You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Lý thuyết Hóa học (Phần 4)

⇒ Biên soạn và tổng hợp: Cáp Xuân Huy ⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Thi online đề này: Vào phòng thi ⇒ Đề thi, đáp án và giải chi tiết: 151D 152B 153C 154A 155D 156C 157C 158C 159B 160A 161D 162C 163C 164D 165B 166B 167A 168A 169C 170B 171C 172A 173D 174C 175B 176D 177D 178D 179C 180A 181C 182A 183B 184B 185B 186D 187C 188A 189B 190C 191C 192B 193A 194B 195C 196C 197B 198C 199D 200A (Xem giải) Câu 151. Cho các phát biểu sau: (a) Nguyên tắc sản xuất gang là khử các

Xem thêm

Lý thuyết Hóa học (Phần 3)

⇒ Biên soạn và tổng hợp: Cáp Xuân Huy ⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Thi online đề này: Vào phòng thi ⇒ Đề thi, đáp án và giải chi tiết: 101D 102C 103A 104A 105A 106B 107D 108A 109C 110C 111C 112D 113D 114A 115D 116B 117C 118D 119C 120C 121D 122C 123D 124D 125C 126B 127A 128D 129A 130C 131D 132A 133B 134D 135A 136A 137B 138B 139B 140D 141D 142A 143D 144A 145C 146A 147B 148B 149D 150D (Xem giải) Câu 101. Tiến hành các thí nghiệm sau: (a) Cho dung dịch AgNO3 vào dung dịch

Xem thêm

Lý thuyết Hóa học (Phần 2)

⇒ Biên soạn và tổng hợp: Cáp Xuân Huy ⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Thi online đề này: Vào phòng thi ⇒ Đề thi, đáp án và giải chi tiết: 51C 52D 53A 54C 55D 56A 57B 58B 59A 60C 61D 62A 63D 64D 65D 66D 67A 68B 69B 70C 71A 72C 73A 74A 75C 76C 77A 78C 79A 80C 81A 82C 83A 84C 85D 86B 87A 88D 89C 90C 91A 92A 93B 94A 95A 96B 97B 98B 99B 100B (Xem giải) Câu 51. Các phát biểu đúng trong các phát biểu sau là : (1) Thành phần

Xem thêm

Lý thuyết Hóa học (Phần 1)

⇒ Biên soạn và tổng hợp: Cáp Xuân Huy ⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Thi online đề này: Vào phòng thi ⇒ Đề thi, đáp án và giải chi tiết: 1B 2B 3D 4C 5D 6C 7B 8D 9A 10B 11D 12C 13A 14C 15C 16A 17D 18C 19A 20D 21A 22A 23C 24A 25A 26D 27D 28C 29D 30D 31A 32A 33D 34C 35A 36D 37B 38C 39D 40A 41C 42A 43D 44D 45D 46A 47B 48C 49B 50B (Xem giải) Câu 1. Cho các phát biểu sau: 1) Các amin đều độc. 2) Các amin đều

Xem thêm
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!