm 6,12 gam kim loại M và 3,6 gam oxit của nó (M hóa trị không đổi) tác dụng với 400 ml dung dịch chứa H2SO4 1M và KNO3 vừa đủ sau phản ứng thu được dung dịch Y (chỉ chứa muối sunfat trung hòa) và 1,47 gam hỗn hợp khí T gồm N2, N2O, H2. Cho dung dịch xút 1M dư vào Y sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn có 705 ml xút phản ứng, lượng kết tủa đem nung trong không khí đến khối lượng

Xem thêm

Chất khử với H+ và NO3- (Phần 8)

⇒ Tải file đề: Download Câu 1. Hòa tan m gam hỗn hợp X gồm Mg, FeCl2 và Fe(NO3)2 cần vừa đúng 220 ml dung dịch HCl 2M, đun nhẹ thu được dung dịch Y và 1,792 lít hỗn hợp khí Z (đktc) gồm hai khí không màu trong đó có một khí hóa nâu ngoài không khí. Tỉ khối hơi của Z so với H2 là 8. Cho dung dịch Y tác dụng với một lượng dung dịch AgNO3 vừa đủ thu được 83,6 gam kết tủa và dung dịch T. Cho từ từ đến đến dư dung dịch NaOH

Xem thêm

Chất khử với H+ và NO3- (Phần 7)

⇒ Tải file đề bài: Download Câu 1. Cho 58,35 gam hỗn hợp X gồm Al, Al2O3, Al(NO3)3 (oxi chiếm 34,962% về khối lượng) vào dung dịch chứa 3,95 mol NaHSO4 và 0,1 mol NaNO3 đến khi phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch Y chỉ chứa muối trung hòa và 0,45 mol hỗn hợp khí Z gồm N2O, N2 và H2. Cho Y tác dụng tối đa với 5,1 mol NaOH. Vậy phân trăm thể tích của N2O trong Z là A. 11,11%         B. 22,22%         C. 33,33%          D.

Xem thêm

Chất khử với H+ và NO3- (Phần 6)

⇒ Tải file đề bài: Download Câu 1. Hòa tan hoàn toàn 5,22 gam hỗn hợp bột gồm Mg, MgO, Mg(OH)2, MgCO3, Mg(NO3)2 bằng một lượng vừa đủ dung dịch chứa 0,26 mol HNO3 thu được dung dịch X và 0,448 lít hỗn hợp khí (N2O và CO2). Dung dịch X phản ứng vừa đủ với 250 ml dung dịch NaOH 1M thu được 6,96 gam kết tủa trắng. Tính phần trăm theo khối lượng của Mg(OH)2 trong hỗn hợp ban đầu là? A. 11,11%        B. 22,22%        C. 33.33%        D. 44,44% ⇒

Xem thêm

Chất khử với H+ và NO3- (Phần 5)

⇒ Tải file đề: Download Câu 1. Hòa tan hết hỗn hợp rắn X gồm Al, Fe(NO​3​​)​2​​, Fe vào dung dịch chứa 0,5 mol HCl và 0,03 mol NaNO​3​​, thu được dung dịch Y chỉ chứa 25,13 gam các muối (không chứa ion Fe​3+​​) và thoát ra 0,05 mol hỗn hợp khí T có tỉ khối so với H​2​​ bằng 10,6 (trong T có chứa 0,02 mol H​2​​). Dung dịch Y phản ứng tối đa với 0,58 mol NaOH (không có không khí). Phần trăm khối lượng Fe đơn chất có trong X là A. 19,02%            

Xem thêm

Chất khử với H+ và NO3- (Phần 4)

⇒ Tải file đề bài: Download Câu 1. Hòa tan hoàn toàn 1180m gam hỗn hợp H gồm FeS2, FeS, FexOy, FeCO3 vào dung dịch chứa 2 mol HNO3, kết thúc phản ứng thu được 549m gam hỗn hợp khí T gồm CO2, NO, NO2 và dung dịch X. Cho X tác dụng tối đa với 20,16 gam Cu thì thu được dung dịch Y va khí NO thoát ra; khối lượng chất tan trong Y nhiều hơn khối lượng chất tan trong X là 18,18 gam. Mặt khác dung dịch X cũng phản ứng tối đa với 500ml dung dịch

Xem thêm

Chất khử với H+ và NO3- (Phần 3)

⇒ Tải file đề bài: Download Câu 1. Cho 33,35 gam hỗn hợp A gồm Fe3O4, Fe(NO3)3, Cu tác dụng hoàn toàn với dung dịch chứa 0,414 mol H2SO4 (loãng) thu được khí NO duy nhất và dung dịch B chỉ chứa 2 muối. Cô cạn B thu được bao nhiêu gam muối khan? A. 64,4 hoặc 61,520       B. 65,976 hoặc 61,520       C. 73,122 hoặc 64,4       D. 65,976 hoặc 75,922 ⇒ Xem giải Câu 2. Hỗn hợp X gồm Al, Fe3O4 và CuO, trong đó oxi chiếm 25% khối lượng hỗn hợp. Cho 1,344 lít khí

Xem thêm

Chất khử với H+ và NO3- (Phần 2)

⇒ Tải file đề bài: Download Câu 1. Nung m gam hỗn hợp A gồm Mg, FeCO3, FeS, Cu(NO3)2 (trong A % khối lượng oxi là 47,818%) một thời gian (muối nitrat bị nhiệt phân hoàn toàn) thì thu được chất rắn B và 11,144 lít hỗn hợp khí gồm CO2, NO2, O2, SO2. B phản ứng hoàn toàn với HNO3 đặc nóng dư (thấy có 0,67 mol HNO3 phản ứng) thu được dung dịch C và 3,136 lít hỗn hợp X gồm NO2 và CO2 (dX/H2 = 321/14). C tác dụng hoàn toàn với BaCl2 dư thấy xuất hiện 2,33

Xem thêm

Chất khử với H+ và NO3- (Phần 1)

⇒ Tải file đề bài: Download Câu 1. Hòa tan hoàn toàn 39,2 gam kim loại M vào dung dịch HNO3 , kết thúc phản ứng thu được dung dịch X và 1,68 lít hỗn hợp Y chứa hai khí có khối lượng 0,9 gam. Cô cạn cẩn thận dung dịch X thu được 175,82 gam muối khan. Nếu cho 0,245 mol kim loại M tác dụng với Cl2 dư thu được m gam muối khan. Giá trị của m là: A. 27,195 gam        B. 38,8325 gam        C. 18,2525 gam        D. 23,275

Xem thêm
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!