Lý thuyết trong đề thi THPT của Bộ Giáo Dục (Phần 7)

⇒ Đề thi và đáp án: 1A 2C 3D 4D 5C 6B 7C 8C 9D 10C 11A 12B 13D 14A 15A 16B 17D 18B 19C 20A 21A 22B 23A 24D 25A 26D 27D 28B 29D 30A 31D 32C 33C 34A 35D 36D 37C 38D 39A 40C 41D 42C 43C 44B 45C 46B 47C 48B 49D 50A 51A 52C 53C 54D 55C 56B 57D 58C 59D 60C Câu 1: Phát biểu nào sau đây không đúng? A. Trong các hợp chất, ngoài số oxi hoá -1, flo và clo còn có các số oxi hoá +1, +3, +5, +7. B. Muối

Xem thêm

Lý thuyết trong đề thi THPT của Bộ Giáo Dục (Phần 6)

⇒ Đề thi và đáp án: 1B 2D 3B 4A 5D 6B 7B 8D 9A 10A 11D 12B 13C 14B 15C 16C 17B 18C 19C 20A 21D 22B 23C 24C 25D 26A 27C 28C 29A 30C 31B 32D 33A 34B 35C 36B 37A 38A 39B 40B 41B 42D 43C 44A 45A 46B 47C 48D 49A 50A 51C 52C 53B 54C 55D 56B 57D 58B 59D 60D (Xem giải) Câu 1: Số đồng phân amino axit có công thức phân tử C3H7O2N là A. 1.       B. 2.       C. 3.       D. 4. (Xem

Xem thêm

Lý thuyết trong đề thi THPT của Bộ Giáo Dục (Phần 5)

⇒ Đề thi và đáp án: 1D 2A 3D 4C 5D 6B 7C 8C 9B 10A 11C 12D 13B 14A 15D 16D 17A 18C 19B 20B 21D 22C 23D 24C 25A 26C 27A 28C 29A 30D 31A 32A 33B 34C 35B 36D 37A 38B 39B 40A 41A 42C 43D 44D 45D 46C 47B 48C 49D 50B 51C 52B 53D 54A 55A 56C 57D 58C 59B 60B (Xem giải) Câu 1: Có 4 dung dịch riêng biệt: CuSO4, ZnCl2, FeCl3, AgNO3. Nhúng vào mỗi dung dịch một thanh Ni. Số trường hợp xuất hiện ăn mòn điện hoá là A. 1.

Xem thêm

Lý thuyết trong đề thi THPT của Bộ Giáo Dục (Phần 4)

⇒ Đề thi và đáp án: 1D 2C 3C 4C 5C 6C 7A 8C 9C 10A 11C 12A 13A 14B 15D 16A 17D 18A 19C 20D 21D 22C 23B 24B 25B 26C 27C 28A 29D 30A 31D 32D 33C 34B 35A 36B 37A 38C 39D 40C 41A 42C 43B 44D 45D 46A 47D 48A 49B 50C 51B 52D 53B 54B 55A 56A 57A 58C 59D 60B (Xem giải) Câu 1: Phát biểu nào sau đây sai? A. Nhiệt độ sôi của este thấp hơn hẳn so với ancol có cùng phân tử khối. B. Trong công nghiệp có thể chuyển

Xem thêm

Lý thuyết trong đề thi THPT của Bộ Giáo Dục (Phần 3)

⇒ Đề thi và đáp án: 1D 2D 3B 4C 5C 6C 7B 8B 9D 10B 11B 12D 13C 14A 15D 16B 17A 18B 19B 20C 21B 22A 23B 24A 25D 26D 27B 28C 29A 30C 31A 32A 33D 34C 35D 36A 37A 38D 39B 40C 41D 42C 43A 44B 45C 46C 47D 48C 49B 50B 51C 52A 53C 54C 55A 56C 57B 58B 59B 60D (Xem giải) Câu 1: Nếu cho 1 mol mỗi chất: CaOCl2, KMnO4, K2Cr2O7, MnO2 lần lượt phản ứng với lượng dư dung dịch HCl đặc, chất tạo ra lượng khí Cl2 nhiều nhất là

Xem thêm

Lý thuyết trong đề thi THPT của Bộ Giáo Dục (Phần 2)

⇒ Đề thi và đáp án: 1D 2D 3B 4C 5D 6C 7B 8D 9A 10A 11C 12A 13B 14B 15A 16A 17D 18D 19A 20B 21D 22B 23C 24D 25D 26C 27C 28D 29C 30A 31C 32D 33A 34B 35B 36D 37B 38A 39D 40A 41D 42A 43C 44B 45D 46C 47C 48D 49C 50B 51D 52A 53C 54B 55B 56D 57C 58A 59C 60A (Xem giải) Câu 1: Dãy gồm các chất được xếp theo chiều nhiệt độ sôi tăng dần từ trái sang phải là: A. CH3CHO, C2H5OH, C2H6, CH3COOH.       B. CH3COOH, C2H6, CH3CHO,

Xem thêm

Lý thuyết đếm (Phần 6)

⇒ Đề thi và đáp án: 1B 2B 3B 4D 5A 6D 7B 8D 9A 10A 11A 12A 13D 14D 15C 16D 17D 18A 19C 20B 21A 22C 23A 24A 25C 26C 27A 28C 29A 30C 31D 32A 33D 34A 35C 36A 37B 38B 39D 40D 41A 42C 43A 44C 45D 46B 47A 48D 49C 50C 51A 52A 53C 54A 55A 56D 57D 58C 59D 60D (Xem giải) Câu 1: Cho các phát biểu sau đây: (a) Glucozơ được gọi là đường nho do có nhiều trong quả nho chín. (b) Chất béo là đieste của glixerol với axit béo.

Xem thêm

Lý thuyết đếm (Phần 5)

⇒ Đề thi và đáp án: 1D 2A 3D 4D 5A 6D 7D 8A 9B 10B 11A 12A 13B 14A 15A 16B 17B 18B 19B 20B 21D 22C 23A 24A 25A 26B 27D 28A 29C 30C 31C 32B 33A 34B 35C 36C 37B 38C 39D 40A 41C 42A 43A 44B 45C 46B 47D 48A 49D 50D 51D 52A 53B 54C 55D 56B 57C 58C 59C 60B (Xem giải) Câu 1. Cho các phát hiểu sau: (a) Chất béo là trieste của glixerol và các axit béo. (b) Chất béo nhẹ hơn nước, không tan trong nước nhưng tan nhiều trong

Xem thêm

Lý thuyết đếm (Phần 4)

⇒ Đề thi và đáp án: 1B 2D 3C 4C 5B 6A 7B 8A 9A 10B 11C 12A 13D 14D 15D 16A 17B 18C 19B 20B 21D 22C 23D 24D 25C 26B 27A 28D 29A 30C 31D 32B 33C 34A 35D 36C 37C 38C 39B 40A 41C 42D 43C 44B 45D 46D 47C 48A 49D 50A 51C 52C 53C 54A 55B 56C 57B 58D 59B 60C (Xem giải) Câu 1. Tiến hành các thí nghiệm sau: (a) Cho kim loại Fe vào dung dịch CuCl2. (b) Cho Fe(NO3)2 tác dụng với dung dịch HCl. (c) Cho FeCO3 tác dụng với

Xem thêm

Lý thuyết đếm (Phần 3)

⇒ Đề thi và đáp án: 1B 2A 3D 4B 5D 6C 7C 8D 9C 10D 11A 12B 13D 14C 15A 16D 17B 18C 19D 20A 21C 22D 23A 24C 25D 26A 27B 28B 29A 30C 31C 32A 33D 34C 35B 36D 37D 38D 39C 40A 41A 42A 43C 44B 45B 46D 47A 48B 49D 50A 51D 52D 53B 54A 55A 56B 57C 58D 59C 60C (Xem giải) Câu 1: Cho các phát biểu sau: (a) Đipeptit Gly-Ala có phản ứng màu biure. (b) Dung dịch axit glutamic đổi màu quỳ tím thành xanh. (c) Metyl fomat và glucozợ có

Xem thêm

Lý thuyết đếm (Phần 2)

⇒ Đề thi và đáp án: 1C 2A 3B 4B 5B 6C 7A 8C 9A 10C 11B 12B 13D 14C 15D 16C 17B 18D 19A 20B 21D 22A 23B 24D 25A 26A 27B 28B 29B 30D 31C 32A 33B 34B 35B 36D 37C 38A 39B 40C 41C 42A 43A 44B 45C 46B 47D 48A 49D 50D 51C 52C 53C 54D 55C 56C 57A 58A 59D 60A (Xem giải) Câu 1: Thực hiện các thí nghiệm sau: (a) Cho Fe2O3 vào dung dịch HNO3 đặc, nóng. (b) Cho Fe3O4 vào dung dịch HCl. (c) Sục hỗn hợp khí NO2 và O2

Xem thêm

Lý thuyết đếm (Phần 1)

⇒ Đề thi và đáp án: 1D 2A 3C 4D 5B 6B 7D 8A 9D 10A 11D 12C 13A 14C 15C 16A 17D 18C 19A 20D 21D 22A 23D 24D 25D 26D 27A 28B 29B 30C 31C 32D 33D 34A 35D 36B 37C 38D 39C 40C 41D 42C 43C 44D 45B 46B 47A 48A 49C 50B 51A 52D 53B 54D 55D 56A 57B 58C 59A 60C (Xem giải) Câu 1. Cho các phát biểu sau: (a) Trorng dung dịch, glyxin tồn tại chủ yếu ở dạng ion lưỡng cực. (b) Amino axit là chất rắn kết tinh, dễ tan trong

Xem thêm

Tổng ôn lý thuyết (Phần 6)

⇒ Đề thi và đáp án: 1C 2B 3B 4A 5B 6D 7C 8C 9D 10B 11B 12B 13D 14C 15D 16B 17D 18C 19C 20B 21C 22A 23B 24C 25A 26A 27B 28D 29C 30D 31D 32A 33C 34C 35D 36C 37A 38B 39B 40B 41A 42B 43D 44B 45C 46B 47A 48C 49B 50B 51D 52D 53A 54A 55A 56B 57B 58D 59A 60A (Xem giải) Câu 1. Dung dịch nào sau đây làm quì tím hóa xanh? A. anilin       B. alanin       C. metanamin       D. glyxin (Xem giải) Câu

Xem thêm

Tổng ôn lý thuyết (Phần 5)

⇒ Đề thi và đáp án: 1B 2A 3A 4D 5D 6B 7D 8A 9B 10A 11C 12A 13C 14C 15B 16D 17D 18A 19A 20B 21A 22C 23C 24C 25B 26B 27B 28A 29D 30A 31C 32C 33C 34A 35B 36B 37D 38D 39B 40C 41C 42C 43C 44D 45D 46D 47C 48B 49C 50C 51A 52C 53D 54C 55B 56A 57C 58C 59B 60B (Xem giải) Câu 1. Chất nào sau đây khi đun nóng với dung dịch NaOH dư, thu được sản phẩm có anđehit? A. CH3COOCH2-CH=CH2.       B. CH3COOCH=CH-CH3. C. CH2=CHCOOCH2-CH3.      

Xem thêm

Lý thuyết trong đề thi THPT của Bộ Giáo Dục (Phần 1)

⇒ Đề thi và đáp án: 1A 2D 3C 4A 5C 6C 7B 8D 9D 10D 11C 12D 13D 14A 15A 16D 17D 18A 19D 20B 21C 22A 23C 24B 25B 26D 27D 28D 29C 30D 31B 32C 33C 34B 35B 36B 37A 38B 39D 40A 41A 42B 43D 44C 45A 46D 47C 48C 49C 50B 51B 52A 53D 54B 55B 56C 57B 58C 59D 60C (Xem giải) Câu 1: Nhỏ từ từ cho đến dư dung dịch NaOH vào dung dịch AlCl3. Hiện tượng xảy ra là A. có kết tủa keo trắng, sau đó kết tủa tan.  

Xem thêm

Tổng ôn lý thuyết (Phần 4)

⇒ Đề thi và đáp án: 1C 2D 3C 4C 5D 6D 7D 8B 9A 10C 11B 12D 13D 14A 15D 16C 17B 18C 19D 20D 21D 22C 23B 24A 25B 26B 27A 28C 29A 30A 31B 32C 33A 34B 35C 36B 37C 38D 39C 40B 41C 42C 43C 44D 45D 46A 47C 48D 49D 50C 51D 52B 53C 54C 55B 56B 57A 58C 59C 60A (Xem giải) Câu 1. Cho dãy các kim loại: Li, Ca, Na, Mg, K. Số kim loại kiềm trong dãy là A. 4.         B. 2.         C.

Xem thêm

Tổng ôn lý thuyết (Phần 3)

⇒ Đề thi và đáp án: 1C 2C 3C 4C 5C 6A 7D 8C 9C 10C 11D 12C 13C 14D 15B 16C 17A 18C 19C 20B 21D 22A 23A 24A 25B 26B 27B 28A 29B 30B 31C 32A 33A 34D 35C 36C 37A 38B 39C 40C 41B 42B 43B 44A 45D 46C 47C 48B 49C 50A 51D 52B 53C 54C 55B 56B 57B 58D 59A 60D (Xem giải) Câu 1. Tên thay thế của amino axit có công thức CH3-CH(NH2)-COOH là. A. axit 2-aminopropionic          B. axit α-aminopropanoic C. axit 2-aminopropanoic         D. axit

Xem thêm

Tổng ôn lý thuyết (Phần 2)

⇒ Đề thi và đáp án: 1A 2D 3B 4A 5A 6C 7A 8B 9C 10C 11C 12C 13B 14A 15D 16B 17D 18C 19D 20B 21C 22C 23B 24B 25B 26B 27A 28B 29D 30C 31A 32D 33C 34B 35B 36D 37D 38C 39C 40D 41B 42D 43D 44D 45A 46D 47C 48C 49B 50C 51D 52B 53A 54D 55D 56A 57B 58B 59B 60B (Xem giải) Câu 1. Học sinh A đã đọc tên các hợp chất hữu cơ như sau: (1): CH3-CH(NH2)-CH3: Etylmetylamin (2): CH3-NH-CH3: N,N-đimetylamin (3): C6H5-NH-CH3: Phenylmetylamin (4): C2H5-NH-CH(CH3)2: N-etylpropan-1-amin (5): (CH3)3N: N,N-metylmetanamin Số hợp

Xem thêm

Tổng ôn lý thuyết (Phần 1)

⇒ Đề thi và đáp án: 1A 2C 3D 4D 5C 6D 7B 8D 9C 10A 11C 12B 13A 14C 15C 16B 17C 18A 19C 20A 21D 22D 23C 24C 25A 26D 27D 28B 29C 30D 31A 32A 33C 34D 35D 36B 37D 38A 39A 40C 41A 42B 43C 44B 45C 46B 47B 48B 49A 50B 51D 52B 53C 54D 55D 56B 57B 58A 59D 60C (Xem giải) Câu 1. Cho dãy các kim loại: Fe, Cu, Mg, Ag. Kim loại trong dãy có tính khử yếu nhất là A. Ag.       B. Fe.       C.

Xem thêm

Danh sách các đề thi lý thuyết

• Nhóm A. Tổng ôn lý thuyết: [A01]–[A02]–[A03]–[A04]–[A05]–[A06]–[A07]–[A08]–[A09]–[A10]–[A11]–[A12]–[A13]–[A14]–[A15] • Nhóm B. Lý thuyết vô cơ: [B01]–[B02]–[B03]–[B04] • Nhóm C. Bài tập thí nghiệm: [C01]–[C02] • Nhóm D. Lý thuyết trong đề thi THPT của Bộ Giáo Dục: [D01]–[D02]–[D03]–[D04]–[D05]–[D06] • Nhóm E. Hòa tan hoàn toàn hai chất rắn X, Y (có số mol bằng nhau) vào nước thu được dung dịch Z: [E01]–[E02] • Nhóm F. Lý thuyết đếm: [F01]–[F02]–[F03]–[F04]–[F05]–[F06] • Nhóm G. Xác định công thức dựa vào phản ứng, tính chất và đặc điểm của chất: [G01]–[G02]–[G03]–[G04]

Xem thêm
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!